Szybka Nawigacja:


- STRONA GŁÓWNA
- O FIRMIE
- ODSZKODOWANIA
   KOMUNIKACYJNE

- INNE ODSZKODOWANIA
- WYPADEK DZIECKA
- WINDYKACJA DŁUGÓW
- OBSŁUGA PRAWNA FIRM
- DORADZTWO PRAWNE
- MEDIA O NAS
- KARIERA
- USŁUGI DODATKOWE
- BLOG
- PYTANIA I ODPOWIEDZI
- AKTUALNOŚCI
- KONTAKT
Szybki Kontakt:

Kontakt Ogólny:

tel.: (12) 631 14 51

Odszkodowania
Komunikacyjne:

tel. kom.: 690 453 226
tel. kom.: 690 454 238

Odszkodowania
Powypadkowe:

tel. kom.: 690 454 238

Windykacja
Należności:

tel. kom.: 690 453 226

Formularz kontaktowy 

Twitter:

Kancelaria Odszkodowania Kraków

KANCELARIA EFFECT - ODSZKODOWANIA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

 
 

Bezpłatna analiza sprawy - kontakt

 

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK DLA PASAŻERA POJAZDU
(ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA SAMOCHODU LUB MOTOCYKLA)

Odszkodowanie dla pasażer pojazdu

W naszym kraju codziennie dochodzi do wielu wypadków i zdarzeń drogowych, skutkujących obrażeniami ciała. Niejednokrotnie ich ofiarami padają pasażerowie pojazdów mechanicznych. Jeżeli pasażer samochodu, motocykla lub nawet ciągnika rolniczego odniesie w wypadku uszkodzenia ciała, to ma prawo do dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku. Dotyczy to zarówno pasażera sprawcy wypadku, jak i pasażera innego pojazdu, biorącego udział w zdarzeniu drogowym. Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania dla pasażera pojazdu jest ustalana indywidualnie i zależy zawsze od okoliczności konkretnej sprawy.

 

W poniższym tekście mogą Państwo znaleźć kompleksową informację na temat procesu dochodzenia odszkodowania dla pasażera pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla, ciągnika itp.). Zapraszamy do lektury tekstu, jednocześnie zachęcając do bezpośredniego kontaktu z nami, bowiem w ten sposób uzyskają Państwo informacje dopasowane konkretnie do Państwa potrzeb.

Bezpłatna analiza sprawy - kontakt
WAŻNE !

W naszej pracy często spotykamy się z pytaniami typu: "jakie odszkodowanie należy się pasażerowi wypadku" lub też "ile mogę dostać za wypadek jako pasażer". Odpowiedź na takie pytania bez analizy sprawy jest niemożliwa. 

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku zależy zawsze od INDYWIDUALNYCH OKOLICZNOŚCI SPRAWY.

Nie istnieje więc tzw. „średnia wysokość odszkodowania dla pasażer”, czy też "średnie odszkodowanie za wypadek dla pasażera".

Więcej informacji na temat dochodzenia odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerami: (12)6311451, 690453226 lub 690454238;
 • drogą mailową na adres: ;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. A jeśli zdecydują się Państwo, by skorzystać z naszych usług, to zrobimy wszystko, aby poszkodowany otrzymał jak najwyższe odszkodowanie.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne ! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !

Przykłady prowadzonych przez nas spraw można znaleźć klikając w link - ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE - NASZE SPRAWY.

Odszkodowanie dla Pasażera Pojazdu
PROCEDURA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

 

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA DLA PASAŻERA Z POLISY OC SPRAWCY WYPADKU

Ubezpieczyciel sprawcy wypadku jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za wypadek każdej osobie poszkodowanej w wypadku, o ile ona sama nie jest jego sprawcą. W przypadku, gdy wypadek nie był zderzeniem pojazdów (np. uderzenie w drzewo), prawo do dochodzenia odszkodowania przysługuje więc wszystkim pasażerom jadącym pojazdem mechanicznym razem ze sprawcą, o ile doznali oni obrażeń ciała lub strat materialnych. W razie natomiast zderzenia pojazdów, oprócz pasażerów sprawcy, odszkodowania może dochodzić również poszkodowany kierowca innego pojazdu, a także jego pasażerowie. Jeżeli natomiast skutkiem wypadku jest śmierć pasażera, zadośćuczynienie po śmierci przysługuje najbliższej rodzinie. Co ważne, dla odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela nie ma znaczenia czy pasażer jest dla sprawcy osobą obcą, czy też znajomym lub nawet najbliższą rodziną. Przy wypadku zaistniałym z winy kierowcy jadącego ze swoją najbliższą rodziną, wszyscy członkowie rodziny, którzy doznają szkody (dzieci, żona, mąż), będą uprawnieni do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Istnieją oczywiście sytuacje, w których takie odszkodowanie może być pomniejszone o tzw. stopień przyczynienia, o czym piszemy poniżej. Rzadko kiedy z przyczynieniem możemy się jednak spotkać w sprawach o odszkodowanie dla małoletniego pasażera.

ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA GDY SPRAWCA JEST OSOBĄ BLISKĄ

Niejednokrotnie zdarza się, że poszkodowani pasażerowie nie chcą lub boją się dochodzić należnego im zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek, gdy sprawcą jest osoba bliska (rodzic, mąż, żona, znajomy). Jest to oczywiście błąd, ponieważ zgodnie z art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Tak więc, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca poniesie finansowe konsekwencje wypadku. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca szkody wypadku może ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot równowartości wypłaconych świadczeń (roszczenie regresowe) w przypadku, gdy sprawca:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze;
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności - ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
 • nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.

ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA POSZKODOWANEGO W WYPADKU

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ, ODSZKODOWANIE ZA KOSZTY LECZENIA, RENTA

Pasażer poszkodowany w wypadku samochodowym może ubiegać się o wypłatę następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
 • renty uzupełniającej, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • kapitalizacji renty - jednorazowego odszkodowania, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
 • renty na zwiększone potrzeby, zapewniającej poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
 • zwrotu utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy;

ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI OSOBY NAJBLIŻSZEJ, ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ PASAŻERA

W sytuacji, gdy pasażer poszkodowany w wypadku komunikacyjnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego pasażera pojazdu mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (dotyczy tylko wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.);
 • odszkodowanie, wypłacane jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
 • rentę alimentacyjną, mającą na celu uzupełnienie dochodu osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i których za życia stale i dobrowolnie wspierał on finansowo;

PRZYCZYNIENIE SIĘ PASAŻERA DO WYPADKU A WYPŁATA ODSZKODOWANIA Z OC

W przypadku gdy pasażer sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie przyznane z polisy OC sprawcy, będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego. Najbardziej typowe sytuacje, w których można mówić o przyczynieniu poszkodowanego pasażera, to jazda z pijanym kierowcą, z którym wcześniej samemu piło się alkohol. Poza tym, z przyczynieniem mamy do czynienia np. w przypadku jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Zaistnienie którejkolwiek z tych przesłanek spowoduje, że przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu.

ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA GDY SPRAWCA JEST NIEZNANY LUB NIE POSIADA POLISY OC
ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA Z UFG

W przypadku gdy sprawca wypadku komunikacyjnego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania zarówno dla kierowcy niebędącego sprawcą, jak i dla pasażera pojazdu, zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy.

JAK DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY DLA PASAŻERA POJAZDU?

Proces dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC rozpoczyna się od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie z OC sprawcy w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. W przypadku gdy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w ww. terminie, poszkodowany może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

KANCELARIA ODSZKODOWANIA KRAKÓW - DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZA WYPADKI

Pomimo tego, że odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawę szkód wynika z odpowiednich przepisów, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane pasażerom odszkodowania lub tez odmawiają wypłaty, pomimo oczywistych przesłanek. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany pasażer samochodu lub pasażer motocykla reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowania za wypadki komunikacyjne, w tym o odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie (w tym również przez osoby najbliższe) i adaptacją mieszkania stosownie do nowych potrzeb, oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH W CAŁEJ POLSCE

Jesteśmy z Krakowa, lecz równie szybko i skutecznie uzyskujemy odszkodowania na terenie pozostałej części kraju. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw nie tylko na terenie Krakowa i Małopolski, ale również na terenie Warszawy, całego Śląska, Wrocławia, Łodzi, Poznania, a nawet w Toruniu, Białymstoku, Szczecinie czy Gdańsku.

Jeżeli jadąc jako pasażer pojazdu mieli Państwo wypadek i uważają Państwo, że należy się Państwu odszkodowanie, lub też nie wiedzą Państwo czy takie odszkodowanie jest należne, to na pewno warto się z nami skontaktować:

 • telefonicznie, pod numerami: (12) 631 14 51, 690 453 226 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: ;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

 

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. A jeśli zdecydują się Państwo by skorzystać z naszych usług, to WYWALCZYMY DLA PAŃSTWA NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE.

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.
Odszkodowania Kraków

 

Jeżeli pasażer samochodu, motocykla lub ciągnika rolniczego odniesie w wypadku uszkodzenia ciała, to ma prawo do...

Opublikowany przez Kancelaria Effect - Odszkodowania Powypadkowe na 23 listopad 2016

 

Tagi: odszkodowania komunikacyjne kraków, zaniżone odszkodowanie dla pasażera, odszkodowanie dla pasażera, odszkodowanie dla pasażera motocykla, odszkodowanie dla pasażera motoru, odszkodowanie dla pasażera sprawcy, odszkodowanie dla pasażera samochodu, pasażer sprawcy odszkodowanie, pasażer odszkodowanie, zadośćuczynienie dla pasażera zadośćuczynienie za śmierć pasażera, żona pasażer odszkodowanie, wypadek z winy męża odszkodowanie dla żony.