MASZ PYTANIE ?

zadzwoń:

tel./fax: (12) 631 14 51
tel. kom.: 690 453 226
tel. kom.: 690 454 238

napisz:

FORMULARZ KONTAKTOWY

SZYBKA NAWIGACJA:

SPOŁECZNOŚCI:

 

Kancelaria Odszkodowania Kraków

KANCELARIA EFFECT - ODSZKODOWANIA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

                                                          ZGŁOŚ SWOJĄ SPRAWĘ                                                       
 

Odszkodowanie dla pieszego potrąconego przez samochód
(Odszkodowanie za potrącenie na pasach i przejściu dla pieszych)

Odszkodowanie za Potrącenie pieszego na pasachPotrącenia pieszych na polskich drogach są niestety codziennością. Z policyjnych statystyk wynika, że w 2016r. w Polsce doszło do ponad 4000 przypadków potrącenia pieszego przez samochód. W niemal 90% przypadków za winnego wypadku uznano kierowcę pojazdu mechanicznego. Potrącenie pieszego przez samochód lub inny pojazd mechaniczny należy do najbardziej niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Takie wypadki niosą za sobą zazwyczaj bardzo negatywne konsekwencje zdrowotne, często w postaci ciężkich obrażeń ciała ( złamania rąk, złamania nóg, urazy głowy ), a czasem nawet śmierci pieszego. Jeżeli pieszy dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek potrącenia przez auto, może starać się o odszkodowanie po potrąceniu przez samochód, nawet jeżeli kierowca nie ponosi winy za spowodowanie wypadku. W przypadku gdy zdarzy się śmiertelne potrącenie pieszego, zadośćuczynienia po śmierci pieszego (odszkodowania za śmierć pieszego) mogą dochodzić najbliżsi członkowie jego rodziny.

WAŻNE !

Często spotykamy się z pytaniami o wysokość odszkodowania po potrąceniu przez samochód. Odpowiedź na takie pytania bez analizy sprawy jest niemożliwa. W przypadku potrącenia przez samochód, tak samo jak przy innego typu wypadkach komunikacyjnych, wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku zależy bowiem od indywidualnych okoliczności sprawy. Nie istnieje więc tzw. „średnia wysokość odszkodowania po potrąceniu pieszego”, czy też "średnie odszkodowanie za potrącenie przez samochód".

Z przykładowymi kwotami uzyskanych przez nas odszkodowań w tego typu sprawach można się zapoznać czytając poniższy tekst lub klikając w link - ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE - NASZE SPRAWY.

Więcej informacji na temat odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

  • telefonicznie, pod numerami: 690 453 226 lub 690 454 238;
  • drogą mailową na adres: ;
  • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !

ODSZKODOWANIE DLA PIESZEGO POTRĄCONEGO PRZEZ SAMOCHÓD
PROCEDURA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO Z OC POJAZDU - ZASADA RYZYKA

Zgodnie z artykułem 436 kodeksu cywilnego, w razie potrącenia pieszego przez kierowcę pojazdu mechanicznego, kierowca ten odpowiada za szkodę wyrządzoną pieszemu na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego. Jeżeli więc pieszy zostanie potrącony przez samochód, to aby uzyskać odszkodowanie za potrącenie nie musi on udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA ZA POTRĄCENIE PIESZEGO ?

Odszkodowanie za potrącenie pieszegoPieszy potrącony przez pojazd mechaniczny ma prawo zwrócenia się o wypłatę odszkodowania za potrącenie bezpośrednio do ubezpieczyciela tego pojazdu. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty poszkodowanemu pieszemu (lub też rodzinie, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć pieszego) wszelkich świadczeń. Odszkodowanie po potrąceniu pieszego należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnej polisy OC. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE PIESZEGO POTRĄCONEGO PRZEZ SAMOCHÓD

ZADOŚĆUCZYNIENIE DLA PIESZEGO ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ

Pieszy potrącony przez samochód lub inny pojazd mechaniczny (motor, ciągnik, przyczepa) może ubiegać się przede wszystkim o wypłatę zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną wskutek potrącenia. Takie zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Wysokość zadośćuczynienia dla pieszego zależy w szczególności od odniesionego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto, potrącony pieszy może żądać zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu), zwrotu utraconego dochodu, a w niektórych przypadkach również renty.

ŚMIERTELNE POTRĄCENIE PIESZEGO, ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ POTRĄCONEGO PIESZEGO

W przypadku gdy zaistnieje śmiertelne potrącenie pieszego, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o przede wszystkim o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej. Ponadto, osoby najbliższe mogą żądać odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu oraz niekiedy również renty alimentacyjnej.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA POTRĄCENIE PIESZEGO ?

Wysokość odszkodowania po potrąceniuW przypadku potrącenia przez samochód, tak samo jak przy innego typu wypadkach komunikacyjnych, wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Bez analizy dokumentacji nie da się więc odpowiedzieć na pytania typu: „jakie odszkodowanie należy się po potrąceniu przez samochód", „ile wynosi odszkodowanie po potrąceniu pieszego", „ile można dostać za potrącenie na pasach" lub też  „odszkodowanie za potracenie na pasach ile"

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po potrąceniu przez samochód zależy od odniesionej przez pieszego krzywdy oraz poniesionych kosztów i utraconych dochodów. Zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Czym większa jest więc odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie. Przykładowo, większe świadczenia przysługiwać będą osobie, która w wyniku potrącenia złamała rękę lub złamała nogę, niż osobie, która doznała jedynie ogólnych potłuczeń ciała.

Kwoty uzyskane tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę mogą się wahać od kilku tysięcy złotych przy mniejszych zdarzeniach, do nawet kilkuset tysięcy złotych, w przypadku bardzo poważnych wypadków, z dużymi konsekwencjami zdrowotnymi (paraliż, utrata kończyny itp.). Tak, jak wspomniano wcześniej, kwota ta jest indywidualna i może być oszacowana dopiero po analizie dokumentacji medycznej, a także przedstawieniu przez poszkodowanego pozostałych negatywnych skutków wypadku. 

PRZYKŁADOWE KWOTY UZYSKANE W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO

32.000 zł za potrącenie pieszej na chodniku przez cofający pojazd

W kwietniu 2015 r. w Nowym Sączu doszło do wypadku drogowego, podczas którego Pani Z. O., idąc chodnikiem została potrącona przez cofający pojazd. Na skutek potrącenia przez samochód Poszkodowana piesza odniosła obrażenia ciała w postaci pourazowego krwiaka przy mózgowego oraz szczelinowego złamania czaszki (kości skroniowej i ciemieniowej prawej). Tydzień po wypadku Poszkodowana przeszła zabieg operacyjny - trepanację otworkową okolicy skroniowej i ciemieniowej po lewej. Poszkodowana przebywała w szpitalu niemal trzy tygodnie.

Kancelaria Effect zgłosiła roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy - TU ALLIANZ, który przeprowadził komisję lekarską, po której orzeczony został 10% trwały uszczerbek na zdrowiu Poszkodowanej. ALLIANZ zaproponował na rzecz Poszkodowanej kwotę 14.000 zł tytułem ugody. Z tym stanowiskiem nie zgodzili się prawnicy Kancelarii Effect, uznając, że uszczerbek na zdrowiu jest zaniżony, a zaproponowana kwota odszkodowania za potrącenie, nieadekwatna do obrażeń odniesionych przez potrąconą pieszą. Całe postępowanie zakończyło się podpisaniem z ubezpieczycielem ugody na łączną kwotę 32.000 zł, a więc ponad dwukrotnie więcej od pierwotnej propozycji ubezpieczyciela.

potrącenie pieszego na pasach - odszkodowanie w wysokości 67908,57 zł

W lutym 2016 r., w Łodzi, Pani J. K., przechodząc przez przejście dla pieszych na drodze dwujezdniowej, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, będąc już na drugim pasie ruchu i zbliżając się do wyspy dzielącej jezdnie, została potrącona przez samochód. Uderzenie samochodu w pieszą nastąpiło z dużą prędkością. Poszkodowana odniosła obrażenia w postaci urazu czaszkowo-mózgowego (pourazowe krwawienie podpajęczynówkowe w okolicy czołowej, złamanie podstawy i łuski kości potylicznej, złamanie skrzydła większego i mniejszego lewej kości klinowej, złamanie ściany bocznej lewej zatoki klinowej), a także złamania wyrostka kolczystego kręgu C4 i stłuczenia płuc. Poszkodowana przebywała w szpitalu przez niemal miesiąc. Obecnym skutkiem wypadku są bóle i zawroty głowy, połączone z zaburzeniami równowagi i nudnościami, problemy z pamięcią i ze snem, a także zaburzenia zmysłu węchu i smaku.

W toku działań odszkodowawczych, prowadzonych przez prawników Kancelarii Effect, ubezpieczyciel sprawcy wypadku - TU Ergo Hestia - przyjął swoją odpowiedzialność, po czym wypłacił na rzecz Poszkodowanej kwotę bezsporną w wysokości niemal 30.000 zł. W ocenie Kancelarii Effect, kwota ta nie była adekwatna do odniesionych obrażeń, w związku z czym złożono odwołanie od decyzji. Po odwołaniu rozpoczęły się negocjacje ugodowe, które pozwoliły uzyskać na rzecz potrąconej pieszej odszkodowanie i zadośćuczynienie w łącznej wysokości 67908,57 zł.

Potrącenie pieszego w Krakowie - 180.000 zł a za potrącenie dziecka na pasach

W lipcu 2012r. 10-letni K.T. przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych. W trakcie przechodzenia, będąc już niemal na przeciwległym chodniku, został potrącony przez samochód marki Citroen. W skutek wypadku, małoletni doznał wielonarządowych obrażeń ciała, których efektem jest m.in. niedowład kończyn dolnych.

Kancelaria Effect podjęła się reprezentacji dziecka w sprawie o zadośćuczynienie oraz rentę. Na etapie postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel - PZU - wypłacił Poszkodowanemu zadośćuczynienie w kwocie 60.000 zł. Kwota ta została uznana przez nas za znacznie zaniżoną, w związku z czym złożyliśmy pozew do sądu. W toku procesu, sąd okręgowy przyznał na rzecz Poszkodowanego dalsze zadośćuczynienie w wysokości 120.000 zł oraz rentę. W 2015r. wyrok został podtrzymany w całości przez sąd apelacyjny. Łącznie Poszkodowany otrzymał 180.000 zł oraz comiesięczną rentę.

Potrącenie pieszej w Katowicach - 40.000 zł tytułem ugody za złamaną rękę i uraz głowy

Dnia 09.09.2016r. w godzinach wieczornych, 25-letnia K.J. została potrącona przez samochód podczas przechodzenia przez oznakowane przejście dla pieszych. Uderzenie samochodu w pieszą nastąpiło z dużą prędkością. Poszkodowana upadła na asfalt, uderzając całym ciałem w nawierzchnię drogi i straciła przytomność. Na miejsce zdarzenia została wezwana policja oraz karetka pogotowia, która zabrała poszkodowaną do szpitala. Przeprowadzone badania wykazały: złamanie ręki (obojczyka prawego), wstrząśnienie mózgu z utratą przytomności, stłuczenie obu płuc, stłuczenie łokcia lewego, liczne potłuczenia ciała i otarcia skóry, ranę ciętą na brodzie. W dniu 16.09.2016r. wykonano operację w znieczuleniu ogólnym – otwarta repozycja i stabilizacja wewnętrzna złamania obojczyka płytką tytanową ChM 5.0). Łącznie w szpitalu Poszkodowana spędziła 11 dni.

Kancelaria Effect zgłosiła roszczenie odszkodowawcze do ubezpieczyciela (TU COMPENSA). Zakład ubezpieczeń przyjął odpowiedzialność za szkodę i przyznał potrąconej pieszej świadczenie w wysokości 18.000,00 zł. W drodze dalszych działań odszkodowawczych Kancelaria Effect wynegocjowała z TU COMPENSA ugodę pozasądową, mocą której potrącona piesza otrzymała łączną kwotę 40.000 zł, tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za potrącenie przez samochód.

30.000 zł (- 30% przyczynienia) odszkodowania za potrącenie pieszej przechodzącej w miejscu niedozwolonym

W kwietniu 2013 r. 88-letnia K.J. wyszła z domu po zakupy do pobliskiego sklepu. W drodze powrotnej, podczas przechodzenia na drugą stronę ulicy, tuż przed samym wejściem na przeciwległy chodnik, Poszkodowana została potrącona przez samochód Citroen. Poszkodowana przechodziła w miejscu niedozwolonym, jednak kierowca samochodu jechał zbyt szybko, nie obserwował należycie przedpola jazdy i spóźnił się z reakcją, czego efektem było potrącenie Poszkodowanej, która wskutek potrącenia doznała obrażeń ciała (wstrząśnienie mózgu, stłuczenia głowy, rana tłuczona okolicy łokcia prawego, stłuczenia i otarcia naskórka łokcia lewego, stłuczenia prawej łękotki oraz złamanie żeber II i III po stronie prawej). Poszkodowana pozostała na leczeniu szpitalnym 6 dni. Na etapie postępowania karnego doszło do mediacji pomiędzy Poszkodowaną a sprawcą szkody. Wskutek tej mediacji Poszkodowana, czując się po części winna zaistnienia wypadku, zrzekła się wszelkich roszczeń w stosunku do sprawcy. Postępowanie karne wobec sprawcy, wyrokiem z 2014r., zostało warunkowo umorzone.

W 2015r. Poszkodowana zwróciła się do Kancelarii Effect z prośbą o wszczęcie postępowania o uzyskanie odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku. Kancelaria Effect wystosowała do ubezpieczyciela roszczenie o zapłatę stosownego zadośćuczynienia i odszkodowania. Ubezpieczyciel odmówił jednak wypłaty odszkodowania, z uwagi na ugodę podpisaną pomiędzy Poszkodowaną a sprawcą, w której zrzekła się ona wszelkich roszczeń. Kancelaria Effect złożyła odwołanie od tej decyzji, w którym podniosła, że zrzeczenie się roszczeń wobec sprawcy nie ma skutku względem ubezpieczyciela. Powołano się m.in. na art. 373 k.c., zgodnie z którym zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników. Po złożonym odwołaniu ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność i przyznał na rzecz Poszkodowanej zadośćuczynienie w wysokości 25.000 zł, które pomniejszył jednak o 80% tytułem przyczynienia. Od tej decyzji Kancelaria Effect złożyła kolejne odwołanie. Sprawa zakończyła się podpisaniem ugody, w której przyznano Poszkodowanej kwotę 30.000 zł i uznano 30% przyczynienia.

ODSZKODOWANIE GDY SPRAWCA JEST NIEZNANY

W przypadku gdy sprawca potrącenia pieszego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania dla potrąconego pieszego zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy.

PRZYKŁADY ZDARZEŃ Z UDZIAŁEM PIESZYCH

POTRĄCENIE NA PASACH, POTRĄCENIE NA ZIELONYM ŚWIETLE, POTRĄCENIE NA CHODNIKU

Pieszy potrącony na chodniku lub w trakcie przechodzenia przez drogę w miejscu dozwolonym (potrącenie na pasach, potrącenie na przejściu dla pieszych, potrącenie podczas przechodzenia na zielonym świetle) w większości przypadków będzie uprawniony do uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Odszkodowanie może być jednak ograniczone jeśli sam pieszy przyczynił się do wypadku. To samo tyczy się pieszego poruszającego się drogą poza terenem niezabudowanym, o ile porusza się on po lewej stronie drogi i posiada elementy odblaskowe.

POTRĄCENIE PIESZEGO Z JEGO WINY, POTRĄCENIE NA CZERWONYM ŚWIETLE

Z wyłączną winą pieszego, która jak wspomniano wyżej uniemożliwia uzyskanie jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, mamy zazwyczaj do czynienia, gdy pieszy przechodzi przez pasy na czerwonym świetle, przechodzi przez jezdnię w miejscu niedozwolonym lub też gdy dochodzi do wtargnięcia na jezdnię. Co ważne, do wtargnięcia na jezdnię może dojść nawet, gdy pieszy przechodzi w miejscu dozwolonym - nawet na pasach.

POTRĄCENIE PIJANEGO PIESZEGO

Warty rozważenia jest także przypadek kiedy dochodzi do potrącenia pijanego pieszego. Okoliczność, iż w krwi poszkodowanego pieszego wykryto alkohol jest bardzo często podnoszona przez zakłady ubezpieczeń. Czy słusznie ? Nie zawsze. Choć nie da się ukryć, że osoby pod wpływem alkoholu bardzo często swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pieszy, jak każdy uczestnik ruchu drogowego, ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jeżeli więc pieszy jest pijany, ale mimo to przestrzega tych przepisów i do potrącenia dojdzie bez jego winy, to nie można odmówić mu prawa do uzyskania odszkodowania za potrącenie przez samochód.

POTRĄCENIE DZIECKA W WIEKU PONIŻEJ 13 LAT

Potrącenie dziecka - odszkodowanieZ bardzo skomplikowanym przypadkiem mamy do czynienia, gdy potrąconym jest małoletni pieszy, który w dniu wypadku nie miał ukończonego 13 roku życia. Zgodnie z bowiem z art. 426 Kodeksu Cywilnego małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”. Dziecko do lat 13, ze względu na swój wiek, nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny, nie można więc powiedzieć, że do wypadku doszło z jego winy. Odpada więc przesłanka wyłącznej winy poszkodowanego, która wyłącza zasadę ryzyka. Odpowiedzialność kierowcy nie będzie wobec tego wyłączona. Odpowiedzialność ta może być jednak ograniczona ze względu na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody.

JAK DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA ZA POTRĄCENIE PIESZEGO OD UBEZPIECZYCIELA KIEROWCY

W pierwszej kolejności należy zgromadzić wszelkie dowody na okoliczność faktu zaistnienia wypadku, winy kierowcy, jak i odniesionej przez pieszego szkody. Najważniejsza będzie tu oczywiście dokumentacja ze sprawy karnej, a także dokumentacja medyczna. Sam proces dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych rozpoczyna się od zgłoszenia szkody z polisy OC sprawcy. Ubezpieczyciel, w którym pojazd miał wykupioną polisę OC, powinien wypłacić odszkodowanie z OC w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela powinno co do zasady nastąpić przed upływem trzech lat od daty zdarzenia. Jeżeli jednak szkoda wynika z przestępstwa, termin przedawnienia naprawienia takiej szkody przedłuża się do dwudziestu lat.

CO GROZI KIEROWCY ZA POTRĄCENIE, KONSEKWENCJE POTRĄCENIA PIESZEGO

W przypadku, gdy winnym lub współwinnym potrącenia pieszego jest kierowca pojazdu (samochodu, motocykla, ciągnika), to zakres jego odpowiedzialności zależy przede wszystkim od obrażeń (uszczerbku na zdrowiu) poszkodowanego pieszego. Jeżeli obrażenia pieszego są niewielkie, to zdarzenie będzie zakwalifikowane jako wykroczenie, zagrożone mandatem lub grzywną. Jeżeli jednak pieszy dozna poważniejszego uszczerbku na zdrowiu, jak chociażby najczęstsze urazy po potrąceniu - złamana ręka, złamana noga, złamane żebra, uraz czaszkowo-mózgowy - to jest to traktowane jako przestępstwo, za które grozi nawet kara pozbawienia wolności.

Z jeszcze większymi konsekwencjami musi się liczyć kierowca, który potrąci pieszego, jadąc pod wpływem alkoholu, bez uprawnień, a także taki, który ucieknie z miejsca zdarzenia lub potrąci pieszego pojazdem nieubezpieczonym lub kradzionym. Takie okoliczności mają wpływ zarówno na odpowiedzialność karną za potrącenie i wysokość kary, jak i na odpowiedzialność finansową kierowcy. Wobec takiego kierującego zakład ubezpieczeń będzie bowiem kierował roszczenie regresowe o zwrot całego odszkodowania wypłaconego dla potrąconego pieszego.

ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO - KANCELARIA ODSZKODOWANIA KRAKÓW

Chociaż świadomość odszkodowawcza społeczeństwa rośnie, to jednak wciąż nie wszyscy wiedzą, że pieszy potrącony przez samochód może uzyskać odszkodowanie za potrącenie przez samochód z polisy OC. Ponadto, poszkodowani nie zdają sobie sprawy, o jaką wysokość odszkodowania po potrąceniu mogą się starać. W związku z tym ubezpieczyciele zniżają wypłacane odszkodowania, doszukują się przyczynienia pieszego lub też bezzasadnie odmawiają wypłaty świadczeń. Zakłady ubezpieczeń odsyłają poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany pieszy reprezentowany jest przez dobrą kancelarię odszkodowawczą, ubezpieczyciele wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że prawnik od odszkodowań nie zawaha się skierować sprawy o odszkodowanie po potrąceniu na drogę sądową.

Kancelaria Effect prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie za potrącenie pieszego. Ludzie z całego kraju oraz w różnym wieku trafiają do nas, pytając: "potrącił mnie samochód na pasach, czy należy mi się odszkodowanie", "czy mogę domagać się odszkodowania za potrącenie", „co zrobić gry potrącił mnie samochód" ? O tym, czy takie odszkodowanie za potrącenie jest należne, decydują oczywiście okoliczności konkretnego przypadku. Naszej Kancelarii udaje się jednak uzyskać odpowiednie odszkodowanie dla potrąconego pieszego w ponad 90% spraw ! Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby najbliższej w wyniku potrącenia przez samochód.

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Więcej informacji na temat odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

  • telefonicznie, pod numerami: 690 453 226 lub 690 454 238;
  • drogą mailową na adres: ;
  • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !

Zapraszamy także do polubienia naszych profili na Facebook.com i Twitter oraz strony firmowej Google+. Znajdą tam Państwo najświeższe informacje o nowościach w naszej ofercie oraz wiele ciekawostek związanych z branżą odszkodowawczą oraz windykacyjno – prawną.

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.
Odszkodowania Kraków

Kancelaria Effect specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowań za potrącenie pieszego przez samochód lub inny pojazd...

Opublikowany przez Kancelaria Effect - Odszkodowania Powypadkowe na 15 listopad 2016

 

Tagi: potrącenie pieszego, wypadek pieszego, potrącenie na przejściu, odszkodowanie za wypadek pieszego, odszkodowanie dla pieszego, odszkodowanie po potrąceniu na przejściu, zadośćuczynienie po śmierci pieszego, odszkodowanie po potrąceniu na pasach.