690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Opisz swoją sprawę w formularzu lub w mailu albo zadzwoń pod numer: 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek w autobusie

 

Opis kolejnej sprawy sądowej, jaką wygraliśmy z zakładem ubezpieczeń, po wypadku naszego klienta w autobusie komunikacji miejskiej. Tym razem nasze zadanie polegało na udowodnieniu tego, że wypadek w trakcie wysiadania z autobusu jest związany z ruchem pojazdu, a tym samym za jego skutki przysługuje zadośćuczynienie i odszkodowanie z OC pojazdu. Po niespełna rocznym procesie udało na się wygrać sprawię i uzyskać dla klienta satysfakcjonujące świadczenia tytułem zadośćuczynienie i odszkodowania za wypadek w autobusie.


Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek w autobusie:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość przez formularz kontaktowy 24/7

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.  Działamy na terenie całego kraju!


Odszkodowanie za wypadek w trakcie wysiadania z autobusu - opis naszej sprawy sądowej

Wypadek pasażera podczas wysiadania z autobusu

W styczniu 2021 r. nasz klient jechał autobusem komunikacji zastępczej, pomiędzy dwiema stacjami kolejowymi w Krakowie. Po dojeździe na przystanek docelowy, chciał wysiąść z autobusu. W trakcie wysiadania przewrócił się na mokrej nawierzchni i doznał urazu lewej nogi. Pierwszej pomocy udzielili mu inni pasażerowie oraz kierownik pociągu, oczekującego na peronie. Wezwana na miejsce zdarzenia karetka pogotowia przewiozła następnie Poszkodowanego na SOR pobliskiego szpitala, gdzie stwierdzono mnogie złamania podudzia oraz uraz podudzia typu Maisonaisse – złamanie wysokie strzałki oraz kostki przyśrodkowej. Po założeniu szyny gipsowej Poszkodowanego wypisano do domu z kwalifikacją do leczenia operacyjnego w późniejszym terminie. Po kilku dniach Poszkodowany ponownie zgłosił się do szpitala, gdzie po wykonaniu kontrolnego badania RTG oceniono, że zrost kostny przebiega prawidłowo i odstąpiono od zabiegu operacyjnego. Poszkodowany kontynuował leczenie w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Ośrodku Rehabilitacji Dziennej. Leczenie trwało niemal rok, lecz mimo to nie odzyskał pełnej sprawności sprzed wypadku. Noga w miejscu urazu puchnie i nadal boli zwłaszcza przy dłuższym chodzeniu.

Odszkodowanie za upadek podczas wysiadania z autobusu, z polisy OC pojazdu.

Jeszcze w trakcie leczenia, Poszkodowany zgłosił się do Kancelarii Effect, celem możliwości poprowadzenia sprawy o odszkodowanie za wypadek w trakcie wysiadania z autobusu. Kancelaria oceniła sprawę pozytywnie i podjęła się reprezentacji w postepowaniu przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Ustaliliśmy, że pojazd ubezpieczony był w PZU, do którego to ubezpieczyciela złożono stosowne roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania. Jako podstawę odpowiedzialności wskazaliśmy stosowne przepisy ustawy z 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK a także Kodeksu Cywilnego. W naszej ocenie mieliśmy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem i odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka, związaną z szeroko rozumianym ruchem pojazdu. Zgodnie z orzecznictwem i doktryną, do szkód wyrządzonych ruchem środka komunikacji należy zaliczyć bowiem również uszczerbki spowodowane przez ruchome elementy pojazdu podczas jego postoju, zwłaszcza związane z jego otwieraniem i zamykaniem, wchodzeniem do jego wnętrza i opuszczaniem go. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie została wyłączona, ponieważ w sprawie nie zachodziła żadna z przyczyn egzoneracyjnych określonych w art.435 § 1 k.c. w tym zwłaszcza w postaci zawinienia Poszkodowanego.

Zakład ubezpieczeń przyjął zgłoszenie szkody z umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdu i przeprowadził postępowanie likwidacyjne. Wydana decyzja była jednak odmowna. Zdaniem PZU brak było podstaw do wypłaty świadczeń, ponieważ zakład ubezpieczeń nie ponosił odpowiedzialności gwarancyjnej za zdarzenie. PZU wskazało, że w myśl art. 361 § 1 k.c. sprawca (lub w jego imieniu zakład ubezpieczeń) ponosi odpowiedzialność jedynie za normalne następstwa działania lub zaniechania, z których szkoda wynikła. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej jest związek przyczynowy pomiędzy ruchem pojazdu a szkodą. Zdaniem PZU obrażenia Poszkodowanego nie miały związku z ruchem pojazdu, ponieważ powstały na skutek poślizgnięcia się podczas wysiadania z autobusu, a zatem nie zostały spowodowane ruchem pojazdu. W dalszej kolejności PZU zaprzeczyło, by schody do autobusu w dniu wypadku były zabrudzone śniegiem lub błotem.

Postępowanie sądowe o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek w trakcie wysiadania z autobusu

Kancelaria wspólnie z klientem zdecydowała o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sadowego, gdzie wskazano jako kwotę roszczeń: 15.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia  i 2.597,33 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wydania decyzji przez zakład ubezpieczeń oraz zażądano zasądzenia od strony pozwanej na rzecz Poszkodowanego zwrotu kosztów postępowania.

W odpowiedzi na pozew pozwany – PZU SA - wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od Poszkodowanego na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Odszkodowanie za wypadek w autobusie - zasada ryzyka

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w tym przesłuchaniu Poszkodowanego, oraz świadków, a także wydaniu opinii lekarskiej przez biegłego ortopedę, sąd uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.  

Uzasadniając swoje stanowisko sąd wskazał, że zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za szkodę wyrządzona w związku z ruchem pojazdu, a za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się także szkodę powstałą podczas i w związku z wsiadaniem oraz wysiadaniem z pojazdu, bezpośrednim załadowywaniem oraz rozładowywaniem oraz zatrzymaniem lub postojem, Celem tak szerokiego ujęcia jest zapewnienie poszkodowanym ale także sprawcom szerokiej ochrony ubezpieczeniowej. Art.436 § 1 k.c. stanowi, ze odpowiedzialność deliktową - na zasadzie ryzyka - ponosi posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Chodzi o szkody spowodowane przez ruch mechanicznego środka komunikacji (czyli ruch pojazdu). Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka  opiera się na założeniu, że ten, kto eksploatuje pewne niebezpieczne dla otoczenia urządzenie wykorzystując siły przyrody lub posługuje się dla realizacji swoich interesów podległymi osobami, powinien ponosić odpowiedzialność za szkody stąd wynikłe  choćby nie był winny. Obowiązany do naprawienia szkody może uwolnić się  od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka wykazując jedną z tzw. okoliczności egzoneracyjnych. Należą do nich: (1)siła wyższa, (2) nastąpienie szkody z wyłącznej winy poszkodowanego (3), nastąpienie szkody wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, (4) brak winy osoby, której dłużnik powierzył wykonanie czynności (art.430 k.c.). Dla zwolnienia się wystarczy wykazanie jednej z tych okoliczności, przy czy ciężar dowodu spoczywa na osobie chcącej się uwolnić.

W niniejszej sprawie Poszkodowany niewątpliwie doznał szkody na osobie wysiadając z pojazdu  będącego mechanicznym środkiem komunikacji poruszanym za pomocą sił przyrody, o którym mowa w art. 436 § 1 k.c. w zw. z art.435 § 1 k.c. W sprawie nie zaszły okoliczności egzoneracyjne, ponieważ zdarzenie było następstwem  działania siły wyższej; nie można też mówić o winie Poszkodowanego, który po prostu wysiadał z autobusu przeznaczonym do tego celu wyjściem, ani o winie osoby trzeciej.

Wypadek w trakcie wysiadania z autobusu, to szkoda związana z ruchem pojazdu

PZU zaprzeczało istnieniu swej odpowiedzialności wskazując, że obrażenia Poszkodowanego nie powstały na skutek ruchu pojazdu, lecz na skutek poślizgnięcia się podczas wysiadania z autobusu. Kluczowa była zatem interpretacja pojęcia „ruchu pojazdu”. Nie ulega wątpliwości, że interpretując pojęcie „ruchu” użyte w powołanych wyżej przepisach nie należy odwoływać się do reguł stosowanych w fizyce, wedle których ruch definiowany jest jako zmiana położenia ciała odbywająca się w czasie względem określonego układu odniesienia. Prawne pojęcie „ruchu pojazdu” nie wymaga by pojazd w rzeczywistości się przemieszczał lecz ma charakter szerszy i obejmuje cały wachlarz sytuacji jakie mogą wiązać się z korzystaniem z pojazdu. W prawie polskim brak jest definicji „ruchu pojazdu” co stanowiło problem od chwili wejścia w życie wymienionych wyżej przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Orzecznictwo starało się  wypełnić tę lukę. Z biegiem czasu doktryna i orzecznictwo wypracowały ugruntowane stanowisko, z którego wynika, że z ruchem pojazdu mamy do czynienia gdy mechaniczny środek komunikacji:

 • porusza się na skutek pracy silnika;
 • porusza się mimo wyłączonego silnika (na skutek uprzedniego działania silnika lub siła bezwładności np., po spadku)
 • nie porusza się ale silnik jest włączony;
 • nie porusza się i silnik jest wyłączony, ale jest to chwilowe unieruchomienie na skutek warunków lub przepisów ruchu drogowego a kierujący zamierza kontynuować podróż (unieruchomienie nie ma charakteru trwałego)

oraz w związku z wsiadaniem, wysiadaniem, załadowywaniem i rozładowywaniem pojazdu.

W niniejszej sprawie szkoda, jakiej doznał Poszkodowany powstała w związku wysiadaniem z pojazdu a zatem  jest szkodą powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. W związku z tym posiadacz pojazdu ponosi za nią odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

 

Ubezpieczyciel twierdził także, że Poszkodowany przyczynił się do tego, iż upadł, ponieważ schody autobusu były należycie utrzymane. Zdaniem sądu twierdzenie to było nieuprawnione. Istotnie, na schodach nie zalegał śnieg, jednak z całą pewnością były one mokre. Nie można tego ustalić w oparciu o przedłożone zdjęcie, jednak jest faktem powszechnie znanym i zgodnym z elementarnymi prawami logiki, że gdy pada deszcz lub – jak w dniu zdarzenia – śnieg, nie jest możliwe, by schody w pojeździe komunikacji publicznej, których używa duża liczba osób pozostały suche.  Na mokrym podłożu poślizgnąć może się każda osoba. Pozwany nie wykazał, by Poszkodowany zachowywał się w sposób nieodpowiedni czy niefrasobliwy np. skakał czy zbiegał po schodach. W  ocenie Sądu, brak było zatem jakichkolwiek podstaw aby przyjąć, iż przyczynił się on do zaistniałego zdarzenia.

Wyrok sądowy w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za upadek w trakcie wysiadania z autobusu

Zdaniem sądu roszczenie Powoda zasługiwało na uwzględnienie co do zasady. Przy uwzględnieniu ustaleń stanu faktycznego i wniosków wysnutych z wszechstronnej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego, Sąd uznał, że adekwatnym będzie ustalenie zadośćuczynienia we wnioskowanej  kwocie 15 000 zł. W ocenie Sądu wymieniona kwota jest adekwatna do rozmiaru poniesionej przez Poszkodowanego krzywdy. Kwota ta nie prowadzi do wzbogacenia powoda, a stanowi rekompensatę za negatywne przeżycia związane z wypadkiem. Sąd uznał także, iż pozwany zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie  w łącznej wysokości 2 597,33 zł w związku z poniesionymi kosztami leczenia, przejazdu do placówek medycznych i opieki osoby trzeciej.  Mając zatem na uwadze wskazane wyżej okoliczności na podstawie przywołanych przepisów Sąd zasądził od pozwanego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w Warszawie na rzecz Poszkodowanego kwotę 17 597,33 zł (15 000zł  +  2 597,33 zł) wraz z odsetkami i zwrotem kosztów postępowania.

Wyrok został zrealizowany przez zakład ubezpieczeń, bez składania apelacji do sądu II instancji.


Miałeś wypadek w autobusie? Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii Effect w zakresie uzyskania odszkodowania za wypadek w autobusie, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • poprzez formularz kontaktowy 24/7

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Zapraszamy do współpracy.

 

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 6 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.