690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek na chodniku

Opis sprawy sądowej, którą prowadziliśmy przeciwko ubezpieczycielowi Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Sprawa dotyczyła odszkodowania za wypadek na chodniku, spowodowany potknięciem na nierównej kostce brukowej, znajdującej się na jednym z przystanków tramwajowych w Krakowie. Sprawa została wygrana, po blisko 4-letnim procesie sądowym.


 Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek na nierównym chodniku:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.  Działamy na terenie całego kraju!


Odszkodowanie za wpadek na na przystanku tramwajowym w Krakowie (opis naszej sprawy sądowej)

Wypadek na nierównym chodniku, znajdującym się na pętli tramwajowej 

W lutym 2020r. nasza klientka uległa wypadkowi na chodniku znajdującym się na pętli tramwajowej Kraków – Salwator. Wysiadając z tramwaju linii nr 1, weszła ona na przylegający chodnik, który jak się okazało był w bardzo złym stanie technicznym. Wskutek nierówności chodnika potknęła się, upadła, doznając obrażeń ciała. Upadek spowodowany był bardzo złym stanem kostki brukowej w miejscu wysiadania pasażerów z tramwajów. Poszkodowana potknęła się, upadła i nie mogła wstać o własnych siłach. Wstać pomogli jej motorniczy dwóch stojących na pętli tramwajów (w tym tramwaju, którym Poszkodowana przyjechała). Motorniczy ci pomogli usiąść Poszkodowanej na ławce przystanku i wezwali pogotowie ratunkowe. Po przyjeździe karetki, Poszkodowaną opatrzono i podjęto decyzję o odwiezieniu na SOR pobliskiego szpitala. W szpitalu wykonano badania i stwierdzono załamanie kości ramiennej. Rękę unieruchomiono opatrunkiem ortopedycznym i jeszcze tego samego dnia Poszkodowaną wypisano do domu, z zaleceniem dalszego leczenia w poradni ortopedycznej. Po powrocie do domu Poszkodowana przeszła pod opiekę syna. Nie mogła wychodzić samodzielnie z domu ze względu na trudności w ubieraniu się i noszeniu kurtki. Wymagała również pomocy w codziennych czynnościach domowych, takich jak zakupy, sprzątanie czy higiena osobista. Syn Poszkodowanej pomagał również w dojazdach do poradni na wizyty kontrolne. Dojazdy odbywały się samochodem prywatnym w godzinach pracy, w związku z czym syn Poszkodowanej musiał każdorazowo brać urlop. Dalsze leczenie kontynuowano w poradni urazowo-ortopedycznej. 

zdjęcie miejsca zdarzenia

Zgłoszenie wypadku na chodniku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Poszkodowana zgłosiła się do Kancelarii Effect, która w jej imieniu wystosowała roszczenie o wypłatę odszkodowania za wypadek na nierównym chodniku do zarządcy chodnika, tj. Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Jako podstawę odpowiedzialności strony pozwanej wskazano art. 415 k.c.(zasada winy). Po zgłoszeniu szkody do ZDMK, podmiot ten poinformował, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, ponieważ zgodnie z art. 429 k.c. ZDMK powierzył utrzymanie miejsca zdarzenia w należytym stanie technicznym profesjonalnemu podmiotowi. Kancelaria zgłosiła się do tego podmiotu, wskazując, że chodnik w miejscu wypadku był bardzo zaniedbany i w złym stanie technicznym, a zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządu Dróg Miasta Krakowa, wykonawca miał ponosić odpowiedzialność za utrzymanie miejsca zdarzenia w należytym stanie technicznym, na podstawie stosownej umowy z ZDMK. W piśmie wskazano, że mimo wielokrotnego przeprowadzania prac w okolicach feralnego miejsca, firma nie zgłaszała konieczności wykonania remontu nawierzchni. Taka informacja została przekazana do ZDMK dopiero po zgłoszeniu zaistnienia wypadku przez naszą Kancelarię. Ponadto, wedle ZDMK, wykonawca umowy był zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli  stanu technicznego torowisk i pozostałych elementów infrastruktury, która powinna być podstawą do podejmowania czynności  konserwacyjno – naprawczych, zapewniających jej bezpieczne użytkowanie, obejmujących także naprawę nawierzchni peronów tramwajowych.

Kto odpowiada za utrzymanie chodnika w należytym stanie technicznym?

Wykonawca umowy odpowiedział, że zgodnie z umową odpowiada on jedynie za bieżące utrzymanie infrastruktury w należytym stanie, a nie ponosi ogólnej, generalnej odpowiedzialności za stan infrastruktury. Decyzje w przedmiocie remontów, mających wpływ na ogólny stan infrastruktury, należą do Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Według wykonawcy Zarząd Dróg Miasta Krakowa od kilku lat planował remont miejsca, w którym doszło do wypadku Poszkodowanej, jednak remont ten wciąż odkładany był w czasie. Zlecenie na stabilizację kostki w tym miejscu zostało otrzymane przez wykonawcę dopiero w dniu 10.03.2020r., a więc blisko miesiąc po wypadku  i dopiero po otrzymaniu przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa informacji o przedmiotowym wypadku. Wykonawca nie mógł więc dokonać naprawy nawierzchni bez wyraźnego zlecenia od Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Zarząd Dróg Miasta Krakowa pomimo wiedzy o złym stanie technicznym nawierzchni zlecił wykonanie naprawy dopiero 10.03.2020 r.

W związku brakiem zlecenia naprawy nawierzchni przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, nie zaszła więc podstawa odpowiedzialności wykonawcy za wyrządzoną szkodę. W związku z tym ponownie skierowano roszczenie do ZDMK, który przekierował je do swojego ubezpieczyciela.  Ubezpieczyciel ten odmówił wypłaty świadczeń, powołując się na art. 429 k.c.

Postępowanie sądowe o zapłatę odszkodowania za wypadek na chodniku

Kancelaria Effect wniosła do właściwego sądu pozew o zapłatę odszkodowania za wypadek na chodniku przeciwko ubezpieczycielowi ZDMK. Jako podstawę odpowiedzialności strony pozwanej wskazano art. 415 k.c. Pozwany ubezpieczyciel wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany zakwestionował swoją odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie.

W toku postępowania sądowego przesłuchano zarówno pracowników ZDMK, jak i pracowników wykonawcy. Zasięgnięto także opinii biegłego lekarza, który ocenił, że w wyniku zdarzenia Poszkodowana odniosła 8% trwały uszczerbek na zdrowiu. Po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego, w tym przesłuchaniu świadków,  Sąd uznał, że powództwo należało uwzględnić.

W ocenie Sądu strona pozwana nie wykazała, iżby doszło przed marcem 2020 roku do skutecznego powierzenia wykonawcy remontu złej nawierzchni chodnika na pętli tramwajowej Kraków – Salwator. Umowa obejmowała utrzymanie, konserwację i naprawę torowisk. Zgodnie z definicją z par. 1 ust 5 pkt 3 torowiskiem jest też rejon peronu tramwajowego; więc chodnik przy pętli Salwator był „torowiskiem” w rozumieniu tej umowy. Powyższe nie przesądza jednak, że wykonawca ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, powstałe w wyniku złego stanu nawierzchni peronu tramwajowego na pętli Kraków – Salwator.  Umowa łącząca ww strony rozróżnia prace utrzymaniowe – związane w szczególności z zapewnieniem ciągłości ruchu komunikacji tramwajowej, prace remontowe (rozliczane kosztorysowo) i prace awaryjne. Analiza umowy nie może prowadzić do wniosku, że wyłącznie na jej podstawie wykonawca był zobowiązana do przeprowadzania remontów wszelkiej infrastruktury tramwajowej, ze skutkiem zwolnienia z odpowiedzialności zarządcy drogi (peronu). Wręcz przeciwnie z umowy wynikało, że prace nieobjęte ryczałtem mają być wykonywane na zlecenie zamawiającego  - stosownie do  jego aktualnych potrzeb, ale też możliwości finansowych.  Wskazać należy, że stan chodnika, skala jego wybrzuszeń i naruszeń kostki brukowej jednoznacznie wskazują na to, że uszkodzenie chodnika istniało przez wrześniem 2019 roku.  Stan chodnika wskazywał na to, że nie było to uszkodzenie, które powstało po zawarciu umowy wykonawcą, na którą powoływała się strona pozwana. Za skutki zdarzenia nie ponosi zatem odpowiedzialności wykonawca, a ZDMK (Gmina Kraków), który wiedząc o złym stanie nawierzchni chodnika na pętli tramwajowej Salwator, nie podjął żadnych działań, by stan ten ulepszyć, w szczególności nie zlecił wykonawcy prac naprawczych w tym zakresie. Stan chodnika był więc skutkiem własnych zaniedbań ZDMK (Gminy Kraków). Podmiotem odpowiedzialnym za szkodę była zatem Gmina Kraków i w konsekwencji pozwany jako ubezpieczyciel OC Gminy Kraków.  

Poszkodowana domagała się zasądzenia 20.000 zł zadośćuczynienia. Zgodnie z treścią art. 445§1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie ma na celu kompensatę nie tylko cierpień fizycznych, ale również niekorzystnych następstw zdarzenia w sferze psychiki poszkodowanego. Ma ono na celu przyniesienie poszkodowanemu równowagi emocjonalnej naruszonej przez doznane cierpienia psychiczne. Zasadniczym kryterium ustalenia wysokości zadośćuczynienia jest rozmiar cierpienia i rozmiar niekorzystnych zmian w życiu poszkodowanego będących następstwem deliktu zawinionego przez sprawcę szkody. Za jedyną przesłankę ustalenia wysokości zadośćuczynienia przyjmuje się rozmiar krzywdy (wyrok SN z 08.06.2011 r., I PK 275/10, LEX nr 1164114). Suma pieniężna przyznana tytułem zadośćuczynienia ma być - zgodnie z art. 445§1 k.c. – odpowiednia (wyrok SN z 12.07.2012 r., I CSK 74/12, LEX nr 1226824). Ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego w art. 445§1 k.c. wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak: wiek poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa oraz inne czynniki podobnej natury (wyrok SN z 9.11.2007r., V CSK 245/07).

Na skutek doznanego zdarzenia powódka doznała 8% trwałego uszczerbku na zdrowiu z powodu urazu ręki. Doskwierały jej dolegliwości bólowe, zwłaszcza w dniu zdarzenia, po założeniu gipsu i bezpośrednio po zdarzeniu. Wszystkie naprowadzone okoliczności doprowadziły sąd do wniosku o zasadności uznania kwoty 15.000 zł  jako adekwatnej do likwidacji krzywdy Poszkodowanej. Poszkodowana otrzymała również odsetki cały okres procesu.

Wyrok sądu I instancji został zrealizowany w całości, bez składania apelacji przez pozwanego ubezpieczyciela.

Miałeś wypadek w chodniku? Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

 Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek na chodniku:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.  Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 9 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.