690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Błąd medyczny, lekarski

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za błąd medyczny, w sztuce lekarskiej

 

Nie jest tajemnicą, że w trakcie leczenia pacjentów niejednokrotnie dochodzi do błędów i pomyłek. Pomyłki takie często niosą za sobą poważne konsekwencje w postaci negatywnych skutków zdrowotnych. Za skutki takich błędów można żądać odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Kancelaria Effect skutecznie pomaga w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za błąd medyczny.


Uważasz, że jesteś ofiarą błędu medycznego? Sprawdź jak możemy pomóc w uzyskaniu należnego odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za błąd medyczny (lekarski):

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju.


WAŻNE ! Nasza Kancelaria nie prowadzi spraw o odszkodowanie za błędy medyczne popełnione w zakresie leczenia stomatologicznego i ortodontycznego. Nie prowadzimy również spraw w zakresie nieudanych zabiegów kosmetycznych.

Odszkodowanie za błąd medyczny (błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej)

Czym jest błąd w medyczny (błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej)?

Za błąd medyczny (błąd w sztuce medycznej, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) na gruncie polskiego prawa cywilnego uważa się zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej, powodujące zarazem szkodę pacjenta (zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć).

Wyróżnia się cztery zasadnicze rodzaje błędów medycznych:

 • błąd medyczny diagnostyczny - niezalecenie wymaganych badań diagnostycznych, lub też wadliwa interpretacja wyników przeprowadzonych badań;
 • błąd medyczny terapeutyczny - zastosowanie nieprawidłowej, niewystarczającej albo nadmiernie ingerującej w organizm procedury leczenia;
 • błąd medyczny wykonawczy - nieprawidłowa realizacja prawidłowo zaaplikowanej procedury medycznej;
 • błąd medyczny organizacyjny - wadliwa organizacja procesu leczenia przez placówkę medyczną.

Na czym polega diagnostyczny błąd medyczny?

Błąd diagnostyczny jest tym, który wywiera najdonioślejsze konsekwencje, wpływa bowiem ujemnie na dalszy proces leczenia chorego, nierzadko powoduje skutki nieodwracalne. Polega bądź na mylnym ustaleniu nieistniejącej choroby, bądź najczęściej na nierozpoznaniu rzeczywistej choroby pacjenta, co prowadzi następnie do pogorszenia jego stanu zdrowia, do niewyleczenia bądź nawet do śmierci. Błąd diagnostyczny jest przeważnie zawiniony na skutek nieprzeprowadzenia należytych badań wstępnych czy konsultacji ze specjalistami. Błąd diagnostyczny powoduje następnie błąd terapeutyczny - wybór niewłaściwej metody lub sposobu leczenia.
Obiektywny element winy wypełnia każde zachowanie się niewłaściwe, a więc niezgodne bądź z przepisami prawa podmiotowego, bądź z zasadami etycznymi, bądź w ogóle z obowiązkiem ostrożności, jaką każdy człowiek w społeczeństwie powinien przestrzegać, aby drugiemu szkody nie wyrządzić. Od lekarzy wymaga się staranności wyższej niż przeciętna z uwagi na przedmiot ich zabiegów, którym jest człowiek i skutki, które często są nieodwracalne (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 09.03.2001 r. sygn. akt I ACa 124/01). Kodeks etyki lekarskiej nakłada na lekarza obowiązek przeprowadzenia wszelkich postępowań diagnostycznych, leczniczych i zapobiegawczych z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas (art.8). Lekarz ponosi zatem odpowiedzialność za niedołożenie staranności, za wszelką winę nieumyślną. Odpowiada za każdą nieuwagę, nieostrożność, niedbalstwo, jeżeli jego postępowanie sprzeczne było z elementarnymi zasadami sztuki lekarskiej. Często jednak stosowanie się tylko do elementów zasad nie wystarczy, na lekarzu ciąży obowiązek szczególnej staranności z uwagi na skutki tego postępowania.

Przykłady naszej sprawy: Ponad 100.000 zł odszkodowania dla dziecka za błąd medyczny - niezdiagnozowane zwichnięcie stawu biodrowego.

Na czym polega terapeutyczny błąd medyczny?

Błąd terapeutyczny, to zastosowanie nieprawidłowej, niewystarczającej albo nadmiernie ingerującej w organizm procedury leczenia. Może on przybrać formę zaniechania lub nieprawidłowego działania. Zaniechaniem może byc np. pozostawienie pacjenta bez opieki lub niepodanie właściwego. Nieprawidłowe działanie to z kolei np. błędne dawkowanie leku, zastosowanie przestarzałej metody leczenia albo przeprowadzenie zabiegu pomimo przeciwwskazań lekarskich. Błąd terapeutyczny może mieć charakter samodzielny lub być kontynuacją błędu diagnostycznego.

Przykład naszej sprawy: Odszkodowanie za błąd medyczny - niewłaściwe leczenie po operacji złamanej ręki.

Na czym polega wykonawczy błąd medyczny?

Błąd wykonawczy, to nieprawidłowa realizacja prawidłowo zaaplikowanej procedury medycznej. Innymi słowy jest wadliwie wykonanie czegoś, co zostało uprzednio prawidłowo zdiagnozowane. Może to być przykładowo uszkodzenie w czasie zabiegu operacyjnego innego organu niż organ operowany. O zawinieniu lekarza może zdecydować nie tylko zarzucenie mu braku wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych, odpowiadających aprobowanemu wzorcowi należytej staranności, ale także niezręczność i nieuwaga przeprowadzanego zabiegu, jeżeli oceniając obiektywnie nie powinny one wystąpić w konkretnych okolicznościach (wyrok SA w Katowicach z dnia 14.02.2013 r. I ACa 970/2012).  Zgodnie z tezą orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29.09.2005 r. , sygn. akt I ACa 510/05 „Do obowiązków lekarzy oraz personelu medycznego należy podjęcie takiego sposobu postępowania (leczenia), które gwarantować powinno, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i zasad staranności, przewidywalny efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim nie narażenie pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia”. 

Przykład naszej sprawy: Odszkodowanie za błąd medyczny wykonawczy - uszkodzenie innego organu podczas operacji.

Na czym polega organizacyjny błąd medyczny? 

Terminu „błąd organizacyjny” używa się dla określenia wadliwej organizacji pomocy medycznej. Sytuacja taka zachodzi wówczas, gdy uszczerbek na zdrowiu pacjenta powstał nie na skutek wadliwego przeprowadzenia procesu leczenia, lecz w związku ze złą organizacją pracy lekarzy i personelu medycznego. Źródłem powstania błędu organizacyjnego może być:

 • naruszenie struktury organizacyjnej jednostki,
 • naruszenie podziału kompetencji,
 • naruszenie przepływu informacji,
 • niedostateczne finansowanie
 • naruszenie o charakterze technicznym.

Ważnym czynnikiem determinującym powstanie błędu organizacyjnego jest zjawisko określane w literaturze zachodnioeuropejskiej jako „health communication”, tj. zagadnienie przepływu informacji, komunikacji zdrowotnej. Komunikacja zdrowotna to przede wszystkim praktyka społeczna w ochronie zdrowia; odnosi się do porozumiewania się w ramach systemu medycznego. Równie istotne znaczenie ma aspekt komunikacji zarówno pośredniej, jak i bezpośredniej (relacja pacjent–lekarz). Nieprawidłowa komunikacja może mieć negatywne skutki, a nawet poważne konsekwencje dla ich życia i zdrowia. Diagnoza systemu ochrony zdrowia obejmuje czynniki endogeniczne oparte na składowych zaliczanych do otoczenia mikroekonomicznego oraz czynniki egzogeniczne, które mają charakter makroekonomiczny. Do oceny efektywności systemu można wykorzystać otoczenie zewnętrzne, w którym funkcjonuje system. Natomiast skuteczność systemu uzależniona jest od innowacyjnych urządzeń i leków używanych w leczeniu, lecz przede wszystkim od czynnika ludzkiego, a konkretnie od kompetencji pracowników, jak również od jakości współpracy w układzie pionowym i poziomym, opartych na relacjach interpersonalnych i intergrupowych. Udzielanie świadczenia zdrowotnego powinno być rozumiane w sposób szeroki, tj. jako diagnozowanie, planowanie i realizowanie terapii, właściwe traktowanie pacjenta oraz poprawna organizacja działalności leczniczo-terapeutycznej na wszystkich jej etapach. Pojęcie to jest immanentnie związane z uwarunkowaniami ergonomicznymi, które muszą być brane pod uwagę w organizacji funkcjonowania podmiotu medycznego. [Katarzyna Dudek Krzysztof Dudek: Organizacyjny błąd medyczny jako czynnik oceny ryzyka funkcjonowania ośrodków opieki zdrowotne; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 410, s. 12-23 j]

Przykład naszej sprawy: Wysokie odszkodowanie za organizacyjny błąd medyczny, będący skutkiem niewłaściwego przepływ informacji między pracownikami placówki medycznej.

Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej lekarza bądź placówki medycznej

Aby móc dochodzić odszkodowania za błąd medyczny, w sprawie muszą zaistnieć łącznie następujące elementy:

 • Po pierwsze: postępowanie (w postaci działania lub zaniechanie) osoby (lub grupy osób) odpowiedzialnej za popełnienie błędu medycznego musi być niezgodne z zasadami wiedzy medycznej;
 • Po drugie: skutkiem postępowania ww. podmiotu musi być szkoda pacjenta w postaci śmierci, uszczerbku na zdrowiu lub innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia;
 • Po trzecie: pomiędzy działaniem podmiotu odpowiedzialnego, a skutkiem w postaci szkody pacjenta musi zaistnieć związek przyczynowo - skutkowy
 • Po czwarte: podmiotowi odpowiedzialnemu można przypisać winę umyślną lub winę nieumyślną w postaci  lekkomyślności lub niedbalstwa.

Jakie roszczenia przysługują osobie, która padła ofiarą błędu medycznego?

Odszkodowanie za błąd medyczny obejmuje rekompensatę wszelkich szkód poniesionych w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami medycznymi. Poszkodowany pacjent może żądać w szczególności:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę - jest to świadczenie jednorazowe, a jego wysokość jest zależna od okoliczności konkretnej sprawy. Służy ono zrekompensowaniu krzywdy, cierpienia i bólu, zaistniałych na skutek błędu medycznego;
 • odszkodowania - rekompensuje ono rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego wskutek błędu medycznego - koszty zakupu leków, wizyt lekarskich oraz odpłatnie wykonanych badań, koszty odpłatnej rehabilitacji, koszty dojazdów na konsultacje i rehabilitacje, koszty przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego itp.;
 • zapłaty z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia - przy tym świadczeniu wystarczy wykazać, że istnieje medycznie usprawiedliwiona potrzeba zakupu określonego sprzętu czy przeprowadzenia odpłatnej procedury medycznej;
 • renty na zwiększone potrzeby - renta ta jest okresowa i obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki (np. leki, środki higieniczne opatrunkowe, rehabilitację);
 • renty z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy - obejmuje ona straty wynikające z braku możliwości kontynuacji zatrudnienia albo rozwoju i awansu zawodowego itp.

Co należy zrobić w razie podejrzenia zaistnienia błędu medycznego? 

W razie powzięcia przypuszczenia, iż w trakcie leczenia nastąpił błąd medyczny, bardzo ważne jest, by zgromadzić pełną dokumentację prowadzonego leczenia (wyniki wszystkich wykonanych badań, raporty dotyczące zastosowania procedur medycznych, szczegółową dokumentację z pobytu w szpitalu w przypadku, jeżeli taki wystąpił). Wgląd w dokumentację medyczną oraz uzyskanie poświadczonej za zgodność z oryginałem jej pełnej kopii jest prawem, wynikającym z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Każda placówka medyczna ma zatem obowiązek wydania pacjentowi – na jego żądanie - pełnej dokumentacji procesu leczenia.

Bardzo ważne jest również aby poszkodowany gromadził wszelkie rachunki, faktury oraz paragony za zakup leków, dodatkowe wizyty lekarskie, koszty dojazdu itp. Jest to ważne w kontekście ubiegania się o odszkodowanie za koszty poniesione w związku z błędem medycznym.

Od kogo można domagać się odszkodowania za skutki błędu medycznego?

Zasadniczo, podmiotem obowiązanym do odszkodowania jest osoba, która dopuściła się błędu medycznego podczas udzielania świadczeń medycznych. Często jednak taka osoba zatrudniona jest w placówce służby zdrowia, lub też błąd medyczny jest wynikiem postępowania większej liczby pracowników takiej placówki. W takich przypadkach odpowiedzialność cywilna przechodzi na podmiot prowadzący daną placówkę (szpital, przychodnię) i to od niego należy dochodzić stosownej rekompensaty.

Jeżeli podmiot odpowiedzialny za szkodę posiada polisę ubezpieczeniową OC, wtedy o odszkodowanie można wystąpić bezpośrednio do jego ubezpieczyciela.

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych za błąd medyczny?

Terminy przedawnienia roszczeń w sprawach z zakresu błędów medycznych reguluje art. 442(1) Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym artykułem, roszczenie o naprawienie szkody wynikającej z błędu medycznego ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę Jeżeli jednak szkoda wynika z przestępstwa, termin przedawnienia przedłuża się do dwudziestu lat.

W sprawach dotyczących błędów medycznych popełnionych wobec małoletnich, roszczenia nie mogą przedawnić się wcześniej niż z upływem lat dwóch od daty uzyskania pełnoletności.

Odszkodowanie za błąd medyczny - kancelaria Kraków

Sprawy z zakresu błędów medycznych należą do spraw skomplikowanych, wymagają one bowiem znajomości nie tylko przepisów prawa, ale również podstawowych zagadnień z zakresu medycyny. Doświadczenie naszych pracowników w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla Państwa należne odszkodowanie.

Przykłady naszych spraw o odszkodowanie za błąd medyczny:

Jak skonsultować się z nami w sprawie o odszkodowanie za błąd medyczny?

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za błąd medyczny (lekarski):

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju.

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 7 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.