+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Błąd medyczny, lekarski

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Napisz lub zadzwoń 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Nie jest tajemnicą, że w trakcie leczenia pacjentów niejednokrotnie dochodzi do błędów i pomyłek. Pomyłki takie często niosą za sobą poważne konsekwencje w postaci negatywnych skutków zdrowotnych. Za skutki takich błędów można żądać odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą.


PADŁEŚ OFIARĄ BŁĘDU MEDYCZNEGO? SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC !


WAŻNE ! Nasza Kancelaria nie prowadzi spraw o odszkodowanie za błędy medyczne popełnione w zakresie leczenia stomatologicznego i ortodontycznego. Nie prowadzimy również spraw w zakresie nieudanych zabiegów kosmetycznych.

Przykłady naszych spraw:


Szczegółowe informacje na temat możliwości dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny (błąd lekarski) można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Działamy na terenie całej Polski!


CZYM JEST BŁĄD MEDYCZNY?

Bd-medycznyZa błąd medyczny (błąd w sztuce medycznej, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) na gruncie polskiego prawa cywilnego uważa się zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej, powodujące zarazem szkodę pacjenta (zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć).

Wyróżnia się cztery zasadnicze rodzaje błędów medycznych:

 • błąd diagnostyczny - niezalecenie wymaganych badań diagnostycznych, lub też wadliwa interpretacja wyników przeprowadzonych badań;
 • błąd terapeutyczny - zastosowanie nieprawidłowej, niewystarczającej albo nadmiernie ingerującej w organizm procedury leczenia;
 • błąd wykonawczy - nieprawidłowa realizacja prawidłowo zaaplikowanej procedury medycznej;
 • błąd organizacyjny - wadliwa organizacja procesu leczenia przez placówkę medyczną.

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ:

Aby móc dochodzić odszkodowania za błąd medyczny, w sprawie muszą zaistnieć łącznie następujące elementy:

 • Po pierwsze: postępowanie (w postaci działania lub zaniechanie) osoby (lub grupy osób) odpowiedzialnej za popełnienie błędu medycznego musi być niezgodne z zasadami wiedzy medycznej;
 • Po drugie: skutkiem postępowania ww. podmiotu musi być szkoda pacjenta w postaci śmierci, uszczerbku na zdrowiu lub innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia;
 • Po trzecie: pomiędzy działaniem podmiotu odpowiedzialnego, a skutkiem w postaci szkody pacjenta musi zaistnieć związek przyczynowo - skutkowy
 • Po czwarte: podmiotowi odpowiedzialnemu można przypisać winę umyślną lub winę nieumyślną w postaci  lekkomyślności lub niedbalstwa.

JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ OSOBIE POSZKODOWANEJ WSKUTEK BŁĘDU MEDYCZNEGO?

Odszkodowanie za błąd medyczny obejmuje rekompensatę wszelkich szkód poniesionych w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami medycznymi. Poszkodowany pacjent może żądać w szczególności:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę - jest to świadczenie jednorazowe, a jego wysokość jest zależna od okoliczności konkretnej sprawy. Służy ono zrekompensowaniu krzywdy, cierpienia i bólu, zaistniałych na skutek błędu medycznego;
 • odszkodowania - rekompensuje ono rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego wskutek błędu medycznego - koszty zakupu leków, wizyt lekarskich oraz odpłatnie wykonanych badań, koszty odpłatnej rehabilitacji, koszty dojazdów na konsultacje i rehabilitacje, koszty przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego itp.;
 • zapłaty z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia - przy tym świadczeniu wystarczy wykazać, że istnieje medycznie usprawiedliwiona potrzeba zakupu określonego sprzętu czy przeprowadzenia odpłatnej procedury medycznej;
 • renty na zwiększone potrzeby - renta ta jest okresowa i obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki (np. leki, środki higieniczne opatrunkowe, rehabilitację);
 • renty z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy - obejmuje ona straty wynikające z braku możliwości kontynuacji zatrudnienia albo rozwoju i awansu zawodowego itp.

CO NALEŻY ZROBIĆ W RAZIE PODEJRZENIA ZAISTNIENIA BŁĘDU MEDYCZNEGO?

W razie powzięcia przypuszczenia, iż w trakcie leczenia nastąpił błąd medyczny, bardzo ważne jest, by zgromadzić pełną dokumentację prowadzonego leczenia (wyniki wszystkich wykonanych badań, raporty dotyczące zastosowania procedur medycznych, szczegółową dokumentację z pobytu w szpitalu w przypadku, jeżeli taki wystąpił). Wgląd w dokumentację medyczną oraz uzyskanie poświadczonej za zgodność z oryginałem jej pełnej kopii jest prawem, wynikającym z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Każda placówka medyczna ma zatem obowiązek wydania pacjentowi – na jego żądanie - pełnej dokumentacji procesu leczenia.

Bardzo ważne jest również aby poszkodowany gromadził wszelkie rachunki, faktury oraz paragony za zakup leków, dodatkowe wizyty lekarskie, koszty dojazdu itp. Jest to ważne w kontekście ubiegania się o odszkodowanie za koszty poniesione w związku z błędem medycznym.

OD KOGO NALEŻY SIĘ ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY?

Zasadniczo, podmiotem obowiązanym do odszkodowania jest osoba, która dopuściła się błędu medycznego podczas udzielania świadczeń medycznych. Często jednak taka osoba zatrudniona jest w placówce służby zdrowia, lub też błąd medyczny jest wynikiem postępowania większej liczby pracowników takiej placówki. W takich przypadkach odpowiedzialność cywilna przechodzi na podmiot prowadzący daną placówkę (szpital, przychodnię) i to od niego należy dochodzić stosownej rekompensaty.

Jeżeli podmiot odpowiedzialny za szkodę posiada polisę ubezpieczeniową OC, wtedy o odszkodowanie można wystąpić bezpośrednio do jego ubezpieczyciela.

JAKIE SĄ TERMINY PRZEDAWNIENIA W SPRAWACH O BŁĄD MEDYCZNY?

Terminy przedawnienia roszczeń w sprawach z zakresu błędów medycznych reguluje art. 442(1) Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym artykułem, roszczenie o naprawienie szkody wynikającej z błędu medycznego ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę Jeżeli jednak szkoda wynika z przestępstwa, termin przedawnienia przedłuża się do dwudziestu lat.

W sprawach dotyczących błędów medycznych popełnionych wobec małoletnich, roszczenia nie mogą przedawnić się wcześniej niż z upływem lat dwóch od daty uzyskania pełnoletności.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG W ZAKRESIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY?

Sprawy z zakresu błędów medycznych należą do spraw skomplikowanych, wymagają one bowiem znajomości nie tylko przepisów prawa, ale również podstawowych zagadnień z zakresu medycyny. Doświadczenie naszych pracowników w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla Państwa należne odszkodowanie.

JAK ZLECIĆ NAM DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY?

Więcej informacji na temat dochodzenia odszkodowań można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za zdarzenie. A jeśli zdecydują się Państwo, by skorzystać z naszych usług, to zrobimy wszystko, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem wszelkiego typu odszkodowań ! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 9 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.