+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowanie za błąd medyczny, lekarski

CZYM JEST BŁĄD MEDYCZNY?

Bd-medycznyZa błąd medyczny (błąd w sztuce medycznej, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) na gruncie polskiego prawa cywilnego uważa się zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej, powodujące zarazem szkodę pacjenta (zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć).

Wyróżnia się cztery zasadnicze rodzaje błędów medycznych:

 • błąd diagnostyczny - niezalecenie wymaganych badań diagnostycznych, lub też wadliwa interpretacja wyników przeprowadzonych badań;
 • błąd terapeutyczny - zastosowanie nieprawidłowej, niewystarczającej albo nadmiernie ingerującej w organizm procedury leczenia;
 • błąd wykonawczy - nieprawidłowa realizacja prawidłowo zaaplikowanej procedury medycznej;
 • błąd organizacyjny - wadliwa organizacja procesu leczenia przez placówkę medyczną.

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ:

Aby błąd medyczny rodził konsekwencje prawne w postaci konieczności wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej, muszą zaistnieć następujące elementy:

 • postępowanie (działanie lub zaniechanie) osoby odpowiedzialnej musi być niezgodne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej;
 • skutkiem tego postępowania musi być szkoda pacjenta w postaci jego śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia;
 • musi zaistnieć związek przyczynowy pomiędzy działaniem osoby odpowiedzialnej, a skutkiem w postaci szkody pacjenta;
 • osobie odpowiedzialnej można przypisać winę umyślną lub nieumyślną (lekkomyślność, niedbalstwo).

JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ OSOBIE POSZKODOWANEJ WSKUTEK BŁĘDU MEDYCZNEGO ?

Odszkodowanie za błąd medyczny obejmuje rekompensatę wszelkich szkód poniesionych w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami medycznymi. Poszkodowany pacjent może żądać w szczególności:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę - jest to świadczenie jednorazowe, a jego wysokość jest zależna od okoliczności konkretnej sprawy. Służy ono zrekompensowaniu krzywdy, cierpienia i bólu, zaistniałych na skutek błędu medycznego;
 • odszkodowania - rekompensuje ono rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego wskutek błędu medycznego - koszty zakupu leków, wizyt lekarskich oraz odpłatnie wykonanych badań, koszty odpłatnej rehabilitacji, koszty dojazdów na konsultacje i rehabilitacje, koszty przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego itp.;
 • zapłaty z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia - przy tym świadczeniu wystarczy wykazać, że istnieje medycznie usprawiedliwiona potrzeba zakupu określonego sprzętu czy przeprowadzenia odpłatnej procedury medycznej;
 • renty na zwiększone potrzeby - renta ta jest okresowa i obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki (np. leki, środki higieniczne opatrunkowe, rehabilitację);
 • renty z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy - obejmuje ona straty wynikające z braku możliwości kontynuacji zatrudnienia albo rozwoju i awansu zawodowego itp.

CO NALEŻY ZROBIĆ W RAZIE PODEJRZENIA ZAISTNIENIA BŁĘDU MEDYCZNEGO ?

W razie powzięcia przypuszczenia, iż w trakcie leczenia nastąpił błąd medyczny, bardzo ważne jest, by zgromadzić pełną dokumentację prowadzonego leczenia (wyniki wszystkich wykonanych badań, raporty dotyczące zastosowania procedur medycznych, szczegółową dokumentację z pobytu w szpitalu w przypadku, jeżeli taki wystąpił). Wgląd w dokumentację medyczną oraz uzyskanie poświadczonej za zgodność z oryginałem jej pełnej kopii jest prawem, wynikającym z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Każda placówka medyczna ma zatem obowiązek wydania pacjentowi – na jego żądanie - pełnej dokumentacji procesu leczenia.

Bardzo ważne jest również aby poszkodowany gromadził wszelkie rachunki, faktury oraz paragony za zakup leków, dodatkowe wizyty lekarskie, koszty dojazdu itp. Jest to ważne w kontekście ubiegania się o odszkodowanie za koszty poniesione w związku z błędem medycznym.

OD KOGO NALEŻY SIĘ ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY ?

Zasadniczo, podmiotem obowiązanym do odszkodowania jest osoba, która dopuściła się błędu medycznego podczas udzielania świadczeń medycznych. Często jednak taka osoba zatrudniona jest w placówce służby zdrowia, lub też błąd medyczny jest wynikiem postępowania większej liczby pracowników takiej placówki. W takich przypadkach odpowiedzialność cywilna przechodzi na podmiot prowadzący daną placówkę (szpital, przychodnię) i to od niego należy dochodzić stosownej rekompensaty.

Jeżeli podmiot odpowiedzialny za szkodę posiada polisę ubezpieczniową OC, wtedy o odszkodowanie można wystąpić bezpośrednio do jego ubezpieczyciela.

JAKIE SĄ TERMINY PRZEDAWNIENIA W SPRAWACH O BŁĄD MEDYCZNY ?

Terminy przedawnienia roszczeń w sprawach z zakresu błędów medycznych reguluje art. 442(1) Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym artykułem, roszczenie o naprawienie szkody wynikającej z błędu medycznego ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę Jeżeli jednak szkoda wynika z przestępstwa, termin przedawnienia przedłuża się do dwudziestu lat.

W sprawach dotyczących błędów medycznych popełnionych wobec małoletnich, roszczenia nie mogą przedawnić się wcześniej niż z upływem lat dwóch od daty uzyskania pełnoletności.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG W ZAKRESIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY ?

Sprawy z zakresu błędów medycznych należą do spraw skomplikowanych, wymagają one bowiem znajomości nie tylko przepisów prawa, ale również podstawowych zagadnień z zakresu medycyny. Doświadczenie naszych pracowników w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla Państwa należne odszkodowanie.

JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY ?

Więcej informacji na temat dochodzenia odszkodowań można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za zdarzenie. A jeśli zdecydują się Państwo, by skorzystać z naszych usług, to zrobimy wszystko, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem wszelkiego typu odszkodowań ! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !

Zapraszamy także do polubienia naszego profilu na Facebook.com oraz strony firmowej Google+. Znajdą tam Państwo najświeższe informacje o nowościach w naszej ofercie oraz wiele ciekawostek związanych z branżą odszkodowawczą oraz windykacyjno – prawną.

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.
Odszkodowania Kraków

Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 8 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.