690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek z winy przedsiębiorstwa

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie powypadkowe za szkodę osobową z OC przedsiębiorcy (działalności gospodarczej)

 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z ryzykiem biznesowym, ale także z ryzykiem wyrządzenia szkody osobie trzeciej w związku z działalnością firmy. Może to być szkoda wyrządzona własnemu klientowi albo osobie zupełnie niezwiązanej z działalnością firmy, która jednak miała jakąś z nią styczność i na skutek tego doznała obrażeń ciała lub start materialnych. Niektóre branże są na to narażone mniej, a inne bardziej. Dla niektórych profesji wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, jednak każdy przedsiębiorca może zabezpieczyć się przed koniecznością wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej w wyniku działań jego firmy. W tym celu można bowiem wykupić dobrowolną polisę OC działalności gospodarczej.

Wielu przedsiębiorców, w szczególności z branż o podwyższonym stopniu zagrożenia (budownictwo, transport, górnictwo, energetyka itp.), odpowiada za szkody i wypadki, niezależnie od swojej winy. W grę wchodzi tu bowiem odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Tacy przedsiębiorcy mogą więc być zobowiązani do wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej, nawet wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie ponosi winy za wypadek. Dla takich przedsiębiorstw polisa OC, choć często niewymagana, jest wręcz niezbędna. 

Kancelaria Effect skutecznie pomaga w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za wypadek od przedsiębiorcy lub z jego polisy OC. Prowadzimy wyłącznie sprawy wypadkowe, a więc w zakresie doznanych obrażeń ciała i tylko takich szkód dotyczy poniższy artykuł. 

Miałeś wypadek w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą? Sprawdź jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu odszkodowania z jego polisy OC

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!


WAŻNE!

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy wyłącznie sprawy o odszkodowania za wypadki i poniesione z tego tytułu szkody osobowe (obrażenia ciała). Nie prowadzimy spraw majątkowych, np. z tytułu błędów popełnionych przez biura rachunkowe czy architektów

Odszkodowanie powypadkowe z OC przedsiębiorcy - procedura

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu, z którego dowiedzą się Państwo w jakich sytuacjach można żądać odszkodowania za wypadek od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą bądź od zakładu ubezpieczeń, w którym przedsiębiorca ma wykupioną polisę OC. W innym artykule mogą Państwo przeczytać o odszkodowaniu dla pracownika po wypadku w pracy.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za wypadek – zasada winy i zasada ryzyka

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkodę osobową wyrządzoną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej może być ukształtowana według dwóch różnych podstaw prawnych, zależnych od przede wszystkim od wielkości przedsiębiorstwa oraz stopnia wykorzystywania przez to przedsiębiorstwo sił przyrody. Pierwsza z nich, to odpowiedzialność na zasadzie winy (415 k.c.), a druga odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 435 k.c.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za wyrządzoną szkodę na zasadzie winy

Przedsiębiorstwa, które nie korzystają w przeważającej części z sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.), odpowiadają za szkody na zasadzie winy, a więc, by móc dochodzić świadczeń, trzeba udowodnić ich winę za zdarzenie i jego skutki. Odpowiedzialność na zasadzie winy dotyczy przeważającej większości małych i średnich firm. Osoba poszkodowana musi w takiej sytuacji wykazać odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego, poniesioną przez siebie szkodę (uszczerbek na zdrowiu lub poniesione koszty), a także związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem, a powstaniem szkody. Ciężar dowodu w zakresie wszystkich 3 podstaw odpowiedzialności obciąża osobą poszkodowaną. Winą przedsiębiorcy może być przybierać najróżniejsze formy. Może to być np. naganne zachowanie pracownika, wada budynku lub urządzenia, niewłaściwe utrzymanie terenu, niezachowanie środków bezpieczeństwa właściwych dla danego typu działalności albo różnego typu awarie, którym dało się zapobiec.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za wyrządzoną szkodę na zasadzie ryzyka

Szerszą odpowiedzialność ponoszą przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Zgodnie z art. 435 § 1. k.c. podmioty prowadzące na własny rachunek takie przedsiębiorstwo, ponoszą odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej, wyłącznie z winy poszkodowanego lub z winy osoby trzeciej, za którą przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponoszą przede wszystkim – choć nie tylko - takie przedsiębiorstwa jak: przedsiębiorstwo/zakład górniczy, przedsiębiorstwo/zakład gazowniczy, przedsiębiorstwo transportowe, przedsiębiorstwo komunikacyjne, przedsiębiorstwo kolejowe, elektrownia, przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej, przedsiębiorstwo prowadzące skup złomu, zakład koksowniczy i sortownia metali, przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją konstrukcji metalowych i ich części, instalowaniem maszyn przemysłowych, produkcją maszyn i urządzeń dźwigowych, lotnisko, przedsiębiorstwo posługujące się statkami powietrznymi do zabiegów agrotechnicznych, duże przedsiębiorstwo budowlane, park wodny, lunapark, a czasem nawet gospodarstwo rolne.

Odpowiedzialność takich podmiotów rozszerzona jest na wypadki, do których nie doszło z winy przedsiębiorcy. Osoba poszkodowana nie musi więc udowadniać zaniedbań lub zaniechań po stronie przedsiębiorcy. Warunkiem wypłaty odszkodowania jest jednak to, by do wypadku doszło w związku z ruchem przedsiębiorstwa, a ponadto, by do wypadku nie doprowadził wyłącznie sam poszkodowany ani osoba trzecia, za którą przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności (np. przechodnie albo klienci firmy). Odpowiedzialność wyłącza także siła wyższa (np. trzęsienie ziemi, powódź). Wyłączna wina poszkodowanego musi być interpretowana ściśle. Nie mamy z nią do czynienia, gdy oprócz winy osoby poszkodowanej zaistniały jeszcze jakiekolwiek inne przyczyny wypadku. W takiej sytuacji nie możemy mówić o wyłącznej winie, ale możliwe jest ustalenie przyczynienia poszkodowanego do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody. Również siła wyższa musi występować jako przyczyna wyłączna, a dodatkowo zewnętrzna, nadzwyczajna, gwałtowna, nieprzewidywalna i nieuchronna. 

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy odszkodowawcze o wypłatę odszkodowań powypadkowych od przedsiębiorców odpowiadających na zasadzie ryzyka, m.in. w zakresie: wypadków w kopalni, wypadków w aquaparkach, wypadków w parkach rozrywki, wypadków w autobusach komunikacji miejskiej, wypadków w tramwajach, wypadków w pociągach i na peronach kolejowych, upadków w sklepie i wielu innych.

Czy ubezpieczenie OC przedsiębiorcy od szkód wyrządzonych osobom trzecim jest obowiązkowe?

Posiadanie ubezpieczenia OC przez przedsiębiorców jest wymagane jedynie w nielicznych branżach. Nie każdy przedsiębiorca posiada więc polisę OC działalności gospodarczej. Przykładowo, w działalnościach gospodarczych związanych z hutnictwem, górnictwem czy robotami budowlanymi jest to ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy obejmuje co do zasady szkody wyrządzone osobom trzecim. Jeśli przedsiębiorca takiej polisy nie posiada, a ponosi odpowiedzialność za wypadek na podstawie 415 k.c. lub 435 k.c., to musi naprawić szkodę z własnego majątku. Jeśli nie chce uczynić tego, to poszkodowanemu pozostaje droga sądowa.

Z uwagi na to, że kwoty świadczeń odszkodowawczych wciąż rosną, a sądy orzekają na rzecz poszkodowanych coraz większe kwoty odszkodowań, posiadanie polisy OC od szkód wyrządzonych w związku z działalnością firmy powinno być standardem, zwłaszcza w branżach odpowiadających na zasadzie ryzyka. W skrajnych przypadkach brak takiej polisy może bowiem doprowadzić nawet do upadku firmy.

W jakich branżach trzeba obowiązkowo posiadać polisę OC działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej trzeba obowiązkowo posiadać w takich działalnościach jak: 

 • pośrednik w obrocie nieruchomości,
 • rzecznik majątkowy,
 • notariusz,
 • adwokat i radca prawny,
 • doradca podatkowy, księgowy i rewident,
 • komornik sądowy i syndyk,
 • rzecznik patentowy,
 • architekt i inżynier budownictwa,
 • zarządca nieruchomości,
 • podmioty, które wykonują świadczenia zdrowotne,
 • organizator imprez masowych,
 • podmioty świadczące usługi detektywistyczne i ochroniarskie,
 • przewoźnik morski i właściciel statków,
 • podmioty związane z transportem lotniczym,
 • podmioty związane z transportem lądowym,
 • opiekun dziecka.

Dobrowolne OC przedsiębiorcy a ubezpieczenie OC pojazdów wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej

Alternatywą dla domaga się odszkodowania z polisy OC przedsiębiorcy może być czasem ubezpieczenie OC pojazdów wykorzystywanych w działalności firmy, w tym m.in. pojazdów osobowych, aut ciężarowych, autobusów, tramwajów, pojazdów wolnobieżnych, a także łodzi motorowych czy skuterów wodnych. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przedsiębiorstwach komunikacyjnych, gdzie zdecydowana większość zdarzeń wiąże się z ruchem pojazdów, które mają obowiązkowe ubezpieczenie OC. Szkoda spowodowana w związku z ruchem takiego pojazdu (np. wypadek pasażera w autobusie), powinna być likwidowana z polisy OC pojazdu. Nie ma przy tym znaczenia, czy przedsiębiorca posiada dodatkowo ubezpieczenie OC działalności gospodarczej.

Podobnie jest w przypadku pojazdów wolnobieżnych, takich jak koparki, spychacze, betoniarki czy podnośniki. Takie maszyny niemal zawsze są używane w ramach działalności gospodarczej, a jednocześnie mają obowiązek posiadania polisy OC. Szkody wyrządzone przez ruch takich pojazdów, mogą być więc kwalifikowane jako wypadki wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i objęte odpowiedzialnością przedsiębiorcy, a jednocześnie są to też szkody objęte polisą OC pojazdów. W przypadku szkód, wyrządzonych przez ruch pojazdów, dochodzi więc do zbiegu odpowiedzialności dwóch ubezpieczycieli – po pierwsze z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, a po drugie, z tytułu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej. 

Przykład naszej sprawy - Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez dźwig budowlany (żuraw).

Więcej na temat odszkodowań, związanych z wypadkami z udziałem maszyn i pojazdów wolnobieżnych piszemy w artykule: Odszkodowanie za wypadek z udziałem pojazdu wolnobieżnego.

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania  z OC przedsiębiorcy dla osoby poszkodowanej w wypadku 

Osoba poszkodowana w wypadku objętym odpowiedzialnością przedsiębiorcy może ubiegać się przede wszystkim o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Takie zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Wysokość takiego zadośćuczynienia zależy od odniesionej krzywdy, w tym w szczególności od doznanych obrażeń ciała. Czym większa jest odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie. Przykładowo, większe świadczenia przysługiwać będą osobie, która w wyniku potrącenia złamała rękę lub złamała nogę, niż osobie, która doznała jedynie ogólnych potłuczeń ciała. Poniesioną krzywdę należy każdorazowo udowodnić, a ciężar dowodu w tym zakresie obciąża poszkodowanego, niezależnie od tego czy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy czy ryzyka. Nie jest również tak, że za konkretny uraz, każdemu będzie przysługiwać taka sama kwota. Skutki nawet identycznego urazu ciała mogą być bowiem, dla różnych osób, całkowicie odmienne - z uwagi choćby na wiek, ogólny stan zdrowia, aktywność zawodową czy fizyczną. Poszkodowany, który bardziej odczuje skutki wypadku będzie mógł się więc starać  o wyższą kwotę. Negatywne skutki muszą jednak zostać odpowiednio udowodnione.

Ponadto, osoba poszkodowana może żądać zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu), zwrotu utraconego dochodu, a w niektórych przypadkach również renty. Koszty te należy uwiarygodnić stosownymi dokumentami (faktury, paragony, umowy, decyzje).

Odszkodowanie dla rodziny za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, objęty odpowiedzialnością przedsiębiorstwa

W przypadku gdy zaistnieje wypadek objęty odpowiedzialnością przedsiębiorstwa, w wyniku którego osoba poszkodowana poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny osoby zmarłej, mogą ubiegać się o świadczenia po śmierci osoby bliskiej z polisy OC lub bezpośrednio od przedsiębiorstwa. Wynika to z art. 446. k.c., zgodnie z którym:

 • § 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
 • § 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
 • § 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
 • § 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy z OC działalności gospodarczej?

Kancelaria Effect bardzo często prowadzi sprawy o odszkodowania za szkody powstałe w wyniku działalności różnego rodzaju przedsiębiorstw. Prowadzimy zarówno sprawy odszkodowawcze dla poszkodowanych pasażerów komunikacji zbiorowej,  klientów aquaparków, sklepów czy parków rozrywki, ale także sprawy związane z wypadkami wynikającymi z niezabezpieczonych robót budowlanych, ruchem pojazdów budowlanych albo z szeroko pojętymi awariami i usterkami, powodującymi powstanie szkody na osobie. Prowadzimy zarówno zarówno sprawy wypadków, do których doszło z winy przedsiębiorcy, jak i na zasadzie ryzyka. Zdobyte w ten sposób doświadczenie, pozwala nam uzyskiwać najwyższe odszkodowania.

Nasze wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia jej skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Nasza Kancelaria, przed podjęciem się prowadzenia sprawy, realnie ocenia zarówno samą możliwość starania się odszkodowanie za wypadek, jak i potencjalną wysokość świadczeń odszkodowawczych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, rzetelnie i uczciwie, co wyróżnia nas na rynku. Świadczą o tym same pozytywne opinie klientów o naszych usługach. 

Odszkodowanie za wypadek od przedsiębiorcy z jego polisy OC - kancelaria

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 6 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.