690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek górniczy w kopalni

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Praca w górnictwie należy do najbardziej niebezpiecznych zawodów. Wypadki w kopalniach zdarzają się bowiem bardzo często. W wielu przypadkach osoba poszkodowana w takim wypadku, oprócz roszczeń z ZUS, może żądać także roszczeń uzupełniających od swojego pracodawcy lub od jego ubezpieczyciela - z polisy OC. Poszkodowany górnik często ma więc prawo, aby domagać się zadośćuczynienia i odszkodowania z polisy OC kopalni. Jeśli dojdzie do wypadku górnika ze skutkiem śmiertelnym roszczenia odszkodowawcze przysługują osobom najbliższym. Podobnie jest przy wypadkach do których dojdzie np. w hucie, elektrowni czy fabryce.

Kancelaria Effect skutecznie pomaga w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za tego typu wypadki o pracodawcy lub z jego polisy OC.

Byłeś ofiarą wypadku górniczego w trakcie pracy na kopalni? Sprawdź jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu odszkodowania 

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!


Odszkodowanie za wypadek w kopalni - Procedura dochodzenia roszczeń za wypadek górniczy

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu, z którego dowiedzą się Państwo w jakich sytuacjach można żądać odszkodowania za wypadek górniczy z OC kopalni.

Informacje na temat odszkodowań za wypadki w pracy, inne niż wypadki w kopalni, można znaleźć w tym artykule: Odszkodowanie za wypadek w pracy z OC pracodawcy

Odszkodowanie dla górnika za uszczerbek na zdrowiu

Możliwość dochodzenia świadczeń odszkodowawczych od pracodawcy za wypadek w pracy na kopalni ma charakter uzupełniający w stosunku do roszczeń z ZUS, tj. w szczególności jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub renty wypadkowej. Aby zatem poszkodowany górnik mógł skutecznie wystąpić o wypłatę świadczeń z OC kopalni, to musi wcześniej przeprowadzić procedurę dotyczącą wypłaty świadczeń z ZUS, a dopiero po ich uzyskaniu może dochodzić odszkodowania uzupełniającego od pracodawcy. W razie wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi do pracodawcy,  przed decyzją ZUS, roszczenia takie będą uznane za przedwczesne. Jednym z warunków rozpoczęcia sprawy z ZUS-em jest zakończenie leczenia, a więc rozpoczęcie sprawy z OC kopalni również jest uzależnione od zakończenia leczenia.

Odpowiedzialność kopalni za wypadek w pracy – zasada ryzyka

Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę pracownika, wg polskiego prawa może być ukształtowana według 2 różnych podstaw prawnych, zależnych od wielkości przedsiębiorstwa pracodawcy oraz stopnia wykorzystywania przez niego sił przyrody. Jest to albo zasada winy (415 k.c.) albo zasada ryzyka  (435 k.c.). W przypadku z branż o podwyższonym stopniu zagrożenia (budownictwo, transport, górnictwo, energetyka itp.), przedsiębiorca odpowiada za szkodę pracownika, niezależnie od swojej winy, a więc na zasadzie ryzyka. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego kopalnię, zakład górniczy lub przedsiębiorstwo górnicze uznaje się za przedsiębiorstwo (zakład) wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (zob. np. wyrok SN z 10 maja 1962 r., 3 CR 941/61, z 20 września 1984 r., IV CR 337/84, z 28 lutego.2007 r., V CK 11/06). Zgodnie z art. 435 § 1. k.c. kopalnia ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedzialność kopalni rozszerzona jest więc na wypadki górnicze, do których nie doszło z winy pracodawcy i takiej winy poszkodowany górnik nie musi udowadniać. Warunkiem jest jednak to, by do wypadku górniczego nie doprowadził wyłącznie sam poszkodowany ani osoba trzecia, za którą przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności (wewnątrz kopalni to bardzo mało prawdopodobne). Odpowiedzialność wyłącza także siła wyższa (np. trzęsienie ziemi, powódź). Wyłączna wina poszkodowanego musi być interpretowana ściśle. Nie mamy z nią do czynienia, gdy oprócz winy górnika zaistniały jeszcze jakiekolwiek inne przyczyny wypadku. W takiej sytuacji nie możemy mówić o wyłącznej winie, ale możliwe jest ustalenie przyczynienia poszkodowanego górnika do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody wynikającej z wypadku górniczego. Również siła wyższa musi występować jako przyczyna wyłączna, a dodatkowo zewnętrzna, nadzwyczajna, gwałtowna, nieprzewidywalna i nieuchronna. 


Przykłady naszych spraw o odszkodowanie za wypadek górniczy, prowadzonych przeciwko kopalni, jako pracodawcy poszkodowanego górnika:


Czy wstrząs wewnątrz kopalni jest traktowany jako siła wyższa, wyłączająca odpowiedzialność kopalni za wypadek górniczy?

Niejednokrotnie wypadki górnicze wynikają ze zdarzeń takich jak wstrząsy czy tąpnięcia. W doktrynie przyjmuje się, że takie zdarzenia nie są siłą wyższą w rozumieniu art. 435 k.c., a więc nie są przesłanką egzoneracyjną, której zaistnienie powoduje brak odpowiedzialności przedsiębiorstwa górniczego za wypadek. Niestety wielu ubezpieczycieli nie przychyla się do takiego stanowiska i odmawia zapłaty poszkodowanym górnikom lub rodzinom ofiar wypadków górniczych, jeśli wypadek spowodowany był przez wstrząs górotworu lub inne tego typu zdarzenie.

Stanowisko zakładów ubezpieczeń jest błędne, ponieważ siła wyższa w rozumieniu art. 435 k.c., musi stanowić zdarzenie zewnętrzne w tym znaczeniu, że musi mieć swoje źródło całkowicie poza sferą działania przedsiębiorstwa. Ponadto musi ono być niemożliwe do przewidzenia i przemożne, co oznacza, że jego wystąpieniu i skutkom nie dało się zapobiec. Wszystkie te przesłanki muszą być jednak spełnione łącznie, by dane zdarzenie można było uznać za siłę wyższą. Generalnie zatem poprzez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie wyjątkowe, nadzwyczajne, którego zajście zakres i skutki są niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. Siła wyższa, mogąca obalić domniemanie przyczynowości ruchu przedsiębiorstwa dla szkody, musi występować także jako przyczyna wyłączna. Tymczasem wstrząsy w kopalniach nie tylko nie są nietypowe dla tego typu działalności, ale przede wszystkim z reguły są one spowodowane dokonywaną przez przedsiębiorstwo eksploatacją górotworu. Nie są one więc siłą wyższą w rozumieniu art. 435 k.c. Oceny tej nie może zmienić ewentualna okoliczność, iż wystąpienie wstrząsu nie mogło być przez przedsiębiorcę przewidziane, ani że nie mógł on mu zapobiec. Te dwa elementy same w sobie nie przesądzają o zaistnieniu siły wyższej, skoro źródło wstrząsu nie ma charakteru zewnętrznego (nie leży poza sferą działania przedsiębiorstwa), ale tkwi w naruszeniu górotworu przez działalność wydobywczą kopalni.

Czy ubezpieczenie OC dla kopalni jest obowiązkowe?

Kopalnie nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia OC. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia OC od szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, jaki polisy OC od szkód wyrządzonych własnym pracownikom. Takie OC powypadkowe jest jednak zwykle spotykane przy tego typu działalności, ponieważ dla poszkodowanych górników jest skróceniem drogi do uzyskania odszkodowania powypadkowego, a dla pracodawców jest zabezpieczeniem przed roszczeniami poszkodowanych w wypadkach pracowników. Jeśli jednak kopalnia takiej polisy nie posiada, to musi naprawić szkodę z własnego majątku. Jeśli nie chce uczynić tego, to poszkodowanemu górnikowi pozostaje droga sądowa.

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania dla poszkodowanego górnika z ZUS oraz z OC pracodawcy

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS jest limitowane co do wysokości. Wysokość tego świadczenia z reguły nie rekompensuje krzywdy odniesionej przez poszkodowanego górnika. W związku z tym istnieje możliwość dochodzenia roszczeń uzupełniających od pracodawcy. Kwota świadczeń należnych od pracodawcy nie jest ograniczona żadnym przepisami, a jej wysokość zależy od udowodnionej przez poszkodowanego pracownika szkody. Na szkodę taką składa się całokształt negatywnych przeżyć oraz poniesionych kosztów i strat.

Warto zaznaczyć, że kwota świadczeń z otrzymanych z ZUS tytułem jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu nie wpływa matematycznie na obniżenie wysokości należnego górnikowi zadośćuczynienia za krzywdę, a jedynie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości takiego zadośćuczynienia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym otrzymanie przez górnika świadczeń na podstawie ustawy wypadkowej nie pozbawia prawa do ubiegania się o świadczenia przewidziane w art. 446 § 4 k.c. W wyroku z dnia 21 października 2003 r., I CK 410/02 (LEX nr 82269) stwierdzono, że jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłacone przez pracodawcę nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia pieniężnego przysługującemu poszkodowanemu na podstawie art. 445 § 1 k.c., jednakże to odszkodowanie powinno być wzięte pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia. Otrzymanie przez poszkodowanego tego typu świadczeń oznacza więc, że nie należy mechanicznie (matematycznie) zmniejszyć zadośćuczynienia o ich kwotę, ale należy to uwzględnić przy ustaleniu "odpowiedniej sumy".

Jakie świadczenia przysługują z OC pracodawcy za wypadek górniczy w kopalni?

Jeżeli chodzi o polisę OC kopalni, to osoba poszkodowana w wypadku górniczym może ubiegać się o wypłatę  następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
 • renty uzupełniającej, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • kapitalizacji renty - jednorazowego odszkodowania, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
 • renty na zwiększone potrzeby, zapewniającej poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
 • zwrotu utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy;

Odszkodowanie za śmierć górnika w kopalni, odszkodowanie za śmierć na kopalni

W przypadku gdy zaistnieje wypadek górnika w pracy, ze skutkiem śmiertelnym, najbliżsi członkowie jego rodziny mogą ubiegać się o świadczenia po śmierci osoby najbliższej z polisy OC kopalni lub bezpośrednio od tego przedsiębiorstwa. Wynika to z art. 446. k.c., zgodnie z którym:

§ 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć na kopalni przysługuje najbliższym, o ile w toku postępowania w sprawie wypadku w pracy poszkodowany górnik nie zostanie uznany za wyłącznie winnego spowodowania wypadku, w którym sam poniósł śmierć. 

Dodać przy tym należy, iż jednorazowe odszkodowanie za śmierć górnika wskutek wypadku przy pracy nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia pieniężnego przysługującego osobom najbliższym na podstawie art. 446 § 4 k.c. Jednocześnie jednak odszkodowanie to powinno być wzięte pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia, co nie jest jednoznaczne z mechanicznym zmniejszeniem sumy zadośćuczynienia o kwotę tego odszkodowania (por. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 października 2003 r., I CK 410/02).

Wpływ ustaleń protokołu BHP na możliwość uzyskania świadczeń z OC

Pomimo tego, że z roszczeniami z polisy OC kopalni można wystąpić dopiero po zakończeniu sprawy z ZUS-em, a więc też po zakończeniu leczenia, przygotowania do prowadzenia takiego postępowania należy zacząć już bezpośrednio po wypadku górniczym. Dla możliwości dochodzenia świadczeń z OC kopalni istotne znaczenie będą bowiem miały zapisy w protokole BHP, dotyczącym ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Taki protokół powinien zostać sporządzony po zgłoszeniu wypadku górniczego. Jeśli poszkodowany górnik nie zgadza się z jego treścią, to może złożyć zastrzeżenia, które powinny zostać do protokołu załączone. Jeżeli z protokołu wynikać będzie, że wyłączną winę za wypadek ponosi sam górnik, to dochodzenie świadczeń z OC nie będzie możliwe, nawet jeśli pracodawca odpowiada na zasadzie ryzyka. Należy o tym pamiętać, bo zasady wypłaty świadczeń z ZUS są mniej rygorystyczne niż zasady wypłaty świadczeń z OC. Jeżeli chodzi o świadczenia z ZUS, to pracownikowi nie przysługują świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, gdy do wypadku dojdzie wyłącznie na skutek udowodnionego naruszenia przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowanego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przyjmuje się, że rażące niedbalstwo stanowi najwyższą postać winy nieumyślnej. Wina umyślna zachodzi zaś wtedy, gdy pracownik świadomie nie przestrzega nakazów lub zakazów określonych w znanych mu przepisach o ochronie życia i zdrowia. W sytuacji więc, gdy dojdzie do wypadku z winy umyślnej górnika lub jego rażącego niedbalstwa, nie otrzyma on świadczeń z ZUS. Otrzyma je natomiast przy wystąpieniu winy nieumyślnej, a więc wtedy, gdy nastąpi naruszenie nakazów lub zakazów, będące wynikiem nieznajomości przepisów, mimo istnienia obowiązku zapoznania się z nimi albo będące wynikiem niedostosowania się do przepisów w błędnym przekonaniu, że w określonej sytuacji zakazy lub nakazy nie są naruszone. W przypadku natomiast roszczeń z OC (na zasadzie ryzyka), świadczenia nie należą się nawet przy winie nieumyślnej, pod warunkiem, że wina ta jest wyłączną przyczyną wypadku. W takiej sytuacji można więc otrzymać świadczenia z ZUS, ale nie otrzyma się ich z OC.

Przyczynienie się górnika do powstania szkody, a możliwość uzyskania świadczeń z OC

Jeżeli z protokołu powypadkowego wynikać będzie, ze co najmniej jedną z przyczyn zaistnienia wypadku górniczego było negatywne zachowanie lub zaniedbanie poszkodowanego górnika, to świadczenia należne z polisy OC kopalni będą pomniejszone o określony procent przyczynienia. Procent ten jest tym wyższy, im więcej przyczyn wypadku leży po stronie górnika, a mniej jest od niego niezależnych. Na marginesie należy wskazać, że przy wypadkach górniczych często spotykana jest protokole powypadkowym adnotacja o tym, że do wypadku doszło m.in. z uwagi na szeroko pojęte niezachowanie ostrożności przez poszkodowanego. Taką nieostrożność przypisuje się niejako z automatu, nawet gdy nie ma do tego żadnych podstaw. Jeśli poszkodowany górnik nie czuje się w żadnym stopniu winnym zaistnienia zdarzenia, to nie może zgadzać się na to, aby takie sformułowanie znalazło się w protokole powypadkowym, gdyż wtedy już na starcie traci możliwość dochodzenia co najmniej 20% należnych mu świadczeń z OC.  Zakłady ubezpieczeń traktują bowiem, wpisane w protokół powypadkowy, niezachowanie ostrożności, jako przyczynienie do powstania szkody. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie jest to poparte żadnymi realnymi dowodami.

Odszkodowanie za wypadek na hucie, w koksowni, w elektrowni lub w fabryce

Niemal identyczne zasady dochodzenia odszkodowania, jak w przypadku wypadków w kopalniach, są w przypadków wypadków, do których dojdzie na terenie huty, koksowni, elektrowni czy fabryki. Osoby pracujące w tego typu zakładach (hutnicy, robotnicy, elektrycy itp.) również mogą domagać się odszkodowania od pracodawcy za wypadek w pracy, o ile szkoda nie nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą pracodawca nie ponosi odpowiedzialności. Niewątpliwie takie przedsiębiorstwa jak huta, fabryka, koksownia, elektrownia, czy ciepłownia są przedsiębiorstwami wprawianymi w ruch za pomocą sił przyrody, a więc również i tu odpowiedzialność pracodawcy za szkodę pracownika ukształtowana jest bowiem według zasady (435 k.c.). 

Odszkodowanie za wypadek górnika w kopalni - kancelaria

Kancelaria Effect na przestrzeni lat prowadziła i wciąż prowadzi wiele spraw odszkodowawczych po wypadkach górniczych. Nasze doświadczenie pozwala rzetelnie ocenić każdą sprawę oraz uzyskiwać najwyższe możliwe w danej sytuacji odszkodowania. Nasze wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia jej skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za wypadek górnika w kopalni lub odszkodowanie za śmierć górnika na kopalni

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 5 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.