690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek w gospodarstwie rolnym (OC rolnika)

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC rolnika

 

Praca w rolnictwie bywa niebezpieczna i stwarza wiele zagrożeń, mogących powodować wypadki w gospodarstwach rolnych. Wypadki rolnicze często kończą się utratą zdrowia, a czasem nawet życia. Jeżeli w związku z wykonywaniem prac rolniczych dojdzie do wypadku, to można się starać o odszkodowanie z OC gospodarstwa rolnego.

Warunkiem skutecznego dochodzenia odszkodowania z OC rolnika jest wykazanie winy rolnika lub osoby pracującej w gospodarstwie za spowodowanie wypadku rolniczego albo też wykazanie związku przyczynowo - skutkowo pomiędzy wypadkiem, a ruchem pojazdu rolniczego (np. ciągnika, kombajnu, sadzarki lub kosiarki).

Kancelaria Effect skutecznie pomaga w prowadzeniu spraw o odszkodowanie z polisy OC rolnika za szkody osobowe odniesione w trakcie wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.

Miałeś wypadek w gospodarstwie rolnym? Pomożemy uzyskać odszkodowanie z OC za wypadek rolniczy

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie z OC rolnika za wypadek w gospodarstwie rolnym:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju.


BARDZO WAŻNE

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika nie obejmuje wypadków, do których doszło z własnej winy osoby poszkodowanej ani - w większości przypadków - nieszczęśliwych wypadków, chyba, że wynikają one z ruchu pojazdów mechanicznych. Aby móc dochodzić roszczeń z OC gospodarstwa rolnego, wypadek rolniczy musi nastąpić z winy rolnika lub innej osoby pracującej w jego gospodarstwie. Ponadto, wypadek musi mieć związek z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Nie wystarczy sam fakt, że do wypadku doszło na terenie gospodarstwa rolnego. Nie ma natomiast żadnych przeciwskazań, by sam rolnik domagał się odszkodowania za wypadek we własnym gospodarstwie rolnym, pod warunkiem spełnienia wyżej wskazanych przesłanek, tj. winy innej osoby oraz związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Wyjątkiem od zasady winy jest sytuacja, gdy szkoda zostanie wyrządzona w trakcie wykonywania czynności na terenie gospodarstwa rolnego, w związku z ruchem ciągnika lub pojazdu wolnobieżnego (maszyna rolnicza taka jak np.: kombajn, kosiarka czy sadzarka). W takiej sytuacji nie trzeba udowadniać winy, lecz wystarczy udowodnienie tego, że wypadek nastąpił w związku z ruchem tego pojazdu. Osoba poszkodowana w takim wypadku nie otrzyma jednak odszkodowania jeśli zaistnieje jedna z 3 przesłanek egzoneracyjnych. Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina samego poszkodowanego. 

Odszkodowanie z OC Rolnika - procedura dochodzenia roszczeń za wypadek rolniczy

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu, z którego dowiedzą się Państwo czym w jest obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika oraz w jakich sytuacjach można żądać odszkodowania z OC rolnika za wypadek w gospodarstwie rolnym.  W innych artykułach mogą Państwo przeczytać o:

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Ubezpieczenie OC rolnika - dlaczego jest obowiązkowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca grunty rolne o powierzchni przekraczającej łącznie 1 hektar i podlegająca opodatkowaniu podatkiem rolnym, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika. Jeżeli jednak rolnik prowadzi gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC niezależnie od obszaru posiadanych gruntów rolnych.

Głównym celem ubezpieczenia OC rolnika jest zapewnienie wypłaty odszkodowania osobom, które poniosą szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie to chroni więc osoby poszkodowane w wypadkach rolniczych, jednocześnie chroniąc interesy rolnika, gdyż w razie zaistnienia wypadku w jego gospodarstwie, to ubezpieczyciel, a nie sam rolnik wypłaci odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wypadku rolniczym. Minimalne sumy gwarancyjne OC rolnika są bardzo wysokie i wynoszą odpowiednio 5 000 000 euro w przypadku szkód osobowych i 1 000 000 euro w przypadku szkód majątkowych.

Wypadek w gospodarstwie rolnym - odszkodowanie PZU

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika można wykupić w każdym zakładzie ubezpieczeń, który ma swojej ofercie ubezpieczenia OC, jednak zdecydowanie najczęściej rolnicy wybierają ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego w PZU. Dlatego też odszkodowania za wypadki w gospodarstwach rolnych z reguły wypłaca właśnie PZU.

Powyższe nie oznacza, że inne zakłady ubezpieczeń nie mogą sprzedawać takich polis, a tym samym rozpatrywać roszczeń związanych z wypadkami w gospodarstwa rolnych. Wręcz przeciwnie - firmy ubezpieczeniowe, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w tym zakresie, nie mogą odmówić sprzedaży ubezpieczenia OC dla rolnika. Wynika to z art. 5 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia. Ustawa pozostawia jednak firmom ubezpieczeniowym dowolność w zakresie wysokości składek, w związku z czym rolnicy wybierają ubezpieczenie OC tam, gdzie jest najtaniej. Niestety nie zawsze przekłada się to na wybór firmy w najkorzystniejszy sposób rozpatrującej roszczenia odszkodowawcze. O tym można przekonać się jednak na własnej skórze dopiero po zaistnieniu wypadku w gospodarstwie rolnym. 

Przed czym chroni ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego?

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje odpowiedzialność cywilną wszystkich osób pracujących w jego gospodarstwie rolnym (a więc samego rolnika, jego rodziny, pracowników, a czasem również innych osób), za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez rolnika gospodarstwa rolnego i w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Warto przy tym zauważyć, że za osobę pracującą w gospodarstwie rolnym rolnika uważa się także osobę dokonującą nagłych napraw na terenie gospodarstwa oraz osobę świadczącą rolnikowi pomoc sąsiedzką.

Jeżeli szkodę, o której mowa powyżej, poniesie osoba trzecia (nie pracująca w gospodarstwie rolnym), odszkodowanie z OC rolnika obejmie zarówno szkody osobowe (uszkodzenia ciała), jak również szkody majątkowe (zniszczone rzeczy). Jeżeli zaś szkodę – nie z własnej winy - poniesie osoba pracująca w tym gospodarstwie, odszkodowanie za wypadek rolniczy obejmie jedynie szkody na osobie (uszczerbek na zdrowiu).

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za wypłatę odszkodowania z OC rolnika dotyczy zarówno szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem w gospodarstwie rolnym czynności ściśle rolniczych, jak i szkód wynikających z szeroko pojętego funkcjonowania gospodarstwa rolnego (np. szkód powstałych w wyniku wykonywania usług budowlano - remontowych na terenie gospodarstwa). Dotyczy również szkód powstałych w związku z ruchem rolniczych pojazdów wolnobieżnych. Takim pojazdem nie jest jednak ciągnik rolniczy, który jako pojazd mechaniczny musi posiadać umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Za co nie odpowiada ubezpieczyciel gospodarstwa rolnego?

Przede wszystkim ubezpieczyciel, w zakresie OC rolnika, nie odpowiada za szkody majątkowe, wyrządzone rolnikowi oraz osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie. Ponadto, ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

 • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
 • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług;
 • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
 • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Warto również wspomnieć, że w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych zakład ubezpieczeń ma roszczenie regresowe względem sprawcy wypadku. Może więc domagać się od niego zwrotu świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia OC rolnika.

Odszkodowanie dla domownika (członka rodziny) z OC rolnika

Często spotykanym pytaniem w związku z ubezpieczeniem OC rolnika, jest pytanie o odszkodowanie dla członka rodziny lub innego domownika z OC rolnika. Czy poszkodowany domownik ma prawo do dochodzenia roszczeń z polisy OC rolnika? Odpowiedź na to pytanie zależy od przyczyn jego wypadku. Jeżeli wypadek domownika zdarzy się w trakcie wykonywania przez niego czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a jednocześnie dojdzie do niego z winy rolnika lub osoby pracującej w jego gospodarstwie, to domownik będzie uprawniony do dochodzenia świadczeń z OC. Jak już wspomniano powyżej, ubezpieczyciel odpowiada w takiej sytuacji jedynie za szkodę na osobie, a więc za wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania za koszty leczenia.

Odszkodowanie dla rolnika z polisy OC własnego gospodarstwa rolnego

W przypadku szkody na osobie, zakres odpowiedzialności gwarancyjnej OC rolnika jest bardzo szeroki, co wynika z treści artykułu 50 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przepis ten nie zawiera ograniczenia co do kręgu osób uprawnionych, w związku z czym odszkodowanie za szkodę na osobie przysługiwać będzie również samemu rolnikowi, jeżeli zostanie poszkodowany przez osobę zajmującą wspólnie z nim gospodarstwo rolne, a także przez pracownika tego gospodarstwa. Przypisana wina może mieć postać winy nieumyślnej, lekkomyślności lub niedbalstwa, ale nie jest konieczne istnienie winy umyślnej, gdyż każda z postaci winy rodzi odpowiedzialność za powstałe szkody. Jedynym ograniczeniem jest sytuacja, kiedy rolnik wyrządzi szkodę sam sobie, wyłącznie w wyniku własnego zachowania. W takiej sytuacji OC nie zadziała.

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada także  za szkody w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przykład naszej sprawy - Odszkodowanie z OC rolnika w kwocie 25.000 zł za wypadek we własnym gospodarstwie rolnym

Co w przypadku gdy rolnik nie wykupi polisy OC gospodarstwa rolnego?

Pomimo ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, nie wszyscy rolnicy dopełniają tego wymogu. Jeżeli do wypadku dojdzie w gospodarstwie rolnym rolnika nie posiadającego obowiązkowego ubezpieczenia OC, osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co musi udowodnić osoba poszkodowana w wypadku rolniczym aby otrzymać odszkodowanie z OC rolnika?

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub utrata, zniszczenie bądź uszkodzenie mienia osoby poszkodowanej, powstałe z winy rolnika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność i w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie jest wypłacane tylko w sytuacji, gdy poszkodowany udowodni odpowiedzialność tych osób za wystąpienie szkody. Wina może mieć postać zarówno działania, jak i zaniechania. Na osobie poszkodowanej w wypadku rolniczym spoczywa również obowiązek udowodnienia związku przyczynowego pomiędzy czynem sprawcy, a powstaniem szkody, a także udowodnienie wysokości odniesionej szkody i krzywdy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza występuje tylko wtedy, gdy czynności w wyniku, których doszło do powstania szkody były bezpośrednio związane z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Nie ma przy tym znaczenia gdzie czynności te były wykonywane (zarówno na terenie gospodarstwa rolnego, jak i poza jego terenem np. koszenie trawy na łące).

Jakie roszczenia przysługują osobie poszkodowanej w wypadku rolniczym?

Osoba poszkodowana w wypadku rolniczym, zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania wyrażoną w art. 361 k.c., powinna otrzymać kompensatę wszystkich poniesionych szkód. Tak, jak wspomniano powyżej, w przypadku osób trzecich dotyczy to zarówno szkód na osobie, jak i na mieniu, w przypadku zaś rolnika i osób mieszkających oraz pracujących w jego gospodarstwie rolnym jedynie szkód osobowych.

Warto podkreślić, że w przypadku gdy poszkodowany sam przyczyni się do zaistnienia wypadku rolniczego lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - przyznane odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

Obowiązkowe OC rolnika a ubezpieczenie OC pojazdów i maszyn rolniczych, takich jak kombajn, kosiarka samojezdna, opryskiwacz, sadzarka, sieczkarnia, zgrabiarka.

Na gruncie ubezpieczeń rolniczych pojawiają się wątpliwości co do tego, jaki zakres ochrony obejmuje obowiązkowe OC rolnika i czy zawiera ono w sobie ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych lub innych maszyn rolniczych. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy od funkcji, jaką aktualnie wykonuje dany pojazd. W większości przypadków szkoda wyrządzona przez ruch maszyny rolniczej będzie jednak pokrywana z OC rolnika.

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje odpowiedzialność cywilną wszystkich osób pracujących w jego gospodarstwie rolnym (a więc samego rolnika, jego rodziny, pracowników, a czasem również innych osób), za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez rolnika gospodarstwa rolnego i w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje również szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne, ale tylko sytuacjach, gdy szkody powstały w zakresie pojazdów będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego. Nie ma przy tym znaczenia miejsce, w którym zdarzy się wypadek, lecz charakter, w jakim wykorzystywany był pojazd w chwili jego zaistnienia. Jeśli więc zdarzenie będzie miało miejsce podczas czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a dojdzie do niego na drodze publicznej (np. w trakcie zwożenia siana z pola), to OC rolnika będzie działać. Jeśli jednak pojazd będzie się poruszał po drodze bez związku z wykonywaniem czynności rolniczych we własnym gospodarstwie rolnika, to musi on posiadać polisę OC pojazdów mechanicznych, z której będą pokrywane ewentualne roszczenia powypadkowe.

Odszkodowanie za wypadek spowodowany ruchem maszyny rolniczej (wypadek z udziałem kombajnu, prasy, sieczkarni itp.)

Jak wynika z powyższego akapitu - pojazd wolnobieżny, będący w posiadaniu rolnika i użytkowany w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego (kombajn, sieczkarnia, kosiarka, opryskiwacz, sadzarka itp.), jest objęty polisą OC rolnika. Jeżeli dojdzie do wypadku w związku z ruchem takiego pojazdu (np. wciągnięcie kończyny przez kombajn lub przygniecenie przez pojazd), to szkoda będzie objęta ubezpieczeniem OC rolnika.

Warto zauważyć, że jeżeli szkoda zostanie wyrządzona w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przez pojazd wolnobieżny, to nie trzeba bowiem udowadniać winy, lecz wystarczy udowodnienie tego, że wypadek nastąpił w związku z ruchem tego pojazdu. Osoba poszkodowana w takim wypadku nie otrzyma odszkodowania jedynie wtedy, gdy zaistnieje jedna z 3 przesłanek egzoneracyjnych. Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina samego poszkodowanego. 

Czy szkody wyrządzone przez ruch ciągnika podczas użytkowania go w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego mogą być pokrywane także w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika?

W przeciwieństwie do pojazdów wolnobieżnych status prawny ciągników rolniczych na gruncie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jest tożsamy ze statusem pojazdów mechanicznych. Wynika z tego, że ciągnik musi mieć obowiązkowo własną polisę OC, niezależnie od polisy OC gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z art. 2 pkt 44 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ciągnik rolniczy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. Z kolei z treści art. 2 pkt 10 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wynika, że ciągnik rolniczy jest pojazdem mechanicznym, niezależnie od funkcji, jaką pełni. W związku z tym, szkody związane z ruchem ciągnika powinny być kompensowane w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nie budzi to wątpliwości przy wypadkach komunikacyjnych na drogach publicznych. Inaczej jednak kształtuje się sytuacja, gdy szkoda powstanie w związku z ruchem ciągnika w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Takie szkody mogą być bowiem pokryte z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika. Szkody wyrządzone przez ruch ciągników rolniczych i sprzężonych z nimi maszyn stanowią jedne z najczęstszych, do jakich dochodzi w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Nie można zatem ich  wyłączyć je z zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników. Za szkody wyrządzone przez ruch ciągnika rolniczego w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego odpowiedzialni są więc ubezpieczyciele zarówno z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, jak i z tytułu umowy ubezpieczenia OC rolników.

W przypadku niektórych szkód, wyrządzonych przez ciągniki rolnicze, może więc dojść do zbiegu odpowiedzialności dwóch ubezpieczycieli – po pierwsze z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, a po drugie, z tytułu ubezpieczenia OC ciągnika. Jeśli ten sam podmiot zawrze umowy ubezpieczenia OC z dwoma różnymi zakładami ubezpieczeń, zakłady te będą ponosić odpowiedzialność za szkodę solidarnie (in solidum).

Przykład naszej sprawy: 350.000 zł zadośćuczynienia z OC rolnika, za wypadek z udziałem ciągnika rolniczego, w gospodarstwie rolnym bliskiej osoby.

Wypadek podczas prac polowych w okresie żniw - odszkodowanie

Okres letni i wczesnojesienny, w których trwają żniwa, to czas, w którym zdarza się najwięcej wypadków rolniczych. Według danych KRUS, w tym okresie wypadkom ulega ponad 25% osób spośród ogółu poszkodowanych w wypadkach przy pracy w gospodarstwach rolnych w skali roku. Przyczyną tych wypadków są głównie różnego typu upadki, ale też wypadki związane z pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń. Mniejszą część zdarzeń stanowią wypadki spowodowane uderzeniem, przygnieceniem lub pogryzieniem przez zwierzęta inwentarskie. W wieku z wyżej wymienionych przypadków, osoba poszkodowana może starać się o odszkodowanie z OC rolnika. 

Odszkodowanie z OC rolnika - forum

Często spotykanym sposobem na pozyskiwanie informacji w zakresie możliwości uzyskania odszkodowania z OC gospodarstwa rolnego jest korzystanie z ogólnodostępnych forów internetowych. Osoba poszkodowana w wypadku rolniczym często nie wie jak wygląda procedura dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy OC rolnika, a więc gdzie się skierować w celu dochodzenia roszczeń, do kogo złożyć odpowiednie wnioski oraz o co się starać. W takich sytuacjach warto zasięgnąć informacji u specjalistów od tego typu zdarzeń. Forum internetowe nie zawsze jest do tego odpowiednim miejscem. Odpowiedzi często udzielają tam ludzie, którzy nie są specjalistami w dziedzinie odszkodowań z OC rolnika, a opierają się jedynie na przykładzie własnej sprawy. Tymczasem każda sprawa jest inna, zarówno w zakresie przyczyn zdarzenia, jak i zakresu odniesionej szkody. Dlatego też lepiej jest skonsultować możliwość dochodzenia odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym nie na forum, lecz z naszą firmą - a więc kancelarią mającą doświadczenie w prowadzeniu wielu spraw z zakresu wypadków rolniczych. Nasze doświadczenie pozwoli wiarygodnie ocenić szansę na uzyskanie roszczeń odszkodowawczych z OC rolnika, potencjalną wysokość zadośćuczynienia za krzywdę oraz kwotę odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym. Wstępna analiza sprawy jest zawsze całkowicie bezpłatna.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC rolnika?

Sprawy z zakresu wypadków rolniczych należą do spraw skomplikowanych. Zasady odpowiedzialności wynikają z odpowiednich przepisów, jednak dość często są one trudne do zrozumienia dla poszkodowanych. Ubezpieczyciele często kwestionują swoją odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania po wypadkach w gospodarstwa rolnych. Wysyłają oni na miejsce wypadku pracowników, którzy dokonują oględzin miejsca zdarzenia, a których celem jest znalezienie jakichkolwiek przyczyn, które wyłączą odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń.

Dochodzenie odszkodowania z OC rolnika nie jest więc rzeczą łatwą, o czym przekonał się nasz Klient, dla którego stoczyliśmy niemal 5-letnią batalię sądową o odszkodowanie za wypadek w jego własnym gospodarstwie rolnym. Opis sprawy można przeczytać pod tym linkiem - Odszkodowanie z OC rolnika w kwocie 25.000 zł za wypadek we własnym gospodarstwie rolnym.

Inne przykładowe sprawy prowadzone przez naszą Kancelarię: 

Miałeś wypadek w trakcie prac rolniczych? Pomożemy ci wywalczyć odszkodowanie z OC rolnika

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie z OC rolnika za wypadek w gospodarstwie rolnym:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju.

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 6 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.