+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypadek rolniczy

MIAŁEŚ WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM? SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC !

Szczegółowe informacje na temat dochodzenia odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki ! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !

 

BARDZO WAŻNE !

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że OC rolnika nie obejmuje nieszczęśliwych wypadków ani wypadków z własnej winy. Aby móc dochodzić roszczeń z OC wypadekmusi nastąpić Z WINY ROLNIKA LUB INNEJ OSOBY PRACUJĄCEJ W JEGO GOSPODARSTWIE. Ponadto, wypadek musi mieć ZWIĄZEK Z PROWADZENIEM GOSPODARSTWA ROLNEGO.

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ROLNIKA

Wypadek-RolniczyZgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca grunty rolne o powierzchni przekraczającej łącznie 1 hektar i podlegająca opodatkowaniu podatkiem rolnym, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika. Jeżeli jednak rolnik prowadzi gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC niezależnie od obszaru posiadanych gruntów rolnych.

CO DAJE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ROLNIKA ?

Głównym celem ubezpieczenia OC rolnika jest zapewnienie rekompensaty w postaci odszkodowania osobom, które poniosą szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie to  chroni więc osoby poszkodowane w wypadkach rolniczych, jednocześnie chroniąc interesy rolnika, gdyż w razie zaistnienia wypadku w jego gospodarstwie, to ubezpieczyciel, a nie sam rolnik zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty. Minimalne sumy gwarancyjne OC rolnika są bardzo wysokie i wynoszą odpowiednio 5 000 000 euro w przypadku szkód osobowych i 1 000 000 euro w przypadku szkód majątkowych.

PRZED CZYM CHRONI UBEZPIECZENIE OC ROLNIKA ?

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje odpowiedzialność cywilną wszystkich osób pracujących w jego gospodarstwie rolnym (a więc samego rolnika, jego rodziny, pracowników, a czasem również innych osób), za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez rolnika gospodarstwa rolnego i w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Warto przy tym zauważyć, że za osobę pracującą w gospodarstwie rolnym rolnika uważa się także osobę dokonującą nagłych napraw na terenie gospodarstwa oraz osobę świadczącą rolnikowi pomoc sąsiedzką.

Jeżeli szkodę, o której mowa powyżej, poniesie osoba trzecia (nie pracująca w gospodarstwie rolnym), odszkodowanie obejmuje zarówno szkody osobowe (uszkodzenia ciała), jak również szkody majątkowe (zniszczone rzeczy). Jeżeli zaś szkodę – nie z własnej winy - poniesie osoba pracująca w tym gospodarstwie, odszkodowanie obejmie jedynie szkody na osobie.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń na podstawie ubezpieczenia OC rolnika dotyczy zarówno szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem w gospodarstwie rolnym czynności ściśle rolniczych, jak i szkód wynikających z szeroko pojętego funkcjonowania gospodarstwa rolnego (np. szkód powstałych w wyniku wykonywania usług budowlano - remontowych na terenie gospodarstwa) oraz szkód powstałych w związku z ruchem rolniczych pojazdów wolnobieżnych. Takim pojazdem nie jest jednak ciągnik rolniczy, który jako pojazd mechaniczny musi posiadać umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

ZA CO NIE ODPOWIADA UBEZPIECZYCIEL ?

Przede wszystkim ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody majątkowe, wyrządzone rolnikowi oraz osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie. Ponadto, ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

 • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
 • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług;
 • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
 • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Warto również wspomnieć, że w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych zakład ubezpieczeń ma roszczenie regresowe względem sprawcy wypadku. Może więc domagać się od niego zwrotu świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia OC rolnika.

CO W PRZYPADKU GDY ROLNIK NIE POSIADA  OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC ?

Pomimo ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, nie wszyscy rolnicy dopełniają tego wymogu. Jeżeli do wypadku dojdzie w gospodarstwie rolnym rolnika nie posiadającego obowiązkowego ubezpieczenia OC, osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, roztrój zdrowia lub utrata, zniszczenie bądź uszkodzenie mienia osoby poszkodowanej, powstałe z winy rolnika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność i w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie jest więc wypłacane tylko w sytuacji, gdy poszkodowany udowodni odpowiedzialność tych osób za wystąpienie szkody. Wina może mieć postać zarówno działania, jak i zaniechania. Na poszkodowanym spoczywa również obowiązek udowodnienia związku przyczynowego pomiędzy czynem sprawcy, a powstaniem szkody.

Ponadto, odpowiedzialność odszkodowawcza występuje tylko, jeżeli czynności w wyniku, których doszło do powstania szkody były bezpośrednio związane z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Nie ma przy tym znaczenia gdzie czynności te były wykonywane (zarówno na terenie gospodarstwa rolnego, jak i poza jego terenem np. koszenie trawy na łące).

JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ POSZKODOWANEMU W WYPADKU ROLNICZYM ?

Osoba poszkodowana w wypadku rolniczym, zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania wyrażoną w art. 361 k.c., powinna otrzymać kompensatę wszystkich poniesionych szkód. Tak, jak wspomniano powyżej, w przypadku osób trzecich dotyczy to zarówno szkód na osobie, jak i na mieniu, w przypadku zaś rolnika i osób mieszkających oraz pracujących w jego gospodarstwie rolnym  jedynie szkód osobowych.

Art. 361 k.c. daje poszkodowanemu prawo żądania zarówno pokrycia poniesionych przez niego strat jak i zwrotu korzyści, które mógłby on uzyskać gdyby szkody mu nie wyrządzono.

Poszkodowany może ubiegać  się w szczególności o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu  złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
 • rentę uzupełniającą, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • kapitalizację renty - jednorazowe odszkodowanie, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
 • rentę na zwiększone potrzeby, zapewniającą poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
 • zwrot utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy;
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego.

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana w gospodarstwie rolnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

 • odszkodowanie, wypłacane jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
 • rentę alimentacyjną, mającą na celu uzupełnienie dochodu osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i których za życia stale i dobrowolnie wspierał on finansowo;
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (dotyczy tylko wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.);

Warto podkreślić, że w przypadku gdy poszkodowany sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

PROCEDURA DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK ROLNICZY OD UBEZPIECZYCIELA

Po zgłoszeniu ubezpieczycielowi szkody w gospodarstwie rolnym, ma on 30 dni na wydanie decyzji w zakresie przyznania i wypłacenia świadczeń osobie poszkodowanej. Jeżeli jednak wystąpi konieczność wyjaśnienia dodatkowych okoliczności, mających wpływ na odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń lub wysokość szkody, termin ten może być wydłużony maksymalnie do 90 dni. W przypadku gdy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w ww. terminie, poszkodowany może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG W ZAKRESIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA WYPADEK ROLNICZY ?

Sprawy z zakresu wypadków rolniczych należą do spraw skomplikowanych. Zasady odpowiedzialności wynikają z odpowiednich przepisów, jednak dość często są one trudne do zrozumienia dla poszkodowanych. Zakłady ubezpieczeń często wykorzystują te problemy, stosując interpretacje prawne niekorzystne dla samych poszkodowanych. Dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należne odszkodowanie.

JAK ZLECIĆ NASZEJ KANCELARII USŁUGĘ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM ?

Więcej informacji na temat dochodzenia odszkodowań można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za zdarzenie. A jeśli zdecydują się Państwo, by skorzystać z naszych usług, to zrobimy wszystko, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem wszelkiego typu odszkodowań ! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !

Zapraszamy także do polubienia naszego profilu na Facebook.com oraz strony firmowej Google+. Znajdą tam Państwo najświeższe informacje o nowościach w naszej ofercie oraz wiele ciekawostek związanych z branżą odszkodowawczą oraz windykacyjno – prawną.

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.
Odszkodowania Kraków

Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 4 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.