+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypadek w gospodarstwie rolnym (OC rolnika)

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Napisz lub zadzwoń 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Praca w rolnictwie bywa niebezpieczna i stwarza wiele zagrożeń, mogących spowodować wypadek. Takie wypadki często kończą się utratą zdrowia, a czasem nawet życia. Jeżeli w związku z wykonywaniem prac rolniczych dojdzie do wypadku, to można się starać o odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego. Warunkiem jest wykazanie winy rolnika lub osoby pracującej w gospodarstwie za spowodowanie takiego wypadku rolniczego.

MIAŁEŚ WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM? SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC !

Szczegółowe informacje na temat dochodzenia odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC rolnika można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek rolniczy. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki ! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !


BARDZO WAŻNE !

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że OC rolnika nie obejmuje nieszczęśliwych wypadków ani wypadków z własnej winy. Aby móc dochodzić roszczeń z OC gospodarstwa rolnego, wypadek musi nastąpić Z WINY ROLNIKA LUB INNEJ OSOBY PRACUJĄCEJ W GOSPODARSTWIE. Ponadto, wypadek musi mieć ZWIĄZEK Z PROWADZENIEM GOSPODARSTWA ROLNEGO. Nie wystarczy sam fakt, że do wypadku doszło na terenie gospodarstwa rolnego.


Odszkodowanie z OC Rolnika - procedura dochodzenia roszczeń za wypadek rolniczy

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu, z którego dowiedzą się Państwo czym wogóle jest OC rolnika oraz w jakich sytuacjach można żądać odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ROLNIKA

Odszkodowanie za Wypadek RolniczyZgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca grunty rolne o powierzchni przekraczającej łącznie 1 hektar i podlegająca opodatkowaniu podatkiem rolnym, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika. Jeżeli jednak rolnik prowadzi gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC niezależnie od obszaru posiadanych gruntów rolnych.

Głównym celem ubezpieczenia OC rolnika jest zapewnienie wypłaty odszkodowania osobom, które poniosą szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie to chroni więc osoby poszkodowane w wypadkach rolniczych, jednocześnie chroniąc interesy rolnika, gdyż w razie zaistnienia wypadku w jego gospodarstwie, to ubezpieczyciel, a nie sam rolnik wypłaci odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wypadku rolniczym. Minimalne sumy gwarancyjne OC rolnika są bardzo wysokie i wynoszą odpowiednio 5 000 000 euro w przypadku szkód osobowych i 1 000 000 euro w przypadku szkód majątkowych.

PRZED CZYM CHRONI UBEZPIECZENIE OC ROLNIKA ?

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje odpowiedzialność cywilną wszystkich osób pracujących w jego gospodarstwie rolnym (a więc samego rolnika, jego rodziny, pracowników, a czasem również innych osób), za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez rolnika gospodarstwa rolnego i w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Warto przy tym zauważyć, że za osobę pracującą w gospodarstwie rolnym rolnika uważa się także osobę dokonującą nagłych napraw na terenie gospodarstwa oraz osobę świadczącą rolnikowi pomoc sąsiedzką.

Jeżeli szkodę, o której mowa powyżej, poniesie osoba trzecia (nie pracująca w gospodarstwie rolnym), odszkodowanie z OC rolnika obejmie zarówno szkody osobowe (uszkodzenia ciała), jak również szkody majątkowe (zniszczone rzeczy). Jeżeli zaś szkodę – nie z własnej winy - poniesie osoba pracująca w tym gospodarstwie, odszkodowanie za wypadek rolniczy obejmie jedynie szkody na osobie (uszczerbek na zdrowiu).

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za wypłatę odszkodowania z OC rolnika dotyczy zarówno szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem w gospodarstwie rolnym czynności ściśle rolniczych, jak i szkód wynikających z szeroko pojętego funkcjonowania gospodarstwa rolnego (np. szkód powstałych w wyniku wykonywania usług budowlano - remontowych na terenie gospodarstwa). Dotyczy również szkód powstałych w związku z ruchem rolniczych pojazdów wolnobieżnych. Takim pojazdem nie jest jednak ciągnik rolniczy, który jako pojazd mechaniczny musi posiadać umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

ZA CO NIE ODPOWIADA UBEZPIECZYCIEL GOSPODARSTWA ROLNEGO?

Przede wszystkim ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody majątkowe, wyrządzone rolnikowi oraz osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie. Ponadto, ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

 • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
 • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług;
 • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
 • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Warto również wspomnieć, że w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych zakład ubezpieczeń ma roszczenie regresowe względem sprawcy wypadku. Może więc domagać się od niego zwrotu świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia OC rolnika.

ODSZKODOWANIE DLA DOMOWNIKA z OC ROLNIKA

Często spotykanym pytaniem w związku z ubezpieczeniem OC rolnika, jest pytanie o odszkodowanie dla domownika z oc rolnika. Czy poszkodowany domownik ma prawo do dochodzenia roszczeń z polisy OC rolnika? Odpowiedź na to pytanie zależy od przyczyn jego wypadku. Jeżeli wypadek domownika zdarzy się w trakcie wykonywania przez niego czynności związnych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a jednocześnie dojdzie do niego z winy rolnika lub osoby pracującej w jego gospodarstwie, to domownik będzie uprawniony do dochodzenia świadczeń z OC. Jak już wspomniano powyżej, ubezpieczyciel odpowiada w takiej sytuacji jedynie za szkodę na osobie, a więc za wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania za koszty leczenia. 

CO W PRZYPADKU GDY ROLNIK NIE POSIADA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC GOSPODARSTWA ROLNEGO?

Pomimo ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, nie wszyscy rolnicy dopełniają tego wymogu. Jeżeli do wypadku dojdzie w gospodarstwie rolnym rolnika nie posiadającego obowiązkowego ubezpieczenia OC, osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub utrata, zniszczenie bądź uszkodzenie mienia osoby poszkodowanej, powstałe z winy rolnika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność i w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie jest wypłacane tylko w sytuacji, gdy poszkodowany udowodni odpowiedzialność tych osób za wystąpienie szkody. Wina może mieć postać zarówno działania, jak i zaniechania. Na osobie poszkodowanej w wypadku rolniczym spoczywa również obowiązek udowodnienia związku przyczynowego pomiędzy czynem sprawcy, a powstaniem szkody, a także udowodnienie wysokości odniesionej szkody i krzywdy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza występuje tylko wtedy, gdy czynności w wyniku, których doszło do powstania szkody były bezpośrednio związane z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Nie ma przy tym znaczenia gdzie czynności te były wykonywane (zarówno na terenie gospodarstwa rolnego, jak i poza jego terenem np. koszenie trawy na łące).

JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ POSZKODOWANEMU W WYPADKU ROLNICZYM ?

Osoba poszkodowana w wypadku rolniczym, zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania wyrażoną w art. 361 k.c., powinna otrzymać kompensatę wszystkich poniesionych szkód. Tak, jak wspomniano powyżej, w przypadku osób trzecich dotyczy to zarówno szkód na osobie, jak i na mieniu, w przypadku zaś rolnika i osób mieszkających oraz pracujących w jego gospodarstwie rolnym  jedynie szkód osobowych.

Warto podkreślić, że w przypadku gdy poszkodowany sam przyczyni się do zaistnienia wypadku rolniczego lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - przyznane odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE Z OC ROLNIKA?

Sprawy z zakresu wypadków rolniczych należą do spraw skomplikowanych. Zasady odpowiedzialności wynikają z odpowiednich przepisów, jednak dość często są one trudne do zrozumienia dla poszkodowanych. Zakłady ubezpieczeń często wykorzystują te problemy, stosując interpretacje prawne niekorzystne dla samych poszkodowanych. Dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należne odszkodowanie.

Więcej informacji na temat dochodzenia odszkodowań można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za zdarzenie. A jeśli zdecydują się Państwo, by skorzystać z naszych usług, to zrobimy wszystko, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem wszelkiego typu odszkodowań ! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !


Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.
Odszkodowania Kraków

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 5 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.