+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypadek w aquaparku, parku wodnym

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Napisz lub zadzwoń 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Wizyty w aquaparkach stały się jedną z ulubionych rozrywek rodzin z dziećmi. Wraz ze wzrostem popularności parków wodnych i basenów termalnych wzrosła również liczba wypadków, które się w nich zdarzają. Często są to wypadki stosunkowo niegroźne, jednak zdarzają się również wypadki bardzo poważne. Za szkody poniesione w takich zdarzeniach często można żądać odszkodowania za wypadek w aquaparku (parku wodnym, na termach) od właściciela lub zarządcy obiektu, o ile sam poszkodowany nie ponosi wyłącznej winy za jego powstanie. Sprawy z zakresu wypadków w aquaparkach należą jednak do spraw skomplikowanych ze względu na to, że ubezpieczyciele często kwestionują swoją odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania. Sprawy te niejednokrotnie wymagają więc składania reklamacji albo prowadzenia procesów sądowych.

Nasza Kancelaria, jako jedna z nielicznych w Polsce skutecznie prowadzi sprawy odszkodowawcze przeciwko takim podmiotom, jak parki wodne, baseny termalne i aquaparki, ale także parki rozrywki, lunaparki i wesołe miasteczka.

Z przykładami spraw, w których udało nam się zakończyć postępowanie na etapie polubownym, można zapoznać się pod poniższymi linkami:

Z przykładami spraw sądowych, prowadzonych przeciwko ubezpieczycielom aquaparków, mogą się Państwo natomiast zapoznać pod następującymi linkami: 

Prowadziliśmy również wiele spraw przeciwko innym aquaparkom i parko wodnym działającym na terenie Polski, takim jak: np.: Park Wodnym w Krakowie, Termy Chochołowskie, Aquapark w Redzie, Park Wodny w Koszalinie, Park Wodny Warszawianka itp.

Miałeś wypadek w aquaparku, parku wodnym lub na termach? Uzyskamy dla ciebie odszkodowanie powypadkowe za odniesioną szkodę!


WAŻNE! NASZA KANCELARIA ZAJMUJE SIĘ WYŁĄCZNIE WYPADKAMI ZAISTNIAŁYMI NA TERENIE POLSKI.


Szczegółowe informacje na temat możliwości dochodzenia odszkodowania za wypadek w aquaparku można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek w parku wodnym. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki ! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !

Kiedy właściciel/zarządca obiektu odpowiada za szkodę powstała w wyniku wypadku w aquaparku? 

Wypadek-na-basenie

Przedsiębiorstwa prowadzące aquaparki i parki wodne są z reguły uznawane w doktrynie i orzecznictwie sądów za przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Do ich prawidłowego funkcjonowania konieczne jest bowiem korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej. Bez tych sił byłoby to niemożliwe. Odpowiedzialność przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody za szkody unormowana jest w art. 435 k.c. Zgodnie z treścią tego artykułu „Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.”

Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego park wodny opiera się o zasadę ryzyka. Właściciel lub zarządca  takiego obiektu jest więc odpowiedzialny za każdą szkodę wynikającą z ruchu przedsiębiorstwa chyba, że zaistnieje jedna z trzech przesłanek wyłączających tą odpowiedzialność - siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina samego poszkodowanego. Są to tzw. przesłanki egzoneracyjne. Poszkodowany, aby uzyskać odszkodowanie za wypadek w aquaparku, nie musi wykazywać winy właściciela lub zarządcy obiektu za ten wypadek i powstałą wskutek niego szkodę, a jedynie to, że do takiego wypadku w ogóle doszło oraz, że ma ono związek z ruchem przedsiębiorstwa. Ewentualne zaistnienie którejkolwiek przesłanki egzoneracyjnej musi natomiast wykazać przedsiębiorca prowadzący park wodny.

Jeżeli więc dojdzie do wypadku w aquaparku, który nie wynika z wyłącznej winy poszkodowanego, to zasadne jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym. Warunkiem jest to, by wypadek nastąpił nastąpił w typowym aquaparku, mającym liczne zjeżdżalnie wodne, bicze wodne, jacuzzi, czy rwące rzeki, a więc urządzenia napędzane duża mocą elektryczną. Zasada ryzyka nie dotyczy natomiast podmiotów, będących głównie basenami, nawet jeśli mają pojedyncze atrakcje zjeżdżalni czy jacuzzi. Takie podmioty odpowiadają za zdarzenia na zasadzie winy. Ich odpowiedzialność jest więc mniejsza, bo aby uzyskać odszkodowanie za wypadek w takim miejscu poszkodowany musi wykazać konkretne zaniedbanie (winę) zarządcy obiektu, które to zaniedbanie doprowadziło do wypadku. Czasem trudno jest rozróżnić czy dany podmiot odpowiada na zasadzie winy czy na zasadzie ryzyka, z czego wynika też fakt, że wiele tego typu spraw kończy się dopiero na drodze sądowej - przykłady: (1) Odszkodowanie za wypadek w aquaparku w wysokości 18 933.85 zł - po postępowaniu sądowym, (2) Odszkodowanie za szkodę wynikającą z poślizgnięcia się na schodach w aquaparku

Podmioty prowadzące parki wodne (aquaparki, baseny termalne) zazwyczaj posiadają ubezpieczenie OC od szkód wyrządzonych w związku ze swoją działalnością, więc poszkodowany ma możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Czy można wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność za wypadki w parkach wodnych na podstawie wpisu w regulaminie?

Każdy park wodny ma regulamin, z którym należy się zapoznać przed wstępem na jego teren. Jeszcze do niedawna popularną praktyką było zamieszczenie w takich regulaminach zapisów, że „wejście na teren parku wodnego następuje na własną odpowiedzialność”, a właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie wyrządzone na jego terenie. Takie zapisy z mocy prawa są nieważne, ponieważ właściciel aquaparku nie ma podstawy prawnej do wyłączenia swojej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie takiego obiektu. Zapisy w regulaminach mówiące o korzystaniu z urządzeń na własną odpowiedzialność są sprzeczne z prawem i nie mają żadnej mocy wiążącej. Ponadto sprzeczne z prawem są zapisy mówiące np. o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności przez rodziców lub opiekunów za szkody spowodowane przez małoletnie dzieci.

Czy zarządca aquaparku lub parko wodnego, odpowiadającego na zasadzie ryzyka, ponosi odpowiedzialność za każdy wypadek do jakiego dojdzie na jego terenie?

Przedsiębiorca nie może ograniczyć swojej odpowiedzialności za szkody na osobie poprzez wpis w regulaminie, ale nie oznacza to, że ponosi odpowiedzialność za każdy wypadek do jakiego dojdzie na terenie obiektu. jaku już wspomniano wyżej,  istnieją bowiem trzy przesłanki egzoneracyjne, które wyłączają jego odpowiedzialność. Są to: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina poszkodowanego. Idąc do parku wodnego, należy pamiętać, że istnieje ogólny regulamin obiektu, a ponadto atrakcje mają często własne, bardziej szczegółowe regulaminy, dotyczące korzystania z nich (np. w kwestii wieku, wzrostu i wagi, ale także stanu zdrowia). Do tych zapisów użytkownicy mają obowiązek się zastosować, a jeśli do wypadku dojdzie na skutek korzystania z atrakcji wbrew zaleceniom, może się okazać, że wypadek zostanie zakwalifikowany jako wypadek z wyłącznej winy poszkodowanego. Podobnie będzie, jeśli do wypadku dojdzie na skutek obiektywnie nieprawidłowego korzystania z urządzenia lub w razie wejścia na teren zabroniony. Przedsiębiorca i jego ubezpieczyciel nie ponoszą też odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią, za którą nie ponoszą odpowiedzialności (np. gdy wypadek spowoduje inny użytkownik obiektu)

O jakie roszczenia może się starać osoba poszkodowana w wyniku wypadku w aquaparku?

Osoba poszkodowana wskutek wypadku w aquaparku może domagać się takich świadczeń odszkodowawczych, jak:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu  złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
 • rentę uzupełniającą, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • kapitalizację renty - jednorazowe odszkodowanie, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
 • rentę na zwiększone potrzeby, zapewniającą poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
 • zwrot utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy.

Warto podkreślić, że w przypadku gdy poszkodowany sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za wypadek w aquaparku!

Sprawy z zakresu wypadków w aquaparkach należą do skomplikowanych ze względu na to, że ubezpieczyciele często kwestionują odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należne odszkodowanie.

Więcej informacji na temat dochodzenia odszkodowań można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za zdarzenie. A jeśli zdecydują się Państwo, by skorzystać z naszych usług, to zrobimy wszystko, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie za wypadek w aquaparku lub parku wodnym.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem wszelkiego typu odszkodowań ! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 8 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.