690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek w pracy (OC pracodawcy)

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek w pracy z OC pracodawcy

 

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, oprócz roszczeń z ubezpieczenia społecznego często może dochodzić również roszczeń uzupełniających od pracodawcy (lub też od zakładu ubezpieczeń, jeżeli pracodawca posiadał ubezpieczenie OC). Przyczyną wypadku przy pracy często jest bowiem naruszenie przez pracodawcę przepisów BHP, brak odpowiedniego przeszkolenia pracownika, niewłaściwe zabezpieczenie stanowiska pracy, a także uszkodzony lub niewłaściwy sprzęt udostępniony przez pracodawcę. Warto jednak wspomnieć, iż wielu przedsiębiorców, w szczególności z branż o podwyższonym stopniu zagrożenia (budownictwo, transport, górnictwo, energetyka itp.), odpowiada za szkodę pracownika, niezależnie od swojej winy. W grę wchodzi tu bowiem odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Kancelaria Effect skutecznie pomaga w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy lub z jego polisy OC.

Miałeś wypadek w pracy? Sprawdź jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu odszkodowania od pracodawcy

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek w pracy z OC pracodawcy:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju.


WAŻNE !

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie za wypadki w pracy z polisy OC pracodawcy lub bezpośrednio od pracodawcy. Nie prowadzimy spraw przeciwko ZUS-owi.

Odszkodowanie z OC pracodawcy za wypadek w pracy - Procedura

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu, z którego dowiedzą się Państwo w jakich sytuacjach można żądać odszkodowania za wypadek w pracy od pracodawcy lub od zakładu ubezpieczeń, w którym pracodawca ma wykupioną polisę OC. W innych artykułach mogą Państwo przeczytać o:

Odszkodowanie za wypadek w pracy z OC

OC pracodawcy co to jest?

Ubezpieczenie OC pracodawcy, to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki, w których doznają szkody jego pracownicy. Jego celem jest ochrona przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami roszczeń finansowych kierowanych przez poszkodowanych pracowników. Taki pracownik, w niektórych sytuacjach, może bowiem starać się odszkodowanie od pracodawcy, niezależnie od świadczeń otrzymanych z ZUS, czy też z polis NNW (ubezpieczenia dobrowolne od następstw nieszczęśliwych wypadków). Posiadanie przez pracodawcę polisy OC zwalnia go z konieczności wypłaty odszkodowania z własnych środków, jeśli dojdzie do zdarzenia objętego jego odpowiedzialnością. Zakład ubezpieczeń przejmuje w takiej sytuacji na siebie rozpatrywanie roszczeń pracownika oraz wypłaca ewentualne odszkodowanie. 

Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu

Możliwość dochodzenia świadczeń odszkodowawczych od pracodawcy za wypadek w pracy ma charakter uzupełniający w stosunku do świadczeń otrzymanych z ZUS, tj. jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub renty wypadkowej. Aby zatem pracownik mógł skutecznie wystąpić o wypłatę świadczeń z OC pracodawcy, to musi wcześniej przeprowadzić procedurę dotyczącą wypłaty świadczeń z ZUS, a dopiero po ich uzyskaniu może dochodzić odszkodowania uzupełniającego od pracodawcy. W razie wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi do pracodawcy,  przed decyzją ZUS, roszczenia takie będą uznane za przedwczesne. Jednym z warunków rozpoczęcia sprawy z ZUS-em jest zakończenie leczenia, a więc rozpoczęcie sprawy z OC również jest uzależnione od zakończenia leczenia. Jest to istotna różnica w porównaniu ze sprawami z innego rodzaju  ubezpieczenia OC (np. z ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego lub z OC rolnika),  przy których prowadzeniu leczenie poszkodowanego nie musi być zakończone.

Odszkodowanie z polisy OC pracodawcy – zasada winy i zasada ryzyka

Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną pracownikowi wykonującemu czynności w ramach stosunku pracy może być ukształtowana według dwóch różnych podstaw prawnych, zależnych od przede wszystkim od wielkości przedsiębiorstwa pracodawcy oraz stopnia wykorzystywania przez niego sił przyrody. Pierwsza z nich, to odpowiedzialność na zasadzie winy (415 k.c.), a druga odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 435 k.c.

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadki w pracy na zasadzie winy:

Pracodawcy, których przedsiębiorstwa nie korzystają w przeważającej części z sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.), odpowiadają za szkody na zasadzie winy, a więc, by móc dochodzić świadczeń, trzeba udowodnić ich winę za zdarzenie i jego skutki. Pracownik musi w takiej sytuacji wykazać odpowiedzialność pracodawcy z tytułu czynu niedozwolonego, poniesioną przez siebie szkodę (uszczerbek na zdrowiu lub poniesione koszty), a także związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym wypadkiem przy pracy a powstaniem szkody. Ciężar dowodu w zakresie wszystkich 3 podstaw odpowiedzialności obciąża pracownika. Winą pracodawcy może być przede wszystkim zaniedbanie obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, brak odpowiedniego przeszkolenia pracownika, niewłaściwe zabezpieczenie stanowiska pracy, a także uszkodzony lub niewłaściwy sprzęt udostępniony przez pracodawcę.


Przykład naszej sprawy, prowadzonej przeciwko pracodawcy na zasadzie winy - Sprawa sądowa o odszkodowanie dla pracownika, za wypadek w pracy spowodowany nieprzestrzeganiem przepisów BHP przez pracodawcę


Odpowiedzialność pracodawcy za wypadki w pracy na zasadzie ryzyka (odszkodowanie za wypadek w kopalni, w fabryce, w stoczni, w hucie, w elektrowni itp.)

Szerszą odpowiedzialność ponoszą przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Zgodnie z art. 435 § 1. k.c. podmioty prowadzące na własny rachunek takie przedsiębiorstwo, ponoszą odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedzialność tych podmiotów rozszerzona jest więc na wypadki, do których nie doszło z winy pracodawcy i takiej winy poszkodowany pracownik nie musi udowadniać. Warunkiem jest jednak to, by do wypadku nie doprowadził wyłącznie sam poszkodowany ani osoba trzecia, za którą przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności (np. przechodnie albo klienci firmy). Odpowiedzialność wyłącza także siła wyższa (np. trzęsienie ziemi, powódź). Wyłączna wina poszkodowanego musi być interpretowana ściśle. Nie mamy z nią do czynienia, gdy oprócz winy pracownika zaistniały jeszcze jakiekolwiek inne przyczyny wypadku. W takiej sytuacji nie możemy mówić o wyłącznej winie, ale możliwe jest ustalenie przyczynienia poszkodowanego pracownika do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody. Również siła wyższa musi występować jako przyczyna wyłączna, a dodatkowo zewnętrzna, nadzwyczajna, gwałtowna, nieprzewidywalna i nieuchronna. 

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponoszą przede wszystkim – choć oczywiście nie tylko - tacy pracodawcy, jak np.: przedsiębiorstwo/zakład górniczy, przedsiębiorstwo/zakład gazowniczy, przedsiębiorstwo transportowe, elektrownia, przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej, przedsiębiorstwo prowadzące skup złomu, zakład koksowniczy i sortownia metali, przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją konstrukcji metalowych i ich części, instalowaniem maszyn przemysłowych, produkcją maszyn i urządzeń dźwigowych, gospodarstwo rolne, lotnisko, przedsiębiorstwo posługujące się statkami powietrznymi do zabiegów agrotechnicznych, przedsiębiorstwo budowlane, park wodny.


Przykład naszej sprawy, prowadzonej przeciwko pracodawcy na zasadzie ryzyka - Sprawa sądowa o odszkodowanie dla górnika za wypadek w kopalni


Czy ubezpieczenie OC pracodawcy jest obowiązkowe?

Posiadanie ubezpieczenia OC przez przedsiębiorców jest wymagane jedynie w nielicznych branżach. Nie każdy przedsiębiorca posiada więc polisę OC działalności gospodarczej. Przykładowo w działalnościach gospodarczych związanych z hutnictwem, górnictwem czy robotami budowlanymi jest to ubezpieczenie dobrowolne. Ponadto, ubezpieczenie OC przedsiębiorcy obejmuje co do zasady szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności, a nie własnym pracownikom. Tymczasem wypadki w pracy dotyczą właśnie pracowników. Jeśli pracodawca chce objąć dodatkową ochroną swoich pracowników, to oprócz ubezpieczenia OC działalności musi dodatkowo wykupić OC pracodawcy. Zazwyczaj jest to dodatkowa klauzula OC zawierana do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy. Jeśli pracodawca takiej polisy nie posiada, a ponosi odpowiedzialność za wypadek na podstawie 415 k.c. lub 435 k.c., to musi naprawić szkodę z własnego majątku. Jeśli nie chce uczynić tego, to poszkodowanemu pracownikowi pozostaje droga sądowa.

Alternatywą dla domaga się odszkodowania z polisy pracodawcy może być czasem polisa OC pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Jeżeli szkoda wynika z ruchu takiego pojazdu (np. wypadek pasażera pojazdu służbowego albo uderzenie łyżką koparki), to można domagać się odszkodowania z polisy OC pojazdu, niezależnie od tego czy pracodawca ponosi polisę OC działalności gospodarczej. 

Więcej na temat odszkodowań z OC działalności gospodarczej piszemy w artykule: Odszkodowanie z OC działalności gospodarczej 

Wpływ ustaleń protokołu BHP na możliwość uzyskania świadczeń z OC pracodawcy

Pomimo tego, że z roszczeniami można wystąpić dopiero po zakończeniu sprawy z ZUS-em, a więc też po zakończeniu leczenia, przygotowania do prowadzenia takiego postępowania należy zacząć już bezpośrednio po wypadku. Dla możliwości dochodzenia świadczeń z OC pracodawcy istotne znaczenie będą bowiem miały zapisy w protokole BHP, dotyczącym ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Taki protokół powinien zostać sporządzony po zgłoszeniu wypadku przy pracy pracodawcy. Jeśli poszkodowany pracownik nie zgadza się z jego treścią, to może złożyć zastrzeżenia, które powinny zostać do protokołu załączone. Jeżeli z protokołu wynikać będzie, że wyłączną winę za wypadek ponosi sam pracownik, to dochodzenie świadczeń z OC nie będzie możliwe, nawet jeśli pracodawca odpowiada na zasadzie ryzyka. 

Wypadek w pracy z winy pracownika a odszkodowanie z ZUS, OC i NNW (np. PZU)

Zasady wypłaty świadczeń z ZUS oraz z polis NNW są mniej rygorystyczne niż zasady wypłaty świadczeń z OC. Jeżeli chodzi o świadczenia z ZUS, to pracownikowi nie przysługują świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, gdy do wypadku dojdzie wyłącznie na skutek udowodnionego naruszenia przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowanego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przyjmuje się, że rażące niedbalstwo stanowi najwyższą postać winy nieumyślnej. Wina umyślna zachodzi zaś wtedy, gdy pracownik świadomie nie przestrzega nakazów lub zakazów określonych w znanych mu przepisach o ochronie życia i zdrowia. W sytuacji więc, gdy dojdzie do wypadku z winy umyślnej pracownika lub rażącego niedbalstwa, poszkodowany pracownik nie otrzyma świadczeń z ZUS. Otrzyma je natomiast przy wystąpieniu winy nieumyślnej, a więc wtedy, gdy nastąpi naruszenie nakazów lub zakazów, będące wynikiem nieznajomości przepisów, mimo istnienia obowiązku zapoznania się z nimi albo będące wynikiem niedostosowania się do przepisów w błędnym przekonaniu, że w określonej sytuacji zakazy lub nakazy nie są naruszone. W przypadku natomiast roszczeń z OC pracodawcy (na zasadzie ryzyka), świadczenia nie należą się nawet przy winie nieumyślnej, pod warunkiem, że wina ta jest wyłączną przyczyną wypadku. W takiej sytuacji można więc otrzymać świadczenia z ZUS, ale nie otrzyma się ich z OC. W przypadku natomiast ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), wyłączenia odpowiedzialności są różne, w zależności od tego, w którym zakładzie ubezpieczeń wykupiona jest polisa. Standardem jednak jest to, że aby otrzymać odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu z polisy NNW, musi dojść do nieszczęśliwego wypadku, mającego przyczynę zewnętrzną. Okolicznością wyłączającą odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest natomiast np. alkohol lub środki odurzające w krwi poszkodowanego pracownika.

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania dla poszkodowanego pracownika z ZUS oraz od pracodawcy

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS jest limitowane co do wysokości. Wysokość tego świadczenia z reguły nie rekompensuje krzywdy odniesionej przez poszkodowanego pracownika. W związku z tym istnieje możliwość dochodzenia roszczeń uzupełniających od pracodawcy. Kwota świadczeń należnych od pracodawcy nie jest ograniczona żadnym przepisami, a jej wysokość zależy od udowodnionej przez poszkodowanego pracownika szkody. Na szkodę taką składa się całokształt negatywnych przeżyć oraz poniesionych kosztów i strat.

Warto zaznaczyć, że kwota świadczeń z otrzymanych z ZUS tytułem jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu nie wpływa matematycznie na obniżenie wysokości należnego pracownikowi zadośćuczynienia za krzywdę, a jedynie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości takiego zadośćuczynienia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym otrzymanie przez górnika świadczeń na podstawie ustawy wypadkowej nie pozbawia prawa do ubiegania się o świadczenia przewidziane w art. 446 § 4 k.c. W wyroku z dnia 21 października 2003 r., I CK 410/02 (LEX nr 82269) stwierdzono, że jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłacone przez pracodawcę nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia pieniężnego przysługującemu poszkodowanemu na podstawie art. 445 § 1 k.c., jednakże to odszkodowanie powinno być wzięte pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia. Otrzymanie przez poszkodowanego tego typu świadczeń oznacza więc, że nie należy mechanicznie (matematycznie) zmniejszyć zadośćuczynienia o ich kwotę, ale należy to uwzględnić przy ustaleniu "odpowiedniej sumy".

Co przysługuje od pracodawcy pracownikowi który uległ wypadkowi przy pracy? Jakie świadczenia przysługują z OC pracodawcy za wypadek w pracy? 

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność pracodawcy, to osoba poszkodowana w wypadku w pracy może ubiegać się o wypłatę  następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem 
 • renty uzupełniającej, 
 • kapitalizacji renty 
 • renty na zwiększone potrzeby,
 • zwrotu utraconych zarobków.

Odszkodowanie od pracodawcy za śmierć pracownika w wyniku wypadku w pracy

W przypadku gdy zaistnieje wypadek w pracy ze skutkiem śmiertelnym, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego pracownika, niezależnie od świadczeń z ZUS mogą ubiegać się o świadczenia po śmierci osoby najbliższej z polisy OC pracodawcy lub bezpośrednio od tego przedsiębiorstwa. Wynika to z art. 446. k.c., zgodnie z którym:

§ 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Dodać przy tym należy, iż jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej wskutek wypadku przy pracy nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia pieniężnego przysługującego osobom najbliższym na podstawie art. 446 § 4 k.c. Jednocześnie jednak odszkodowanie to powinno być wzięte pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia, co nie jest jednoznaczne z mechanicznym zmniejszeniem sumy zadośćuczynienia o kwotę tego odszkodowania (por. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 października 2003 r., I CK 410/02).

Jak uzyskać odszkodowanie od pracodawcy wypadku w pracy? Wniosek o odszkodowanie od pracodawcy

Kancelaria Effect bardzo często prowadzi sprawy o odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wypadku przy pracy, zarówno z winy pracodawcy, jak i na zasadzie ryzyka. Prowadzimy m.in. sprawy o odszkodowanie za wypadek w kopalni, ale także sprawy przeciwko innym podmiotom - zarówno na zasadzie winy, jak i na zasadzie ryzyka. Zdobyte w ten sposób doświadczenie, pozwala nam uzyskiwać najwyższe odszkodowania. Nasze działania obejmują złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania do pracodawcy lub zakładu ubezpieczeń, w którym ma on wykupioną polisę OC. Następnie przeprowadzamy całe postępowanie likwidacyjne, łącznie z ewentualną reklamacją. W niezbędnych przypadkach prowadzimy również sprawy na etapie sądowym.

Nasze wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia jej skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Nasza Kancelaria, przed podjęciem się prowadzenia sprawy, realnie ocenia zarówno samą możliwość starania się odszkodowanie za wypadek w pracy, jak i potencjalną wysokość świadczeń odszkodowawczych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, rzetelnie i uczciwie, co wyróżnia nas na rynku. Świadczą o tym same pozytywne opinie klientów o naszych usługach.

Przykłady naszych spraw o odszkodowanie od pracodawcy za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy - kancelaria

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek w pracy z OC pracodawcy:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju.

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 7 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.