+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypadek przy pracy (OC pracodawcy)

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Napisz lub zadzwoń 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, oprócz roszczeń z ubezpieczenia społecznego często może dochodzić również roszczeń uzupełniających od pracodawcy (lub też od zakładu ubezpieczeń, jeżeli pracodawca posiadał ubezpieczenie OC). Przyczyną wypadku przy pracy często jest bowiem naruszenie przez pracodawcę przepisów BHP, brak odpowiedniego przeszkolenia pracownika, niewłaściwe zabezpieczenie stanowiska pracy, a także uszkodzony lub niewłaściwy sprzęt udostępniony przez pracodawcę. Warto jednak wspomnieć, iż wielu przedsiębiorców, w szczególności z branż o podwyższonym stopniu zagrożenia (budownictwo, transport, górnictwo, energetyka itp.), odpowiada za szkodę pracownika, niezależnie od swojej winy. W grę wchodzi tu bowiem odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.


 WAŻNE !

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie za wypadki w pracy z polisy OC pracodawcy lub bezpośrednio od pracodawcy. Nie prowadzimy spraw przeciwko ZUS-owi.


MIAŁEŚ WYPADEK W PRACY? SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC!

Szczegółowe informacje na temat dochodzenia odszkodowania za wypadek w pracy z OC pracodawcy można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek w pracy. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki ! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !


odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie z OC pracodawcy za wypadek w pracy - Procedura

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu, z którego dowiedzą się Państwo w jakich sytuacjach można żądać odszkodowania za wypadek z OC pracodawcy.

Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu

Możliwość dochodzenia świadczeń odszkodowawczych od pracodawcy za wypadek w pracy ma charakter uzupełniający w stosunku do świadczeń otrzymanych z ZUS, tj. jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub renty wypadkowej. Aby zatem pracownik mógł skutecznie wystąpić o wypłatę świadczeń z OC pracodawcy, to musi wcześniej przeprowadzić procedurę dotyczącą wypłaty świadczeń z ZUS, a dopiero po ich uzyskaniu może dochodzić odszkodowania uzupełniającego od pracodawcy. W razie wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi do pracodawcy,  przed decyzją ZUS, roszczenia takie będą uznane za przedwczesne. Jednym z warunków rozpoczęcia sprawy z ZUS-em jest zakończenie leczenia, a więc rozpoczęcie sprawy z OC również jest uzależnione od zakończenia leczenia. Jest to istotna różnica w porównaniu ze sprawami z innego rodzaju  ubezpieczenia OC (np. z ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego lub z OC rolnika),  przy których prowadzeniu leczenie poszkodowanego nie musi być zakończone.

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek w pracy – zasada winy i zasada ryzyka

Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę pracownika może być ukształtowana według 2 różnych podstaw prawnych, zależnych od wielkości przedsiębiorstwa pracodawcy oraz stopnia wykorzystywania przez niego sił przyrody.

Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy:

Pracodawcy, których przedsiębiorstwa nie korzystają w przeważającej części z sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.), odpowiadają za szkody na zasadzie winy, a więc, by móc dochodzić świadczeń, trzeba udowodnić ich winę za zdarzenie i jego skutki. Pracownik musi w takiej sytuacji wykazać odpowiedzialność pracodawcy z tytułu czynu niedozwolonego, poniesioną przez siebie szkodę (uszczerbek na zdrowiu lub poniesione koszty), a także związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym wypadkiem przy pracy a powstaniem szkody. Ciężar dowodu w zakresie wszystkich 3 podstaw odpowiedzialności obciąża pracownika. Winą pracodawcy może być przede wszystkim zaniedbanie obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, brak odpowiedniego przeszkolenia pracownika, niewłaściwe zabezpieczenie stanowiska pracy, a także uszkodzony lub niewłaściwy sprzęt udostępniony przez pracodawcę.

Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie ryzyka:

Szerszą odpowiedzialność ponoszą przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Zgodnie z art. 435 § 1. k.c. podmioty prowadzące na własny rachunek takie przedsiębiorstwo, ponoszą odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedzialność tych podmiotów rozszerzona jest więc na wypadki, do których nie doszło z winy pracodawcy i takiej winy poszkodowany pracownik nie musi udowadniać. Warunkiem jest jednak to, by do wypadku nie doprowadził wyłącznie sam poszkodowany ani osoba trzecia, za którą przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności (np. przechodnie albo klienci firmy). Odpowiedzialność wyłącza także siła wyższa (np. trzęsienie ziemi, powódź). Wyłączna wina poszkodowanego musi być interpretowana ściśle. Nie mamy z nią do czynienia, gdy oprócz winy pracownika zaistniały jeszcze jakiekolwiek inne przyczyny wypadku. W takiej sytuacji nie możemy mówić o wyłącznej winie, ale możliwe jest ustalenie przyczynienia poszkodowanego pracownika do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody. Również siła wyższa musi występować jako przyczyna wyłączna, a dodatkowo zewnętrzna, nadzwyczajna, gwałtowna, nieprzewidywalna i nieuchronna. 

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponoszą przede wszystkim – choć oczywiście nie tylko - tacy pracodawcy, jak np: przedsiębiorstwo/zakład górniczy, przedsiębiorstwo/zakład gazowniczy, przedsiębiorstwo transportowe, elektrownia, przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej, przedsiębiorstwo prowadzące skup złomu, zakład koksowniczy i sortownia metali, przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją konstrukcji metalowych i ich części, instalowaniem maszyn przemysłowych, produkcją maszyn i urządzeń dźwigowych, gospodarstwo rolne, lotnisko, przedsiębiorstwo posługujące się statkami powietrznymi do zabiegów agrotechnicznych, przedsiębiorstwo budowlane, park wodny.


Przykład naszej sprawy, prowadzonej przeciwko pracodawcy na zasadzie ryzyka - Odszkodowanie dla górnika za wypadek w kopalni.


Wpływ ustaleń protokołu BHP na możliwość uzyskania świadczeń z OC

Pomimo tego, że z roszczeniami można wystąpić dopiero po zakończeniu sprawy z ZUS-em, a więc też po zakończeniu leczenia, przygotowania do prowadzenia takiego postępowania należy zacząć już bezpośrednio po wypadku. Dla możliwości dochodzenia świadczeń z OC pracodawcy istotne znaczenie będą bowiem miały zapisy w protokole BHP, dotyczącym ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Taki protokół powinien zostać sporządzony po zgłoszeniu wypadku przy pracy pracodawcy. Jeśli poszkodowany pracownik nie zgadza się z jego treścią, to może złożyć zastrzeżenia, które powinny zostać do protokołu załączone. Jeżeli z protokołu wynikać będzie, że wyłączną winę za wypadek ponosi sam pracownik, to dochodzenie świadczeń z OC nie będzie możliwe, nawet jeśli pracodawca odpowiada na zasadzie ryzyka. Należy o tym pamiętać, bo zasady wypłaty świadczeń z ZUS są mniej rygorystyczne niż zasady wypłaty świadczeń z OC. Jeżeli chodzi o świadczenia z ZUS, to pracownikowi nie przysługują świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, gdy do wypadku dojdzie wyłącznie na skutek udowodnionego naruszenia przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowanego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przyjmuje się, że rażące niedbalstwo stanowi najwyższą postać winy nieumyślnej. Wina umyślna zachodzi zaś wtedy, gdy pracownik świadomie nie przestrzega nakazów lub zakazów określonych w znanych mu przepisach o ochronie życia i zdrowia. W sytuacji więc, gdy dojdzie do wypadku z winy umyślnej pracownika lub rażącego niedbalstwa, poszkodowany nie otrzyma świadczeń z ZUS. Otrzyma je natomiast przy wystąpieniu winy nieumyślnej, a więc wtedy, gdy nastąpi naruszenie nakazów lub zakazów, będące wynikiem nieznajomości przepisów, mimo istnienia obowiązku zapoznania się z nimi albo będące wynikiem niedostosowania się do przepisów w błędnym przekonaniu, że w określonej sytuacji zakazy lub nakazy nie są naruszone. W przypadku natomiast roszczeń z OC (na zasadzie ryzyka), świadczenia nie należą się nawet przy winie nieumyślnej, pod warunkiem, że wina ta jest wyłączną przyczyna wypadku. W takiej sytuacji można więc otrzymać świadczenia z ZUS, ale nie otrzyma się ich z OC.

Wysokość świadczeń dla poszkodowanego pracownika z OC pracodawcy

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS jest limitowane co do wysokości. W okresie od dnia 01.04.2019r. do dnia  31.03.2020r. kwota jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy wynosiła 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość tego świadczenia z reguły nie rekompensuje krzywdy odniesionej przez poszkodowanego pracownika. W związku z tym istnieje możliwość dochodzenia roszczeń uzupełniających od pracodawcy. Kwota świadczeń należnych od pracodawcy nie jest ograniczona żadnym przepisami, a jej wysokość zależy od udowodnionej przez poszkodowanego pracownika szkody. Na szkodę taką składa się całokształt negatywnych przeżyć oraz poniesionych kosztów i strat.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Kancelaria Effect bardzo często prowadzi sprawy o odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wypadku przy pracy, zarówno z winy pracodawcy, jak i na zasadzie ryzyka. Zdobyte w ten sposób doświadczenie, pozwala nam uzyskiwać najwyższe odszkodowania.

Nasze wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia jej skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Nasza Kancelaria, przed podjęciem się prowadzenia sprawy, realnie ocenia zarówno samą możliwość starania się odszkodowanie za wypadek w pracy, jak i potencjalną wysokość świadczeń odszkodowawczych. Nie uzyskają Państwo od nas informacji o zawyżonych kwotach świadczeń, byleby tylko skłonić do zawarcia umowy, co niestety często czynią różni agenci odszkodowawczy, nachodzący poszkodowanych w domach lub w szpitalach. Nie obiecujemy "gruszek na wierzbie", ale zawsze spełniamy swoje obietnice. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, rzetelnie i uczciwie, co wyróżnia nas na rynku. Świadczą o tym same pozytywne opinie klientów o naszych usługach. 

Więcej informacji na temat dochodzenia odszkodowań można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za zdarzenie. A jeśli zdecydują się Państwo, by skorzystać z naszych usług, to zrobimy wszystko, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem wszelkiego typu odszkodowań ! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 6 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.