+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypadek pasażera samochodu, motocykla

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Napisz lub zadzwoń 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

W naszym kraju codziennie dochodzi do wielu wypadków i zdarzeń drogowych, skutkujących obrażeniami ciała. Niejednokrotnie ich ofiarami padają pasażerowie pojazdów mechanicznych. Jeżeli pasażer samochodu, motocykla lub nawet pasażer ciągnika rolniczego odniesie w wypadku szkodę w postaci obrażeń ciała lub strat materialnych, to niemal zawsze ma prawo do dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania z polisy OC pojazdu. Dotyczy to zarówno pasażera sprawcy wypadku, jak i pasażera innego pojazdu, biorącego udział w zdarzeniu drogowym. Co więcej, pasażer ma prawo do odszkodowania, nawet gdy sprawca jest dla niego osobą bliską (mąż, żona, syn, córka itp.) Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania dla pasażera wypadku jest ustalana indywidualnie i zależy zawsze od okoliczności sprawy. 

MIAŁEŚ WYPADEK JAKO PASAŻER ? SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC !

Więcej informacji na temat uzyskania odszkodowania dla pasażera wypadku samochodowego i motocyklowego można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek dla poszkodowanego pasażera pojazdu. W razie zaś powierzenia nam prowadzenia sprawy postaramy się, by poszkodowany otrzymał możliwie najwyższe odszkodowanie! ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).


WAŻNE ! 

Bez analizy sprawy niemożliwa jest odpowiedź na pytania typu: "jakie odszkodowanie należy się pasażerowi wypadku", "jaka jest wysokość odszkodowania dla pasażera" lub też "ile mogę dostać za wypadek jako pasażer"Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku zależy bowiem zawsze od indywidualnych okoliczności sprawy, w tym zwłaszcza wielkości odniesionego uszczerbku na zdrowiu. 

Odszkodowanie dla pasażera wypadku samochodowego, motocyklowego

W poniższym tekście mogą Państwo znaleźć kompleksową informację jak uzyskać odszkodowanie dla pasażera wypadku samochodowego i motocklowego. W innych artykułach mogą Państwo przeczytać o:


ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA WYPADKU Z POLISY OC POJAZDU - PROCEDURA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY WOBEC PASAŻERA

Odszkodowanie dla pasażera wypadku samochodowego, motocyklowegoPasażer samochodu (lub innego pojazdu mechanicznego), który uległ wypadkowi, niemal zawsze będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania powypadkowego z polisy OC tego pojazdu. Warunkiem jest oczywiście odniesienie wskutek wypadku szkody (uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych).

W przypadku, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył tylko jeden pojazd, a więc wypadek nie był zderzeniem pojazdów (np. uderzenie pojazdu w drzewo), prawo do dochodzenia odszkodowania przysługuje wszystkim pasażerom jadącym tym pojazdem. Odpowiedzialność kierowcy samochodu względem pasażerów kształtuje się w oparciu o kodeksową zasadę ryzyka (art. 436. § 1 k.c.). Kierowca jest więc odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że w sprawie zaistnieją przesłanki egzoneracyjne (wyłączające jego odpowiedzialność), takie jak: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego. Pasażer nie musi udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę. Wyjątkiem od tej zasady jest jedynie tzw. "przewóz z grzeczności", przy którym warunkiem wypłaty odszkodowania dla pasażera jest wina po stronie kierowcy pojazdu. Pod pojęciem przewozu z grzeczności rozumie się usługę przewozu świadczoną bezinteresownie przez kierowcę pojazdu mechanicznego na rzecz osoby obcej (np. nieodpłatne przewiezienie autostopowicza). Ważne jest tu kryterium nieodpłatności oraz bezinteresowności świadczenia usługi. Przewozem z grzeczności nie jest przewóz rodziny lub osoby bliskiej, choćby nawet był nieodpłatny.

W razie natomiast zderzenia pojazdów, do którego dojdzie z winy jednego z kierowców, odszkodowania mogą dochodzić wszyscy poszkodowani pasażerowie sprawcy, a także poszkodowany kierowca drugiego pojazdu i wszyscy jego pasażerowie.

Jeżeli natomiast skutkiem wypadku jest śmierć pasażera, zadośćuczynienie po śmierci przysługuje najbliższej rodzinie.

Co ważne, dla odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela nie ma znaczenia czy pasażer jest dla sprawcy osobą obcą, czy też znajomym lub nawet najbliższą rodziną. Przy wypadku zaistniałym z winy kierowcy jadącego ze swoją najbliższą rodziną, wszyscy członkowie rodziny, którzy doznają szkody (dzieci, żona, mąż), będą uprawnieni do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Istnieją oczywiście sytuacje, w których takie odszkodowanie może być pomniejszone o tzw. stopień przyczynienia, o czym piszemy poniżej. Rzadko kiedy z przyczynieniem możemy się jednak spotkać w sprawach o odszkodowanie dla małoletniego pasażera.

ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA GDY SPRAWCA JEST OSOBĄ BLISKĄ

Niejednokrotnie zdarza się, że poszkodowani pasażerowie nie chcą lub boją się dochodzić należnego im zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek, gdy sprawcą jest osoba bliska (rodzic, mąż, żona, znajomy). Jest to oczywiście błąd, ponieważ zgodnie z art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Tak więc, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca poniesie finansowe konsekwencje wypadku. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca szkody wypadku może ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot odszkodowania wypłaconego pasażerowi (roszczenie regresowe) w przypadku, gdy sprawca:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze;
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności - ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
 • nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.

Temat ten oisujemy szerzej w artykule - odszkodowanie dla pasażera pojazdu, gdy sprawca wypadku jest dla niego osobą bliską.

ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA WYPADKU - RODZAJE ROSZCZEŃ

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ, ODSZKODOWANIE ZA KOSZTY LECZENIA, RENTA

Pasażer poszkodowany w wypadku samochodowym może ubiegać się o wypłatę następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
 • renty uzupełniającej, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • kapitalizacji renty - jednorazowego odszkodowania, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
 • renty na zwiększone potrzeby, zapewniającej poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
 • zwrotu utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy;

ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI OSOBY NAJBLIŻSZEJ, ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ PASAŻERA

W sytuacji, gdy pasażer poszkodowany w wypadku komunikacyjnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego pasażera pojazdu mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (dotyczy tylko wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.);
 • odszkodowanie, wypłacane jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
 • rentę alimentacyjną, mającą na celu uzupełnienie dochodu osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i których za życia stale i dobrowolnie wspierał on finansowo;

PRZYCZYNIENIE SIĘ PASAŻERA DO WYPADKU A WYPŁATA ODSZKODOWANIA Z OC

W przypadku gdy pasażer sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie przyznane z polisy OC sprawcy, może być pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego. Najbardziej typowe sytuacje, w których można mówić o przyczynieniu poszkodowanego pasażera, to jazda z pijanym kierowcą, z którym wcześniej samemu piło się alkohol. Poza tym, z przyczynieniem mamy do czynienia np. w przypadku jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Zaistnienie którejkolwiek z tych przesłanek spowoduje, że przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia mogą ulec zmniejszeniu.

ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA GDY SPRAWCA JEST NIEZNANY LUB NIE POSIADA POLISY OC  - ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA Z UFG

W przypadku gdy sprawca wypadku komunikacyjnego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania zarówno dla kierowcy niebędącego sprawcą, jak i dla pasażera pojazdu, zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy.

PRZYKŁADOWE KWOTY UZYSKANE W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA POJAZDU

ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE Z UFG DLA KIEROWCY I PASAŻERA POJAZDU

W dniu kwietniu 2014 r. doszło do zdarzenia drogowego, w którym uczestniczyły samochody marki Fiat oraz Toyota. Kierujący samochodem marki Suzuki, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej wymusił pierwszeństwo i doprowadził do zderzenia pojazdów. Skutkiem wypadku były obrażenia ciała kierującego samochodem Toyota M.D. oraz jego żony K.D., jadącej jako pasażer tego samochodu. Oboje doznali obrażeń w postaci złamań, urazów głowy oraz ran ciętych. Pojazd Fiat w momencie zdarzenia nie posiadał ważnej polisy OC. Sprawca wypadku został w 2015r. skazany przez sąd wyrokiem karnym.

W związku z tym, że pojazd Fiat nie posiadał polisy OC, Kancelaria Effect zgłosiła szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjny (UFG). Szkoda likwidowana była na rzecz UFG przez wybranego przez Kancelarię ubezpieczyciela, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. W toku postępowania likwidacyjnego, obojgu Poszkodowanym wypłacono zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości odpowiednio 8.200 zł oraz 12.500 zł. Na skutek złożonych przez Kancelarię udało się podwyższyć uzyskane świadczenia do kwoty 26.200 dla M.D. oraz 45.600 zł dla K.D. Obie sprawy zakończyły się w 2015r. podpisaniem stosownych ugód. Kancelaria wywalczyła w obu sprawach kwoty kilkukrotnie wyższe od pierwotnie proponowanych przez UFG.

115.000 ZŁ ZADOŚĆUCZYNIENIA I ODSZKODOWANIA DLA ŻONY ZA ŚMIERĆ PASAŻERA POJAZDU

W 2012r. doszło do wypadku samochodowego, podczas którego kierujący samochodem marki Opel nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, przez co wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca odniósł poważne obrażenia, natomiast jego pasażer M. B. poniósł śmierć na miejscu. M. B. był żonaty, nie miał dzieci. Był jedynym żywicielem rodziny, ponieważ żona nie pracowała. Po wypadku męża K. B. znalazła się bez środków do życia.

Kancelaria Effect podjęła się reprezentacji K.B. w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie po śmierci męża. W wyniku działań Kancelarii Ubezpieczyciel przyznał na rzecz żony zmarłego łączną kwotę 115.000 zł, na którą złożyło się 70.000 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej oraz 45.000 zł tytułem stosownego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ DLA PASAŻERÓW ZA WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Pomimo tego, że odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawę szkód wynika z odpowiednich przepisów, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane pasażerom odszkodowania lub tez odmawiają wypłaty, pomimo oczywistych przesłanek. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany pasażer samochodu lub pasażer motocykla reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowania za wypadki komunikacyjne, w tym o odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie (w tym również przez osoby najbliższe) i adaptacją mieszkania stosownie do nowych potrzeb, oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej.

Nasza prowizja za prowadzenie spraw jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Więcej informacji na temat odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !


Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.
Odszkodowania Kraków

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 4 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.