690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej z OC sprawcy

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej z OC sprawcy

 

Kancelaria Effect skutecznie pomaga rodzinom ofiar wszelkich wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w uzyskaniu świadczeń tytułem stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby, z polisy OC sprawcy wypadku. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

Pomożemy uzyskać stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej z polisy OC sprawcy wypadku

Jeśli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.  Działamy na terenie całego kraju!

OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link


WAŻNE! Straciłeś w wypadku komunikacyjnym osobę bliską? Przeczytaj poniższe informacje:

 • najkrótszy termin przedawnienia roszczeń, to 3 lata od daty zdarzenia, a w przypadku gdy szkoda wynikła z przestępstwa, to 20 lat. Nie ma  żadnej konieczności, by występować z roszczeniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej w ciągu np. 7 lub 30 dni od dnia wypadku;
 • odwiedził cię agent odszkodowawczy, którego sam nie zapraszałeś? Zadzwonił na twój numer telefonu? Zapytaj skąd ma twoje dane. Takie dane z reguły nie są dostępne w Internecie, chyba, że sam je tam udostępniłeś;
 • agent odwiedził cię w domu bądź w szpitalu? Przed podpisaniem umowy poproś o jej wzór i kilka dni na zastanowienie. Przeczytaj dokładnie warunki;
 • sprawdź firmę, którą agent reprezentuje. Poczytaj opinie. Zwróć uwagę zwłaszcza na opinie negatywne, bo pozytywne można bez trudu kupić;
 • zweryfikuj w innych źródłach, czy informacje podane przez agenta są prawdziwe, a proponowane wynagrodzenie za prowadzenie sprawy adekwatne do stopnia jej trudności oraz stawek rynkowych;
 • podpisałeś umowę w domu lub szpitalu? Masz 14 dni na odstąpienie od niej bez żadnych warunków i kosztów;
 • agent nie poinformował cię o możliwości odstąpienia od umowy? Termin na odstąpienie wydłuża się do roku.

Jak uzyskać stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby z OC sprawcy wypadku - procedura

W poniższym artykule opisujemy procedurę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy OC pojazdu, za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym (wypadki samochodowe, motocyklowe, potrącenia pieszych i rowerzystów).  Treści zawarte poniżej można wykorzystać również przy okazji innych wypadków, w których mamy do czynienia z ubezpieczeniem OC (np. wypadki rolnicze, wypadki w pracy, itp.) Artykuł ten nie dotyczy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z ZUS, KRUS ani z polis NNW. 

W artykule znajdą Państwo informacje na temat tego, od kogo należy żądać wypłaty świadczeń, od czego zależy ich wysokość, a także na co zwracać szczególną uwagę. 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej - przepisy

Odpowiedzialność za szkody wynikające ze śmierci poszkodowanego uregulowana jest w art. 446 k.c. Zgodnie z przepisem tego artykułu: 

 • §  1.  Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
 • §  2.  Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
 • §  3.  Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
 • §  4.  Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej - wysokość 

Instytucja zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej została wprowadzona  do polskiego porządku prawnego nowelizacją kodeksu cywilnego, która weszła w życie z dniem 3 sierpnia 2008 r. Wysokość tego świadczenia nie jest ściśle uregulowana i dlatego budzi liczne spory.

Zadośćuczynienie przewidziane w art. 446 § 4 k.c. służy rekompensacie krzywdy po śmierci osoby najbliższej i ma za zadanie złagodzić wywołane tym zdarzeniem cierpienia psychiczne, a także ma pomóc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej sytuacji. Z treści powyższego przepisu wynika, że określenie wysokości należnego zadośćuczynienia ustawodawca pozostawił swobodnemu uznaniu, wskazując jedynie, że ma to być kwota odpowiednia do doznanej krzywdy. Użyte w art. 446 § 4 k.c. wyrażenie "odpowiednia suma" zawiera już w sobie pojęcie niemożności ścisłego ustalenia zadośćuczynienia ze względu na istotę krzywdy. Dlatego przy ustaleniu zadośćuczynienia nie stosuje się automatyzmu, a każda krzywda jest oceniana przez pryzmat konkretnych okoliczności sprawy. O wysokości zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. rozstrzyga stopień i nasilenie odczuwanej krzywdy oraz potrzeba zrekompensowania jej skutków. O odczuwanym poczuciu krzywdy decydują różne okoliczności, w tym przede wszystkim stopień bliskości i poziom oraz charakter relacji z osobą zmarłą. Decyduje o nim również osobista wrażliwość osoby pokrzywdzonej, która jest właściwa każdej z osób pokrzywdzonych i inna u każdej z nich. Należy także wskazać, że jednym z kryteriów określających " odpowiedniość" zadośćuczynienia jest jego kompensacyjny charakter - zadośćuczynienie musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość, przy utrzymaniu jej w rozsądnych granicach.

Oczywistym jest, że żadne zadośćuczynienie nie jest w stanie zrekompensować krzywdy jaką jest utrata bliskiej osoby, natomiast na pewno pomaga choćby częściowo poradzić sobie ze skutkami zdarzenia. Kwota zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby jest szacowana indywidualnie, na podstawie wszelkich okoliczności sprawy, dlatego w takich sprawa warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który nie tylko prawidłowo oszacuje kwotę, ale też skutecznie ją wyegzekwuje od zakładu ubezpieczeń.

Krąg osób upoważnionych do uzyskania zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej z OC sprawcy wypadku

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej przysługuje osobom najbliższym, w tym zwłaszcza krewnym w linii prostej oraz małżonkowi. Najczęściej spotykane sytuacje, to:

 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia po śmierci małżonka (żony lub męża)
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia po śmierci dziecka (syna, córki)
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia po śmierci rodzica (mamy, taty),
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia po śmierci rodzeństwa (brata, siostry) 
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia po śmierci wnuka
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia po śmierci dziadka lub babci.

Świadczenia tytułem zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej mogą być przyznane również innym osobom (np. konkubentom, macochom, ojczymom, a nawet teściom, zięciom lub synowym). Warunkiem jest wykazanie przez nich stosunku bliskości. Ważne jest to, że roszczenie przysługuje każdej z osób najbliższych z osobna. Każda z nich może wystąpić z odrębnym roszczeniem, niezależnie od pozostałych osób bliskich.

Stosowne odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej z polisy OC sprawcy - kiedy się należy?

Odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej przysługuje w sytuacji, gdy osoby uprawnione poniosą koszty leczenia lub pogrzebu zmarłego (art. 446 § 1 k.c.) albo gdy pogorszy się ich sytuacja finansowa (art. 446 § 3 k.c.). Roszczenie z art. 446 § 3 k.c. jest nazywane tzw. "stosownym odszkodowaniem".  Najczęstszym przypadkiem dochodzenia odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jest sytuacja, gdy zmarły był jedynym lub głównym żywicielem rodziny. W takiej sytuacji, małżonek lub dzieci mogą domagać się stosownej rekompensaty. Ustalając wysokość odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji trzeba brać pod uwagę przede wszystkim kryteria finansowe, lecz nie tylko. Uwzględnić należy bowiem także aspekty niefinansowe, takie jak np.:  brak pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, brak pomocy w wychowaniu i opiece nad dziećmi, brak wsparcia małżeńskiego i wzajemnej pomocy między małżonkami, brak pomocy w prowadzeniu firmy, rezygnacja z dotychczasowej pracy lub nauki, osłabienie energii życiowej przejawiające się w utracie chęci zarobkowania.

Odszkodowanie należne na podstawie art. 446 § 3 k.c. nie jest odszkodowaniem pełnym w rozumieniu art. 361 § 2 k.c., lecz z woli ustawodawcy "stosownym", tj. takim, które ułatwi przystosowanie się uprawnionemu do zmienionej sytuacji życiowej. Dyspozycja tego przepisu nie obejmuje zatem obowiązku wyrównania wszystkich szkód ustalonych detalicznie, pozostających w związku przyczynowym ze śmiercią członka bliskiej rodziny, gdyż ze swej natury jest to kompensacja o charakterze ryczałtowym. Nie obejmuje więc utraty wszystkich możliwych w przyszłości korzyści od osoby, która utraciła życie. Przy określeniu wysokości dochodzonego odszkodowania nie można więc brać pod uwagę rachunkowego wyliczenia strat poniesionych przez poszkodowanego na skutek nieotrzymania np. części zarobków zmarłego, która przypadała na poszkodowanego w czasie jego życia. Jeśli odszkodowanie należne na podstawie art. 446 § 3 k.c. jest odszkodowaniem "stosownym", to powinno ono obejmować "wypośrodkowaną" kwotę w stosunku do całokształtu okoliczności sprawy (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 października 2007 r., IV CSK 194/07, LEX nr 487528, i z dnia 14 marca 2997 r., I CSK 465/06, LEX nr 327917). Odszkodowanie ma pokryć szkodę rzeczywistą, albo przyszłą, ale taką, której prawdopodobieństwo wystąpienia jest wysokie.

Jak uzyskać świadczenia odszkodowawcze z OC po wypadku śmiertelnym?

Roszczenie o zadośćuczynienie i odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej należy zgłosić do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupione - ważne na dzień wypadku - ubezpieczenie OC. Roszczenie, co do zasady, należy złożyć w terminie 3 lat od dnia zdarzenia, jednak gdy zdarzenie posiada znamiona przestępstwa (sprawca został skazany wyrokiem), czas ten wydłuża się do 20 lat. Termin ten został podwyższony nowelizacją w dniu 10.08.2007r. Wcześniej wynosił on bowiem 10 lat. Roszczenia, które powstały przed zmianą, ale na dzień 10.08.2007r. nie były przedawnione, również mają 20-letni termin przedawnienia.

Roszczenie osoby małoletniej o naprawienie szkody nie może się skończyć wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości. Jeśli więc wskutek wypadku śmiertelnego szkodę poniosło małoletnie dziecko (syn, córka, brat lub siostra ofiary), to może ono dochodzić świadczeń co najmniej do skończenia 20 roku życia.

Przykłady wypadków ze skutkiem śmiertelnym, które uzasadniają dochodzenie roszczeń tytułem zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci kierowcy pojazdu (samochodu, motocykla)

Zadośćuczynienie po śmierci kierowcy pojazdu może zostać przyznane, tylko w sytuacji, gdy dojdzie do zderzenia co najmniej dwóch pojazdów, a poszkodowany nie był sprawcą wypadku. Aby dochodzić świadczeń po śmierci kierowcy, wina za zdarzenie musi spoczywać na kierowcy innego pojazdu. I to właśnie z polisy OC tego drugiego pojazdu należy dochodzić świadczeń. Jeżeli winnym zdarzenia jest zmarły kierowca, roszczenia dla rodziny nie przysługują

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci pasażera pojazdu

W przypadku, gdy w zdarzeniu drogowym ze skutkiem śmiertelnym dla pasażera uczestniczył tylko jeden pojazd, prawo do dochodzenia zadośćuczynienia po śmierci pasażera przysługuje z polisy OC tego pojazdu. Odpowiedzialność kierowcy samochodu względem pasażerów kształtuje się w oparciu o zasadę ryzyka. Nie trzeba udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę. Wyjątkiem od tej zasady jest jedynie tzw. "przewóz z grzeczności", przy którym warunkiem wypłaty odszkodowania dla pasażera jest wina po stronie kierowcy pojazdu. Przewozem z grzeczności nie jest przewóz rodziny lub osoby bliskiej, choćby nawet był nieodpłatny.

W razie  zderzenia pojazdów, do którego dojdzie z winy jednego z kierowców, odszkodowania mogą dochodzić wszyscy poszkodowani pasażerowie sprawcy, a także poszkodowany kierowca drugiego pojazdu i wszyscy jego pasażerowie. 

W przypadku pasażerów możemy mieć do czynienia z przyczynieniem  - np. jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa albo jazda z kierowcom, z którym wcześniej piło się alkohol. W takiej sytuacji roszczenia będą odpowiednio zmniejszone. 

Więcej na temat spraw odszkodowawczych z udziałem pasażerów piszemy w artykule - odszkodowanie z OC dla pasażera wypadku.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci pieszego potrąconego przez pojazd

W przypadku gdy zaistnieje śmiertelne potrącenie pieszego, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o świadczenia po śmierci osoby najbliższej z polisy OC pojazdu, który potrącił pieszego. Świadczenia te przysługują najbliższym, o ile w toku postępowania karnego pieszy nie zostanie uznany za osobę, której zachowanie stanowiło wyłączną przyczynę wypadku.

Więcej na temat spraw odszkodowawczych z udziałem pieszych piszemy w artykule - odszkodowanie za potrącenie pieszego z OC sprawcy.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci rowerzysty potrąconego przez pojazd mechaniczny

W przypadku śmiertelnego potrącenia rowerzysty przez pojazd mechaniczny, roszczenia odszkodowawcze dla rodziny przysługują - podobnie jak w przypadku spraw z udziałem pieszych  - wtedy, gdy rowerzysta nie zostanie uznany za osobę, której zachowanie stanowiło wyłączną przyczynę wypadku.

Więcej na temat spraw odszkodowawczych z udziałem rowerzystów piszemy w artykule - odszkodowanie za potrącenie rowerzysty z OC sprawcy

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci w gospodarstwie rolnym

Wypadki śmiertelne w gospodarstwach rolnych zdarzają się częściej niż mogłoby się wydawać. W razie zaistnienia takiego wypadku, rodzina zmarłego może uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika. Warunkiem wypłaty takich świadczeń jest to, by do wypadku doszło w  trakcie prowadzenia prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a także by wypadek nastąpił z winy rolnika lub osoby pracującej w jego gospodarstwie.

Więcej na temat spraw związanych z wypadkami w gospodarstwach rolnych piszemy w artykule - odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Sprawca wypadku komunikacyjnego i ofiara osobami najbliższymi

Zdarza się, że rodzina ofiary nie chce lub boi się dochodzić należnego im zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek, gdy sprawcą jest osoba bliska (rodzic, mąż, żona, znajomy). Jest to błąd, ponieważ zgodnie z art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Tak więc, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca poniesie finansowe konsekwencje wypadku. 

Więcej na ten temat piszemy w artykule - odszkodowanie dla pasażera pojazdu, gdy sprawca wypadku jest dla niego osobą bliską.

Nieznany sprawca wypadku śmiertelnego

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym ze skutkiem śmiertelnym należy się również wtedy, gdy sprawca jest nieznany i zbiegł z miejsca zdarzenia. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Warunkiem do dochodzenia świadczeń jest udowodnienie, że do wypadku doprowadził inny pojazd mechaniczny. 

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej przed 2008

W przypadku zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, do których doszło przed dniem 03.08.2008r., podstawą dochodzenia roszczeń tytułem zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby jest art. 24 § 1 k.c.  w zw. z 448 k.c.  W judykaturze ugruntowany jest pogląd, iż najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie przepisów art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1k.c., gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.

Przesłankami dochodzenia roszczeń z tego tytułu są: naruszenie dobra osobistego, szkoda niemajątkowa będąca skutkiem naruszenia oraz bezprawność działania sprawcy. Nie ma wątpliwości, że więź rodzinna może być uznana za dobro osobiste członka rodziny zmarłego. Nie każdą więź rodzinną należy jednak automatycznie zaliczyć do katalogu dóbr osobistych, lecz jedynie taką, której zerwanie powoduje ból, cierpienie i  rodzi poczucie krzywdy. Dla domagania się zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej na podstawie art. 448 k.c. nie wystarczy wykazanie istnienia formalnych więzi rodzinnych ze zmarłym, lecz potrzebne jest wykazanie istnienia więzi emocjonalnych. Osoba domagająca się  zapłaty zadośćuczynienia musi udowodnić istnienie tak rozumianego dobra osobistego i to na niej spoczywa ciężar wykazania istnienia między nim a zmarłym stosunku prawnorodzinnego, więzi emocjonalnej (uczuciowej) oraz rodzaju i rozmiaru krzywdy doznanej na skutek śmierci bliskiego.

Przykład naszej sprawy: Wysokie zadośćuczynienie i odszkodowanie dla żony i córki za wypadek śmiertelny z 2001r. 

Dochodzenie odszkodowań za wypadki ze skutkiem śmiertelnym

Nasza kancelaria odszkodowawcza prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej. Walczymy o świadczenia dla rodzin ofiar wypadków samochodowych, motocyklowych i rolniczych, a także dla rodzin śmiertelnie potrąconych pieszych i rowerzystów.

Kancelaria Effect zawsze dba o to, by wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć bliskiego była jak najwyższa. Naszym celem jest to, by zakład ubezpieczeń nie odmówił wypłaty, nie zaniżył wysokości świadczeń, lecz wypłacił to, co rzeczywiście się należy! Ustalając odpowiednią kwotę świadczeń bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu, popartym setkami wygranych procesów sądowych z ubezpieczycielami.

Nasza prowizja za prowadzenie spraw jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Przykłady naszych spraw o zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby z OC sprawcy


Pomożemy uzyskać stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej z polisy OC sprawcy wypadku

Jeśli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.  Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 8 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.