690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek w pociągu lub na peronie

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek w pociągu i na peronie kolejowym

 

Pociąg wydaje się być jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Ryzyko wypadku w pociągu jest znacznie mniejsze niż podczas jazdy samochodem lub autobusem. Jednak w pociągach również zdarzają się wypadki, które uzasadniają dochodzenie odszkodowania z polisy OC przewoźnika kolejowego. Takie wypadki zdarzają się wewnątrz pociągów (wskutek niesprawnych urządzeń lub innych zaniedbań), a także wskutek zderzeń z innymi pojazdami lub też na skutek niezachowania należytej ostrożności przez maszynistę. Do wypadków dochodzi również na peronach kolejowych. W takich sytuacjach często uzasadnione jest dochodzenie odszkodowania za poniesioną szkodę.

Nasza kancelaria pomaga uzyskać należne odszkodowanie powypadkowe za wypadek w pociągu lub na peronie kolejowym. 

Miałeś wypadek w pociągu lub na peronie kolejowym? Sprawdź jak możemy ci pomóc

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek w pociągu PKP lub upadek na peronie kolejowym:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania przez poszkodowanego pasażera pociągu. W razie zaś powierzenia nam prowadzenia sprawy postaramy się, by poszkodowany otrzymał możliwie najwyższe odszkodowanie! ( OPINIE O KANCELARII EFFECT ).


Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pociągu lub upadek na peronie kolejowym - procedura

W poniższym tekście mogą Państwo znaleźć kompleksową informację na temat procesu dochodzenia odszkodowania za wypadek w pociągu lub upadek na peronie kolejowym. W innych artykułach mogą Państwo przeczytać o:

Odszkodowanie za wypadek w pociągu i na peronie

Wypadek pasażera pociągu - zasada ryzyka

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego przesądza o spełnieniu przez to ubezpieczenie atrybutów ubezpieczenia obowiązkowego.  Z uwagi na uregulowanie zakresu ubezpieczenia, terminu powstania obowiązku ubezpieczenia oraz na wyznaczenie minimalnych sum gwarancyjnych – umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego należy traktować jako ubezpieczenie obowiązkowe, do którego ma zastosowanie nie tylko kodeks cywilny, ale także ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Pasażer, który odniesie szkodę w pociągu, w większości wypadków będzie miał prawo do dochodzenia odszkodowania powypadkowego z polisy OC przewoźnika kolejowego, o ile wskutek wypadku odniesie  szkodę (uszczerbek na zdrowiu lub straty materialne). Co wcale nie oznacza, że uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia i odszkodowania od ubezpieczyciela jest sprawą łatwą. Podstawowym warunkiem dochodzenia świadczeń za wypadek w pociągu jest to, by sam pasażer nie ponosił winy za zaistnienie szkody. 

W razie zderzenia pojazdów (np. na przejeździe kolejowym), odszkodowanie dla pasażera przysługuje z polisy OC tego podmiotu, którego posiadacz ponosi winę za wypadek. Jeżeli natomiast do wypadku dojdzie bez kontaktu z innym pojazdem (np. wskutek gwałtownego hamowania pociągu, przytrzaśnięcia drzwiami lub potknięcia na peronie), to pasażer może dochodzić roszczeń z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego lub polisy OC zarządcy obiektu. Odpowiedzialność przewoźnika kolejowego względem przewożonych pasażerów kształtuje się w oparciu o kodeksową zasadę ryzyka (art. 436. § 1 k.c.). Poszkodowany pasażer pociągu może więc dochodzić odszkodowania, nawet jeśli przewoźnik nie ponosi winy za wypadek. Odpowiedzialność wyłączają jedynie trzy przesłanki egzoneracyjne: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego.

Przy dochodzeniu odszkodowania za wypadek w pociągu nie ma znaczenia, to czy do wypadku dojdzie w pociągu, którego właścicielem są Przewozy Regionalne, Polregio, PKP INTERCITY czy któryś z przewoźników lokalnych. Odszkodowanie za wypadek w pociągu należy się także za wypadek w pociągu przewoźników lokalnych (np. Kolei Śląskich, Kolei Dolnośląskich, Kolei Mazowieckich czy Kolei Wielkopolskich). Wszystkie te podmioty odpowiadają za szkody na tej samej podstawie, tj. w oparciu o zasadę ryzyka (art. 436. § 1 k.c.).

Od jakich przewoźników kolejowych można uzyskać odszkodowanie za wypadek w pociągu?

Nasza Kancelaria pomaga uzyskać odszkodowania za wypadki, do których doszło w związku z ruchem pociągów, obsługiwanych przez wszystkich polskich przewoźników kolejowych. Są to w szczególności: Polregio, PKP Intercity, Koleje Mazowieckie, PKP SKM w Trójmieście, Koleje Śląskie, SKM w Warszawie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Małopolskie.

Czy należy się odszkodowanie za upadek podczas wsiadania do pociągu lub wysiadania z pociągu?

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się także szkodę powstałą podczas i w związku z wsiadaniem oraz wysiadaniem z pojazdu, bezpośrednim załadowywaniem oraz rozładowywaniem oraz zatrzymaniem lub postojem. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka opiera się na założeniu, że ten, kto eksploatuje pewne niebezpieczne dla otoczenia urządzenie wykorzystując siły przyrody lub posługuje się dla realizacji swoich interesów podległymi osobami, powinien ponosić odpowiedzialność za szkody stąd wynikłe choćby nie był winny. Obowiązany do naprawienia szkody może uwolnić się od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka wykazując jedną z tzw. okoliczności egzoneracyjnych, takich jak siła wyższa, nastąpienie szkody z wyłącznej winy poszkodowanego lub nastąpienie szkody wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Dla zwolnienia się z odpowiedzialności wystarczy wykazanie jednej z tych okoliczności, przy czy ciężar dowodu spoczywa na osobie chcącej się uwolnić. 

Przykład naszej sprawy: 30.000 zł odszkodowania za wypadek w pociągu Kolei Wielkopolskich.

Czy należy się odszkodowanie za uraz wynikający z przytrzaśnięcia drzwiami w pociągu ?

Przytrzaśnięcie przez automatyczne drzwi w pociągu, to jeden z głównych powodów wypadków w pociągach. Do takich zdarzeń dochodzi zarówno w trakcie wsiadania lub wysiadania z pociągu, jak i w trakcie przechodzenia między przedziałami. Za szkodę odniesioną w wyniku przytrzaśnięcia drzwiami bardzo często można żądać odszkodowania z polisy OC przewoźnika kolejowego, ponieważ jest to szkoda wynikająca z ruchu przedsiębiorstwa jako całości. Również i tu działa więc zasada ryzyka, a obowiązany do naprawienia szkody może uwolnić się od odpowiedzialności jedynie wykazując jedną z ww. okoliczności egzoneracyjnych.

Przykłady naszych spraw: 

Jakie roszczenia odszkodowawcze przysługują poszkodowanemu pasażerowi pociągu?

Poszkodowany pasażer pociągu może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu) oraz renty.

W sytuacji, gdy w wyniku wypadku w pociągu pasażer poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego pasażera pojazdu mogą ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, a czasem również o rentę alimentacyjną.

Sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC przewoźników kolejowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. sprawie ubezpieczenia  przewoźnika kolejowego minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych:

 1. 100 000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego posiadającego licencję na wykonywanie przewozów kolejowych, wykonującego przewozy wyłącznie po liniach kolejowych wąskotorowych;
 2. 250 000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy wyłącznie po infrastrukturze kolejowej, której jest zarządcą;
 3. 2 500 000 euro w odniesieniu do pozostałych przewoźników.

Kwoty, o których mowa powyżej są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

Najbardziej typowe przykłady wypadków kolejowych, po których można domagać się odszkodowania 

Najbardziej typowe przykłady zdarzeń, po których można domagać się odszkodowania z polisy OC przewoźnika kolejowego, to uszkodzenia (złamania, zwichnięcia, stłuczenia) rąk lub nóg wskutek przytrzaśnięcia przez drzwi automatyczne między przedziałami (przykład naszej sprawy - Udana sprawa o odszkodowanie za wypadek w pociągu PKP Intercity), a także z powodu przytrzaśnięcia przez drzwi, podczas wsiadania lub wysiadania z pociągu. Często spotykanymi zdarzeniami są także upadki na skutek poślizgnięcia się na śliskich schodach prowadzących do wagonu, a także upadki na nierównym chodniku peronu kolejowego (przykład naszej sprawy - Odszkodowanie za wpadek na dworcu PKP).

Do zdarzeń skutkujących koniecznością wypłaty odszkodowania doprowadza również niejednokrotnie obsługa pociągu (np. wylanie kawy lub herbaty podczas wydawania poczęstunku), a także zły stan techniczny urządzeń (niesprawne okna, drzwi, odpadające elementy w wagonie). W takich sytuacjach, zasadne będzie wystąpienie z roszczeniami do zakładu ubezpieczeń, w którym przewoźnik ma wykupioną polisę OC.

Wypadek na przejeździe kolejowym, kto ponosi odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania?

Każdego roku na przejazdach kolejowych dochodzi do wielu wypadków z udziałem pociągów i pojazdów mechanicznych, przejeżdżających przez taki przejazd (samochodów osobowych, samochodów ciężarowych itp.). Większość z nich jest tragiczna w skutkach, zwłaszcza dla osób znajdujących się w samochodach. Jednak takie wypadki, powodują również zagrożenie dla osób podróżujących jako pasażerowie pociągu uczestniczącego w zdarzeniu. Takie zdarzenia są zdecydowanie rzadsze, niż np. przytrzaśnięcie drzwiami, ale ich skutki są często dużo poważniejsze. Następują one bowiem z dużą prędkością i ogromną siłą. Pasażer, który odniesie szkodę w wyniku zderzenia pociągu z innym pojazdem może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku. Zwykle jest to polisa OC pojazdu, ponieważ najczęściej to kierowca tego pojazdu ponosi winę za wypadek. Czasem odpowiedzialność za całą sytuację ponosi jednak przewoźnik kolejowy albo osoby zatrudnione na przejeździe. (niedziałająca sygnalizacja świetlna, brak opuszczenia szlabanu czy nieuzasadnione podniesienie zapory między przejazdem dwóch pociągów).

Przyczynienie się pasażera do powstania szkody a wypłata odszkodowania z OC przewoźnika 

W przypadku gdy pasażer sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie przyznane z OC przewoźnika kolejowego, może być pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego. 

Wypadek w pociągu lub na peronie - od czego zacząć sprawę o odszkodowanie za wypadek?

W sprawach o odszkodowania za wypadki kolejowe najważniejsze jest to, by zabezpieczyć dowody na samo zaistnienie wypadku, tj. zgłosić upadek konduktorowi albo obsłudze pociągu lub peronu, zachować bilet i zebrać dane od świadkowa zdarzenia. Poszkodowani często nie myślą o tym w chwili zdarzenia, lecz są to rzeczy bardzo ważne, gdyż ich zaniedbanie może rzutować na prowadzenie postępowania odszkodowawczego w przyszłości.

Jeśli zdarzenie jest poważne, a na miejsce są wezwane służy ratunkowe, to zwykle nie ma problemów, by udowodnić okoliczności zdarzenia. Tak dzieje się zwykle, gdy mamy do czynienia ze zderzeniem powodującym poważne obrażenia ciała, gdy poszkodowany pasażer nie jest w stanie sam opuścić miejsca zdarzenia o własnych siłach. Jeżeli natomiast upadek jest gwałtowny i początkowo wydaje się niegroźny, to w takiej sytuacji często kończy się tym, że osoba poszkodowana nikomu go nie zgłasza, następnie wychodzi z pociągu i dopiero w domu orientuje się, że została odniesiona szkoda. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z przewoźnikiem, w celu zgłoszenia zdarzenia oraz próby zabezpieczenia monitoringu z wnętrza pojazdu lub peronu. Trzeba to zrobić jak najszybciej, ponieważ takie nagrania są przechowywane maksymalnie 30 dni.

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za wypadek w pociągów lub na peronie kolejowym

Odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za wypłatę odszkodowania dla poszkodowanego pasażera pociągu wynika z przepisów prawa, ale niejednokrotnie  zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele wypłacają zbyt niskie świadczenia lub odmawiają poszkodowanym wypłaty świadczeń. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o odszkodowanie za wypadek w pociągu. W przypadku jednak, gdy poszkodowany pasażer pociągu reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele wypłacają wyższe odszkodowania

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowania za wypadki, w tym o odszkodowania za wypadki w pociągach i na peronach. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów m.in. zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wypadku kolejowym, odszkodowanie za poniesionej koszty, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku kolejowym

Nasza prowizja za prowadzenie spraw jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Odszkodowanie za polisy OC przewoźnika kolejowego - kancelaria

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek w pociągu PKP lub upadek na peronie kolejowym:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania przez poszkodowanego pasażera pociągu. W razie zaś powierzenia nam prowadzenia sprawy postaramy się, by poszkodowany otrzymał możliwie najwyższe odszkodowanie! ( OPINIE O KANCELARII EFFECT ).

Zapraszamy do współpracy.
Kancelaria Effect S.C.

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 9 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.