690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek pasażera samochodu, motocykla

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie dla pasażera wypadku

 

W naszym kraju codziennie dochodzi do wielu wypadków i zdarzeń drogowych, skutkujących obrażeniami ciała. Niejednokrotnie ich ofiarami padają pasażerowie pojazdów mechanicznych. Jeżeli pasażer samochodu, motocykla lub nawet pasażer ciągnika rolniczego odniesie w wypadku szkodę w postaci obrażeń ciała lub strat materialnych, to może mieć prawo do dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania z polisy OC pojazdu sprawcy. Dotyczy to zarówno pasażera sprawcy wypadku, jak i pasażera innego pojazdu, biorącego udział w zdarzeniu drogowym. 

Pomagając osobom poszkodowanym w wypadkach, Kancelaria Effect zawsze stara się walczyć dla nich o jak najwyższe odszkodowania powypadkowe.

Miałeś wypadek jako pasażer pojazdu? Uzyskamy dla ciebie odszkodowanie 

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o wypadek pasażera pojazdu:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju. ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).


WAŻNE! Bez analizy sprawy niemożliwa jest odpowiedź na pytania typu: "jakie odszkodowanie należy się pasażerowi wypadku", "jaka jest wysokość odszkodowania dla pasażera" lub też "ile mogę dostać za wypadek jako pasażer". Możliwość domagania się zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku, a także potencjalna wysokość świadczeń zależy bowiem zawsze od indywidualnych okoliczności sprawy.


Odszkodowanie dla pasażera wypadku z polisy OC pojazdu - procedura dochodzenia roszczeń

W poniższym tekście mogą Państwo znaleźć kompleksową informację jak uzyskać odszkodowanie dla pasażera wypadku samochodowego i motocyklowego. W innych artykułach mogą Państwo przeczytać o:


Odszkodowanie za wypadek dla pasażera pojazdu mechanicznego

Czy pasażerowi przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy za uszkodzenie ciała?

Pasażer samochodu (lub innego pojazdu mechanicznego), który uległ wypadkowi, może być uprawniony do dochodzenia odszkodowania powypadkowego z polisy OC tego pojazdu. Warunkiem jest odniesienie wskutek wypadku szkody (uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych) oraz brak winy za zaistnienie zdarzenia.

W przypadku, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył tylko jeden pojazd, a więc wypadek nie był zderzeniem pojazdów (np. uderzenie pojazdu w drzewo), prawo do dochodzenia odszkodowania przysługuje wszystkim pasażerom jadącym tym pojazdem. Odpowiedzialność kierowcy samochodu względem pasażerów kształtuje się w oparciu o kodeksową zasadę ryzyka (art. 436. § 1 k.c.). Kierowca jest więc odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że w sprawie zaistnieją przesłanki egzoneracyjne (wyłączające jego odpowiedzialność), takie jak: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego. Pasażer nie musi udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę. Wyjątkiem od tej zasady jest jedynie tzw. "przewóz z grzeczności", przy którym warunkiem wypłaty odszkodowania dla pasażera jest wina po stronie kierowcy pojazdu. Pod pojęciem przewozu z grzeczności rozumie się usługę przewozu świadczoną bezinteresownie przez kierowcę pojazdu mechanicznego na rzecz osoby obcej (np. nieodpłatne przewiezienie autostopowicza). Ważne jest tu kryterium nieodpłatności oraz bezinteresowności świadczenia usługi. Przewozem z grzeczności nie jest przewóz rodziny lub osoby bliskiej, choćby nawet był nieodpłatny.

W razie natomiast zderzenia pojazdów, do którego dojdzie z winy jednego z kierowców, odszkodowania mogą dochodzić wszyscy poszkodowani pasażerowie sprawcy, a także poszkodowany kierowca drugiego pojazdu i wszyscy jego pasażerowie.

Jeżeli natomiast skutkiem wypadku jest śmierć pasażera, zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej z OC sprawcy przysługuje najbliższej rodzinie.

Co ważne, dla odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela nie ma znaczenia czy pasażer jest dla sprawcy osobą obcą, czy też znajomym lub nawet najbliższą rodziną. Przy wypadku zaistniałym z winy kierowcy jadącego ze swoją najbliższą rodziną, wszyscy członkowie rodziny, którzy doznają szkody (dzieci, żona, mąż), będą uprawnieni do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Istnieją oczywiście sytuacje, w których takie odszkodowanie może być pomniejszone o tzw. stopień przyczynienia, o czym piszemy poniżej. Rzadko kiedy z przyczynieniem możemy się jednak spotkać w sprawach o odszkodowanie dla małoletniego pasażera.

Odszkodowanie dla pasażera gdy sprawca wypadku jest dla niego osoba bliską

Niejednokrotnie zdarza się, że poszkodowani pasażerowie nie chcą lub boją się dochodzić należnego im zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek, gdy sprawcą jest osoba bliska (rodzic, mąż, żona, znajomy). Jest to oczywiście błąd, ponieważ zgodnie z art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Tak więc, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca poniesie finansowe konsekwencje wypadku. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca szkody wypadku może ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot odszkodowania wypłaconego pasażerowi (roszczenie regresowe) w przypadku, gdy sprawca:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze;
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności - ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
 • nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.

Temat ten opisujemy szerzej w artykule - odszkodowanie dla pasażera pojazdu, gdy sprawca wypadku jest dla niego osobą bliską

Odszkodowanie dla małoletniego dziecka jadącego jako pasażer, za wypadek z winy jego rodzica

Ubezpieczyciel sprawcy wypadku jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za wypadek także w sytuacji, gdy poszkodowanym jest małoletnie dziecko, a wypadek spowodował jego rodzic. Jak już wspomniano powyżej dla odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela nie ma znaczenia czy małoletni pasażer jest dla sprawcy wypadku osobą obcą, czy też najbliższą rodziną. Przy wypadku zaistniałym z winy rodzica, małoletnie dziecko, które w tym wypadku odniesie szkodę, ma więc prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Konsekwencje karne dla kierowcy za wypadek, w którym ucierpieli najbliżsi członkowie rodziny

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną kierowcy, to w przypadku gdy poszkodowany dozna obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni, w wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez osobę najbliższą, wówczas sam decyduje, czy chce aby sprawca wypadku został oskarżony o popełnienie przestępstwa. Jeśli nie złoży wniosku o ściganie sprawcy, wówczas postępowanie karne zostanie umorzone, a sprawca wypadku nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W takiej sytuacji, wciąż można jednak domagać się odszkodowania dla pasażera wypadku na drodze cywilnej.

Konsekwencje natury karnej sprawca może ponieść w sytuacji, gdy:

 • poszkodowanymi, na okres powyżej 7 dni, są - poza osobami najbliższymi – również osoby obce,
 • skutkiem wypadku jest śmierć osoby bliskiej albo ciężki uszczerbek na zdrowiu takiej osoby.

W takich sytuacjach, sprawca poniesie konsekwencje niezależnie od stosunku pokrewieństwa łączącego go z osobą poszkodowaną. Na to sam poszkodowany nie ma jednak żadnego wpływu.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer  - jakie rodzaje roszczeń przysługują poszkodowanemu pasażerowi pojazdu?

zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie za poniesione koszty, renta

Pasażer poszkodowany w wypadku samochodowym może ubiegać się o wypłatę następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
 • renty uzupełniającej, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • kapitalizacji renty - jednorazowego odszkodowania, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
 • renty na zwiększone potrzeby, zapewniającej poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
 • zwrotu utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy;

zadośćuczynienie i odszkodowanie po śmierci pasażera pojazdu

W sytuacji, gdy pasażer poszkodowany w wypadku komunikacyjnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego pasażera pojazdu mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (dotyczy tylko wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.);
 • odszkodowanie, wypłacane jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
 • rentę alimentacyjną, mającą na celu uzupełnienie dochodu osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i których za życia stale i dobrowolnie wspierał on finansowo;

Przyczynienie się pasażera do powstania szkody a wypłata  odszkodowanie z OC

W przypadku gdy pasażer sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie przyznane z polisy OC sprawcy, może być pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego. Najbardziej typowe sytuacje, w których można mówić o przyczynieniu poszkodowanego pasażera, to jazda z pijanym kierowcą, z którym wcześniej samemu piło się alkohol. Poza tym, z przyczynieniem mamy do czynienia np. w przypadku jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Zaistnienie którejkolwiek z tych przesłanek spowoduje, że przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia mogą ulec zmniejszeniu.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer gdy sprawca jest nieznany lub nie posiada polisy OC - odszkodowanie dla pasażera z UFG

W przypadku gdy sprawca wypadku komunikacyjnego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania zarówno dla kierowcy niebędącego sprawcą, jak i dla pasażera pojazdu, zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy.

Więcej na temat procedury dochodzenia roszczeń z UFG piszemy w artykule: Odszkodowanie z UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego)

Jaka wysokość jest wysokość odszkodowania po wypadku dla pasażera

Wysokość  zadośćuczynienia po wypadku zależy przede wszystkim od odniesionego w wypadku uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Czym większa jest więc odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie. Przykładowo, większe świadczenia przysługiwać będą osobie, która w wyniku wypadku złamała rękę lub nogę, niż osobie, która doznała jedynie ogólnych potłuczeń ciała.

Kwoty uzyskane tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania dla pasażera mogą się wahać od kilku tysięcy złotych przy mniejszych zdarzeniach, do nawet kilkuset tysięcy złotych, w przypadku bardzo poważnych wypadków, z dużymi konsekwencjami zdrowotnymi (paraliż, utrata kończyny itp.). Tak, jak wspomniano wcześniej, kwota ta jest indywidualna i może być oszacowana dopiero po analizie dokumentacji medycznej, a także przedstawieniu przez poszkodowanego pozostałych skutków wypadku. 

Ocena wysokości zadośćuczynienia nie jest oczywiście sprawą łatwą ani oczywistą, dlatego też wymaga odpowiedniego doświadczenia. Nie ulega wątpliwości, że zdecydowanie wyższe kwoty świadczeń przyznawane są osobą reprezentowanym przez profesjonalną kancelarię. Ubezpieczyciele zdają sobie bowiem sprawę z tego, że profesjonalny pełnomocnik wie, o jaką kwotę zadośćuczynienia może się ubiegać, a w razie zaniżenia kwoty wypłaconego zadośćuczynienia bądź też bezpodstawnej odmowy wypłaty, nie zawaha się skierować sprawy na drogę sądową. Ważne, by znaleźć uczciwego i rzetelnego pełnomocnika, cieszącego się dobrą opinią wśród klientów. Dlatego też decyzji o wyborze pełnomocnika nie powinno podejmować się pochopnie - np. w szpitalu.

Przykładowe kwoty, jakie uzyskaliśmy dla klientów w sprawach o odszkodowanie dla poszkodowanych pasażerów

 Zadośćuczynienie i odszkodowanie z UFG dla kierowcy i pasażera po wypadku 

W dniu kwietniu 2014 r. doszło do zdarzenia drogowego, w którym uczestniczyły samochody marki Fiat oraz Toyota. Kierujący samochodem marki Suzuki, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej wymusił pierwszeństwo i doprowadził do zderzenia pojazdów. Skutkiem wypadku były obrażenia ciała kierującego samochodem Toyota M.D. oraz jego żony K.D., jadącej jako pasażer tego samochodu. Oboje doznali obrażeń w postaci złamań, urazów głowy oraz ran ciętych. Pojazd Fiat w momencie zdarzenia nie posiadał ważnej polisy OC. Sprawca wypadku został w 2015r. skazany przez sąd wyrokiem karnym.

W związku z tym, że pojazd Fiat nie posiadał polisy OC, Kancelaria Effect zgłosiła szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjny (UFG). Szkoda likwidowana była na rzecz UFG przez wybranego przez Kancelarię ubezpieczyciela, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. W toku postępowania likwidacyjnego, obojgu Poszkodowanym wypłacono zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości odpowiednio 8.200 zł oraz 12.500 zł. Na skutek złożonych przez Kancelarię udało się podwyższyć uzyskane świadczenia do kwoty 26.200 dla M.D. oraz 45.600 zł dla K.D. Obie sprawy zakończyły się w 2015r. podpisaniem stosownych ugód. Kancelaria wywalczyła w obu sprawach kwoty kilkukrotnie wyższe od pierwotnie proponowanych przez UFG.

115.000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania dla żony po śmierci męża w wypadku samochodowym 

W 2012r. doszło do wypadku samochodowego, podczas którego kierujący samochodem marki Opel nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, przez co wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca odniósł poważne obrażenia, natomiast jego pasażer M. B. poniósł śmierć na miejscu. M. B. był żonaty, nie miał dzieci. Był jedynym żywicielem rodziny, ponieważ żona nie pracowała. Po wypadku męża K. B. znalazła się bez środków do życia.

Kancelaria Effect podjęła się reprezentacji K.B. w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie po śmierci męża. W wyniku działań Kancelarii Ubezpieczyciel przyznał na rzecz żony zmarłego łączną kwotę 115.000 zł, na którą złożyło się 70.000 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej oraz 45.000 zł tytułem stosownego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej.

Inny przykład naszej sprawy: Sprawa sądowa o odszkodowanie dla pasażerki samochodu, poszkodowanej w wypadku

Do kogo zgłosić się po odszkodowanie po wypadku jako pasażer?

Szkoda odniesiona przez pasażera powinna zostać zgłoszona do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupiona polisę OC. Ubezpieczyciel ten powinien wypłacić świadczenia odszkodowawcze w wysokości rekompensującej szkodę. Pomimo tego, że odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawę szkód wynika z odpowiednich przepisów, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane pasażerom odszkodowania lub tez odmawiają wypłaty, pomimo oczywistych przesłanek. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany pasażer samochodu lub pasażer motocykla reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Odszkodowanie dla pasażera po wypadku - kancelaria odszkodowawcza

Nasza kancelaria odszkodowawcza prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowania za wypadki komunikacyjne, w tym  także o odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie (w tym również przez osoby najbliższe) i adaptacją mieszkania stosownie do nowych potrzeb, oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej.

Nasza prowizja za prowadzenie spraw jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Miałeś wypadek jako pasażer? Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o wypadek pasażera pojazdu:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju.

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 5 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.