690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odszkodowanie za wypadek z UFG

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Jak uzyskać odszkodowanie z UFG

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją powołaną do tego, by nie zostawiać bez pomocy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, spowodowanych przez kierowców, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia oraz w sytuacjach, gdy pojazd sprawcy nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o wypłatę odszkodowania za wypadek z OC sprawcy.

UFG jest więc instytucją, która co do zasady chroni interesy uczestników ruchu drogowego przed nierzetelnością i zaniedbaniami innych użytkowników dróg. Niestety teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką i dochodzenie odszkodowania z UFG nie zawsze jest kwestią łatwą i bezproblemową. Nasza Kancelaria pomaga w prowadzeniu sprawa odszkodowawczych przeciwko UFG w zakresie szkód osobowych (odniesionego uszczerbku na zdrowiu). Pomagamy poszkodowanym pieszym, rowerzystom, pasażerom i kierowcom pojazdów, w uzyskaniu odpowiednio zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania za poniesione koszty.


WAŻNE ! 

Nie zajmujemy się  odkupem szkód rzeczowych (zniżone kosztorysy naprawy, odkup szkód rzeczowych, szkody z AC). W zakresie szkód rzeczowych z OC pomagamy tylko przypadku prowadzeniu takich spraw, w których równolegle zajmujemy się szkodami na osobie.


Odniosłeś obrażenia ciała w wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez nieznanego sprawcę lub przez pojazd nieubezpieczony? Uzyskamy dla ciebie odszkodowanie z UFG 

Jeśli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie z UFG:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny z UFG - procedura

W poniższym tekście opisaliśmy procedurę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody osobowe, poniesione we wszelkich wypadkach komunikacyjnych, w których można domagać się odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Procedura dochodzenia odszkodowania za wypadki, w których sprawca jest znany i posiada polisę OC, została opisana w poniższych artykułach:

Jak uzyskać odszkodowanie z UFG

Dlaczego ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego jest obowiązkowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego, a nawet przyczepy) musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Główne powody dla wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia OC to duża ilość wypadków na drogach oraz wysokie kwoty potencjalnych odszkodowań. Przy braku ubezpieczenia OC, sprawcy wypadków mogliby nie być w stanie zapłacić poszkodowanym lub ich rodzinom należnych świadczeń. Świadczenia te mogą być bowiem liczone nawet w setkach tysięcy złotych. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC powoduje przejście odpowiedzialności za wypłatę tych świadczeń bezpośrednio na towarzystwa ubezpieczeniowe.

Posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zakupu ubezpieczenia OC do momentu wprowadzenia pojazdu do ruchu. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok. Ciągłość ubezpieczenia musi być zachowana przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany i nie wolno doprowadzić do żadnej przerwy w ubezpieczeniu, gdyż grożą za to wysokie kary, znacznie przekraczające wysokość rocznej polisy OC.

Ubezpieczenie OC chroni przede wszystkim poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ale również ich sprawców. Dzięki temu, że w razie zaistnienia szkody komunikacyjnej, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca wypadku jest zobowiązany do wypłaty odpowiedniej wysokości odszkodowania, poszkodowany ma pewność, że otrzyma rekompensatę poniesionych szkód. Nie jest tym samym narażony na niewypłacalność sprawcy wypadku. Sprawca wypadku nie jest natomiast narażony na uszczuplenie majątku, wynikające z konieczności samodzielnego naprawienia szkody.

Odszkodowanie z UFG gdy sprawca wypadku nie posiada ważnego ubezpieczenia OC.

Posiadanie ważnego ubezpieczenia OC jest warunkiem obowiązkowym, by pojazd mechaniczny mógł poruszać się po drogach publicznych. Korzystanie z pojazdu nie mającego wykupionej takiej polisy wiąże się z koniecznością zapłaty wysokich kar, lecz mimo to, na polskich drogach wciąż można zetknąć się z pojazdem nieubezpieczonym. Jeżeli sprawca wypadku samochodowego nie posiada polisy OC, ale jest znany, to odszkodowanie z UFG obejmuje zarówno uszkodzone mienie, jak i szkodę na osobie. W takich sytuacjach UFG wypłaca 100% świadczeń, zarówno za szkody na osobie, jak i w mieniu, ponieważ sprawca wypadku jest ustalony i UFG ma od kogo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania w formie regresu. 

Odszkodowanie z UFG gdy sprawca wypadku jest nieznany

Jeżeli sprawca nie jest znany, lecz okoliczności wskazują na udział pojazdu mechanicznego, to poszkodowany może uzyskać w każdym przypadku odszkodowanie za szkody na osobie, a rekompensata za uszkodzone mienie przysługuje tylko, gdy któryś z poszkodowanych poniósł śmierć lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. Odszkodowanie z UFG za uszkodzony pojazd należy się tylko wtedy, gdy poszkodowany nie posiada polisy AC. Jeżeli pojazd posiada polisę AC, UFG w takim wypadku wyrównuje szkodę w części, której nie pokryje posiadane  ubezpieczenie, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek.

Roszczenie regresowe UFG  do sprawcy szkody

W sytuacji gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia lub też pojazd nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC, UFG ma obowiązek wypłaty odpowiednich świadczeń na rzecz osób poszkodowanych, ale jednocześnie ma  tzw. roszczenie regresowe do sprawcy szkody. Regres ubezpieczeniowy to roszczenie zwrotne Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które polega na żądaniu zwrotu całości lub części wypłaconego ofierze odszkodowania od sprawcy szkody.

Rodzaje zdarzeń drogowych, w których można domagać się odszkodowania z UFG

Odszkodowanie z UFG za potrącenie pieszego lub rowerzysty 

Jeśli chodzi o odszkodowanie z UFG dla poszkodowanego pieszego lub rowerzysty, znacznie częściej niż nieposiadanie polisy OC zdarza się ucieczka z miejsca zdarzenia. Przy takich zdarzeniach pojazdy często mają stosunkowo niewielkie uszkodzenia, które nie uniemożliwiają dalszej jazdy. Ponadto, zdarzenia te często mają miejsce poza terenami zabudowanymi, gdzie nie ma żadnych świadków. W takich sytuacjach ucieczka z miejsca zdarzenia może sprawcy wypadku ujść na sucho, co niestety bywa przez nich wykorzystywane. Jeżeli sprawca potrącenia pieszego lub rowerzysty jest nieznany lub zbiegł z miejsca wypadku, to warunkiem dochodzenia odszkodowania z UFG jest udowodnienie przez poszkodowanego, że szkoda została spowodowana przez pojazd mechaniczny. Zwykle wskazują na to obrażenia ciała.

Przykład naszej sprawy: Odszkodowanie z UFG za potrącenie pieszego przez nieznanego sprawcę

Odszkodowanie z UFG za wypadek samochodowy lub motocyklowy 

Przy wypadkach samochodowych i motocyklowych częściej  niż się ucieczka z miejsca zdarzenia zdarza się z kolei nieposiadanie polisy OC. Zdarzeń takich jest relatywnie więcej niż potrąceń pieszych lub rowerzystów, dlatego też jest proporcjonalnie większa szansa na trafienie na nieubezpieczonym pojazd. Ponadto skutki takich wypadków są zwykle poważniejsze, więc sprawcom wypadków jest trudniej uciec z miejsca zdarzenia.

Zgłoszenie szkody do UFG

Zgłoszenia szkody spowodowanej przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu OC lub niezidentyfikowany pojazd mechaniczny można dokonać za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującej obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W praktyce jest to każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG. Żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.

Proces rozpatrywania roszczeń w toku likwidacji szkody przez UFG

Zgodnie z art. 108 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.) ubezpieczyciel, do którego zgłosi się szkodę przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne dotyczące stanu faktycznego wypadku, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania oraz informuje osobę zgłaszającą roszczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. Następnie ubezpieczyciel przesyła kompletne akta do UFG, celem wypłaty odszkodowania. Oznacza to, że w sytuacjach uzasadniających wypłatę odszkodowania przez UFG, to likwidator zakładu ubezpieczeń przeprowadza pełen proces likwidacji szkody w zakresie ustalenia:

 • właściwości UFG,
 • odpowiedzialności cywilnej sprawcy,
 • ustalenia rozmiaru szkody,
 • zasadności wniesionych roszczeń.

Weryfikacja roszczeń i propozycja wysokości odszkodowania są umiejscowione w kompetencjach likwidatora zakładu ubezpieczeń, który po przygotowaniu akt szkody, zgodnie z wymaganym ustawą zakresem, przekazuje je do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wydanie ostatecznej decyzji jest umiejscowione w kompetencjach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Termin na wydanie decyzji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. Jeżeli w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty powinna zostać wydana w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Bezsporna część świadczenia powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Odwołanie od decyzji UFG

Podobnie jak w przypadku likwidacji szkody, gdy sprawca ma polisę OC, tak i w przypadku decyzji wydanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, od decyzji takiej można się odwołać. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy UFG przyzna kwotę świadczeń, która zdaniem poszkodowanego będzie zaniżona, jak i sytuacji gdy UFG odmówi wypłaty jakichkolwiek świadczeń. Reklamacja nie jest jednak składana - tak jak zgłoszenie szkody - do zakładu ubezpieczeń, lecz bezpośrednio do do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Termin na wniesienie reklamacji nie jest ograniczony, ale trzeba pamiętać, by wnieść odwołanie przed upływem terminu przedawnienia roszczeń. Po złożeniu odwołania, UFG ma 30 dni na wydanie kolejnego stanowiska, w którym może przyznać dodatkowe świadczenia, odmówić przyznania takich świadczeń lub zaproponować zawarcie ugody. 

Sprawa sądowa przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Jeżeli w toku prowadzonej likwidacji szkody UFG odmówi wypłaty odszkodowania lub zaniży wysokość świadczeń i nie zmieni swojego stanowiska nawet po złożeniu reklamacji, to sprawę można skierować na drogę cywilnego postępowania sądowego. Pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko UFG składa się do sądu właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania osoby poszkodowanej. W zależności od wartości przedmiotu sporu, pozew taki musi być złożony do sądu rejonowego (przy mniejszych kwotach) lub do sądu okręgowego.

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Dokładna wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie jest ustalona odgórnie przepisami prawa i w każdej sprawie jest wyliczana indywidualnie. Odszkodowanie z UFG ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:
1) w przypadku szkód na osobie - 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
2) w przypadku szkód w mieniu - 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
- ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Spory kompetencyjne pomiędzy UFG a zakładami ubezpieczeń

Czasami zdarzają się spory kompetencyjne między zakładami ubezpieczeń i UFG w kwestii zaspokajania roszczeń wobec osób poszkodowanych w zdarzeniach z udziałem nieustalonych sprawców lub z udziałem sprawców nie posiadających ważnej polisy OC. Źródłem tych sporów jest różnica w ocenie zasad odpowiedzialności oraz w interpretacji obowiązujących przepisów prawa. Spory dotyczą zwłaszcza tego, czy w chwili zdarzenia istniała bądź nie istniała ochrona ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia oraz tego czy w danych okolicznościach powinna zostać uznana odpowiedzialność UFG albo ubezpieczyciela. Aby spory te nie doprowadziły do sytuacji, w której osoba poszkodowana będzie pozbawiona prawa do należnego jej odszkodowania wprowadzono stosowną regulację, tj. art. 14a.Ustawy o ubezpieczaniach obowiązkowych, zgodnie z którym: "W przypadku sporu pomiędzy Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym a zakładem ubezpieczeń dotyczącego ustalenia, który z nich jest obowiązany do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu, wypłata jest dokonywana przez zakład ubezpieczeń niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli po dokonaniu takiej wypłaty zostanie ustalona odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w całości lub w części, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest obowiązany do zwrotu zakładowi ubezpieczeń wypłaconego odszkodowania lub jego części i poniesionych kosztów"

Odszkodowanie z UFG - forum

Coraz rzadziej spotykanym, lecz wciąż popularnym sposobem uzyskiwania informacji na temat odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest korzystanie z forów internetowych. Osoba poszkodowana wy wypadku  spowodowanym przez nieznanego sprawcę lub pojazd nieubezpieczony zazwyczaj nie wie jak wygląda procedura dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, a więc gdzie się skierować, do kogo złożyć odpowiednie wnioski oraz o co można się starać. W takich sytuacjach warto zasięgnąć informacji u specjalistów. Forum internetowe nie jest do tego odpowiednim miejscem, ponieważ odpowiedzi udzielają tam ludzie, którzy nie są specjalistami w danej dziedzinie, a opierają się jedynie na przykładzie własnej sprawy. Tymczasem każda sprawa jest inna, zarówno w zakresie przyczyn zdarzenia, jak i zakresu odniesionej szkody. Dlatego też lepiej jest skonsultować możliwość dochodzenia odszkodowania z UFG z naszą firmą - a więc kancelarią mającą doświadczenie w prowadzeniu wielu spraw przeciwko UFG. Nasze doświadczenie pozwoli wiarygodnie ocenić szansę na uzyskanie roszczeń odszkodowawczych za wypadek oraz potencjalną wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania. Wstępna analiza sprawy jest zawsze całkowicie bezpłatna.

Pomożemy uzyskać odszkodowanie z UFG za wypadek drogowy

Pomimo tego, że odpowiedzialność UFG za wypłatę odszkodowania wynika z odpowiednich przepisów, często zdarzają się sytuacje, w których wypłacane świadczenia są zaniżone lub też następuje odmowa wypłaty, z uwagi na rzekomy brak właściwości UFG.

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody osobowe poniesione w wypadkach komunikacyjnych, w tym odszkodowań z UFG . W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie (w tym również przez osoby najbliższe) i adaptacją mieszkania stosownie do nowych potrzeb, oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym.


Jeśli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie z UFG:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 9 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.