690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek pojazdu wolnobieżnego

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek z udziałem pojazdu wolnobieżnego lub wielofunkcyjnego

 

Kancelaria Effect specjalizuje się w sprawach z zakresu szkód osobowych, odniesionych w różnego typu wypadkach. Najczęściej prowadzimy sprawy wypadków komunikacyjnych z udziałem pojazdów osobowych i motocykli, ale z równie dobrym skutkiem prowadzimy sprawy odszkodowawcze po wypadkach z udziałem pojazdów wolnobieżnych i wielofunkcyjnych, takich jak np. spychacz, koparka czy podnośnik. Chodzi zarówno o wypadki związane z ruchem tych pojazdów po drogach publicznych, jak i o wypadki związane z wykonywaniem przez takie pojazdy szeroko pojętych czynności nie związanych z funkcją komunikacyjną.

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za wypadek spowodowany przez ruch pojazdu wolnobieżnego lub wielofunkcyjnego

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!

Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez ruch pojazdu wolnobieżnego lub wielofunkcyjnego - procedura

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu, z którego dowiedzą się Państwo w jakich sytuacjach można żądać odszkodowania za spowodowany przez ruch pojazdu wolnobieżnego lub wielofunkcyjnego

Co to jest pojazd wolnobieżny?

Pojazd wolnobieżny według definicji z ustawy Prawo u Ruchu Drogowym to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pojazd wolnobieżny nie jest wyłączony spod ruchu po drodze publicznej. Do pojazdów wolnobieżnych zalicza się w m.in.: dźwigi samojezdne, spychacze, koparki, podnośniki, odśnieżarki, ale także maszyny rolnicze takie jak: kombajn, kosiarka opryskiwacz, sadzarka, sieczkarnia, czy zgrabiarka. Niektóre z pojazdów wolnobieżnych są również pojazdami wielofunkcyjnymi, czyli takimi, które mają zamontowane dodatkowe specjalistyczne wyposażenie, powodujące, że pełnią one poza funkcją komunikacyjną 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu wolnobieżnego

Pojazdy wolnobieżne są jedną z kategorii pojazdów, które są objęte obowiązkiem posiadania polisy OC pojazdów mechanicznych. Do posiadania ubezpieczenia, posiadaczy tych pojazdów obliguje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, por. 1152 z póź. zm.). Zgodnie z art. 23 ust. 2 tej. ustawy „Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także (…) do posiadacza lub kierującego (…) pojazdem wolnobieżnym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu”. Nie wszystkie pojazdy wolnobieżne mają jednak bezwzględny obowiązek posiadania polisy OC. Obowiązek ten nie zawsze dotyczy maszyn rolniczych, które w dużej mierze są objęte obowiązkową polisą OC gospodarstwa rolnego.

Po co wykupywać OC dla koparki, betoniarki czy spychacza?

Wypadki z udziałem tego typu pojazdów zdążają się dosyć często. Dotyczy to zarówno wypadków w ruchu komunikacyjnym, jak i wypadków w trakcie pracy. Ubezpieczenie OC chroni przede wszystkim poszkodowanych w wypadkach, ale również ich sprawców. Dzięki temu, że w razie zaistnienia szkody, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca wypadku jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, poszkodowany ma pewność, że otrzyma rekompensatę poniesionych szkód. Nie jest tym samym narażony na niewypłacalność sprawcy wypadku. Sprawca wypadku nie musi wypłacać świadczeń odszkodowawczych z własnej kieszeni.

Czy szkody wyrządzone przez pojazdy wielofunkcyjne, będące jednocześnie maszynami roboczymi, tak jak np. spychacze, koparki, czy betoniarki powinny być likwidowane z ubezpieczenia OC komunikacyjnego?

Nie ulega wątpliwości jaki jest zakres odpowiedzialności w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku szkód spowodowanych ruchem pojazdu na drodze. Do niedawna były natomiast wątpliwości w temacie tego, jaki status ubezpieczeniowy ma pojazd, który ma włączony silnik, lecz wykonuje inne funkcje niż komunikacyjna. Chodzi np. o pracującą koparkę, podnośnik, spychacz czy betoniarkę. Pojazdy takie zwykle mają zamontowane specjalistyczne urządzenie do pracy. Problemem było stwierdzenie, czy szkoda powstała wskutek pracy takiego dodatkowego urządzenia pozwala uznać, że pojazd wielofunkcyjny był w ruchu i czy ta szkoda jest objęta ubezpieczeniem OC

Sąd Najwyższy w dniu 14 stycznia 2022 r.  w siedmioosobowym składzie wydał korzystną dla poszkodowanych uchwałę dotyczącą zakresu odpowiedzialności z umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w wyniku ruchu pojazdów wielofunkcyjnych. Uchwała ma następująca treść: "Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej (art. 34 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jedn. tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 854 w związku z art. 436 k.c.)."

Uchwała była odpowiedzią na wystąpienie Rzecznika Finansowego, związane z dostrzeżoną rozbieżnością w interpretowaniu przez sądy krajowe pojęcia „ruchu pojazdu”, a w konsekwencji również rozbieżnością w interpretacji zakresu  odpowiedzialności w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku szkód spowodowanych przez działanie pojazdów wielofunkcyjnych Z treści sentencji uchwały wynika, że Sąd Najwyższy podzielił  prezentowane przez Rzecznika Finansowego stanowisko w odniesieniu do zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń, wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm, związanej z ruchem pojazdów wielofunkcyjnych. 

Przykład naszej sprawy - Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez dźwig budowlany (żuraw).

Dobrowolne OC przedsiębiorcy a ubezpieczenie OC pojazdów wolnobieżnych

Alternatywą dla domaga się odszkodowania z polisy OC pojazdu wolnobieżnego może być czasem ubezpieczenie OC przedsiębiorcy. Pojazdy wolnobieżne, takie jak koparki, spychacze, betoniarki czy podnośniki, niemal zawsze są używane w ramach działalności gospodarczej. W takiej sytuacji szkoda wyrządzona przez pojazd może być również kwalifikowana jako wypadek wyrządzony w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i objęta odpowiedzialnością przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca posiada polisę OC działalności gospodarczej, ponieważ w działalnościach gospodarczych, w których używane są pojazdy wolnobieżne jest to ubezpieczenie dobrowolne. Ponadto, zwykle obejmuje ono szkody wyrządzone osobom trzecim, a nie własnym pracownikom. Tymczasem wypadki związane z ruchem takich pojazdów z reguły dotyczą właśnie pracowników.  Jeśli pracodawca chce objąć dodatkową ochroną swoich pracowników, to oprócz ubezpieczenia OC działalności musi dodatkowo wykupić OC pracodawcy. Zazwyczaj jest to dodatkowa klauzula OC zawierana do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.

Posz­ko­do­wa­ni, któ­rzy nie otrzy­ma­ją od­szko­do­wa­nia z OC ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go lub z UFG (je­śli po­jazd wol­no­bież­ny nie ma waż­ne­go obo­wiąz­ko­we­go ubez­pie­cze­nia), mo­gą czasem do­cho­dzić rosz­czeń właśnie od przedsiębiorcy. Je­śli taki przedsiębiorca nie wykupił polisy OC, odpowiada za wypłatę odszkodowani własnym majątkiem.

Więcej na temat odszkodowań, związanych z wypadkami z udziałem maszyn w trakcie wykonywania pracy, piszemy w artykułach: 

Obowiązkowe OC rolnika a ubezpieczenie OC pojazdów i maszyn rolniczych

Na gruncie ubezpieczeń rolniczych pojawiają się wątpliwości co do tego, jaki zakres ochrony obejmuje obowiązkowe OC rolnika i czy zawiera ono w sobie ubezpieczenie ciągnika oraz innych pojazdów lub maszyn rolniczych. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy od funkcji, jaką aktualnie wykonuje dany pojazd.

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje odpowiedzialność cywilną wszystkich osób pracujących w jego gospodarstwie rolnym (a więc samego rolnika, jego rodziny, pracowników, a czasem również innych osób), za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez rolnika gospodarstwa rolnego i w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje również szkody wyrządzone przez ciągniki i pojazdy wolnobieżne, ale tylko sytuacjach, gdy szkody powstały w zakresie pojazdów będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego. Nie ma przy tym znaczenia miejsce, w którym zdarzy się wypadek, lecz charakter, w jakim wykorzystywany był pojazd w chwili jego zaistnienia. Jeśli więc zdarzenie będzie miało miejsce podczas czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a dojdzie do niego na drodze publicznej (np. w trakcie zwożenia siana z pola), to OC rolnika będzie działać. Jeśli jednak pojazd będzie się poruszał po drodze bez związku z wykonywaniem czynności stricte rolniczych, to musi on posiadać polisę OC pojazdów mechanicznych, z której będą pokrywane ewentualne roszczenia powypadkowe.

Więcej na temat odszkodowań związanych z wypadkami z udziałem maszyn rolniczych piszemy w artykule: Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC rolnika.

Kancelaria Effect - specjaliści w sprawach o odszkodowania powypadkowe

Nasza kancelaria odszkodowawcza prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, w tym o odszkodowania za wypadki spowodowane przez pojazdy wolnobieżne i wielospecjalistyczne. Prowadzimy m.in.  sprawy o odszkodowanie za wypadki na koparce, dźwigu czy betoniarce. Nasza prowizja za prowadzenie spraw jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.


Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 8 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.