+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiedzialność solidarna inwestora

POZYCJA PODWYKONAWCY W PROCESIE BUDOWLANYM

Windykacja-Nalenoci-BudowlanychZgodnie z art. 647 K.c. „przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia”. Świadczenie wykonawcy polega więc na oddaniu przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, główne świadczenie inwestora polega natomiast na zapłacie wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Usługa budowlana może zostać wykonana przez wykonawcę samodzielnie albo też przy pomocy podwykonawców. Zwłaszcza realizacja dużych inwestycji budowlanych opiera się na współpracy wielu podmiotów gospodarczych, począwszy od inwestora, poprzez generalnego wykonawcę, jego podwykonawców, aż do dalszych podwykonawców. Umowy w takim łańcuchu powiązań zawierane są pomiędzy dwoma podmiotami – inwestor zawiera umowę z generalnym wykonawcą, generalny wykonawca z podwykonawcą itd. Zgodnie z zasadą „pacta sunt servanda”, strony umów powinny wypełniać swoje zobowiązania umowne. Problem rodzi się gdy podwykonawca, będący z reguły najsłabszym ogniwem takiego łańcucha powiązań, nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonane prace.

W celu ochrony podwykonawców prawodawca ustalił regułę, zgodnie z którą podwykonawcy mogą żądać zapłaty za wykonane roboty nie tylko od swoich bezpośrednich kontrahentów, ale w niektórych przypadkach również od podmiotów, które w łańcuchu powiązań stoją nad tymi kontrahentami (wykonawców, generalnych wykonawców, inwestorów), na zasadzie odpowiedzialności solidarnej. Odpowiedzialność taka jest odstępstwem od podstawowej zasady, iż stosunek umowny rozciąga się tylko na jego strony, z uwagi jednak na nierówność pozycji podwykonawców w stosunku do inwestorów i wykonawców, taka ochrona jest jak najbardziej uzasadniona.

CO OZNACZA ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI SOLIDARNEJ INWESTORA I WYKONAWCY ?

Zgodnie z art. 647(1) § 5 K.c. „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę”. Oznacza, to że podwykonawca może domagać się zapłaty należnego mu wynagrodzenia zarówno od wykonawcy, jak i od inwestora. Odpowiedzialność inwestora i wykonawcy jest więc z mocy prawa rozszerzona, obejmując zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Największe ryzyko ponosi tu inwestor, gdyż jego odpowiedzialność za zobowiązania wobec podwykonawcy nie ustaje nawet wtedy, gdy rozliczył się on z wykonawcą. W efekcie zdarzają się sytuacje, w których inwestor musi zapłacić dwukrotnie za tą samą usługę. Dopóki podwykonawca nie otrzyma należnego mu wynagrodzenia od wykonawcy, inwestor narażony jest na skierowanie wobec niego roszczenia o zapłatę. Oczywiście, jeżeli inwestor spłaci całą należność w stosunku do podwykonawcy, może zwrócić się z roszczeniem regresowym do wykonawcy.

JAKIE WARUNKI SĄ NIEZBĘDNE DO POWSTANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SOLIDARNEJ Z ART. 647(1) § 5 K.C. ?

Przede wszystkim, na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda inwestora, a na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zarówno zgoda inwestora, jak i wykonawcy. Umowy z podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zgoda inwestora może być wyrażona dwojako:

  • w sposób czynny, a więc poprzez pisemne wyrażenie zgody. W tym przypadku inwestor nie musi znać treści całej umowy lub jej projektu, a jego znajomość istotnych postanowień umowy podwykonawczej może mieć dowolne źródło i nie musi być ukierunkowana na wyrażenie zgody na zawarcie umowy podwykonawczej. Wystarczy, że istotne postanowienia umowy są znane inwestorowi albo miał on możliwość zapoznania się z nimi.
  • w sposób bierny, czyli poprzez milczące wyrażenie zgody. Tu z kolei warunki są bardziej restrykcyjne, gdyż wymaga tego specyficzny charakter solidarnej odpowiedzialności inwestora, jak i szczególny charakter milczenia jako sposobu złożenia oświadczenia woli. Najistotniejszym warunkiem skuteczności tak wyrażonej zgody jest to, aby inwestor znał treść umowy zawartej między wykonawcą i podwykonawcą.

 

Trzeba pamiętać, że ciężar dowodu w zakresie wyrażenia zgody przez inwestora spoczywa na podwykonawcy. Najlepsze dla niego jest więc uzyskanie zgody czynnej. Niedochowanie żadnego z ww. warunków może zaś powodować wyłączenie odpowiedzialności solidarnej.

UNORMOWANIA PRAWNE A PRAKTYKA

Praktyka pokazuje, że wykonawcy rzadko zabiegają o zgodę inwestora na wykonanie części robót za pomocą podwykonawców. Podwykonawcy godzą się na to, gdyż alternatywą jest po prostu nie zawarcie umowy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku budowlanym trudno się takiemu postępowaniu dziwić. Aby chronić nadmierne wykorzystywanie podwykonawców, linia orzecznicza sądów idzie w kierunku uznawania solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą wobec podwykonawcy, nawet pomimo nieuzyskania wyraźnej lub milczącej zgody inwestora. Dotyczy to spraw, w których inwestor wyraził tzw. zgodę dorozumianą czynną, a więc w szczególności gdy podwykonawca realizuje umowę zawartą z wykonawcą bez formalnej zgody inwestora, ale za jego wiedzą i ‘”cichą” zgodą. Inwestor mając wiedzę o osobie podwykonawcy, faktycznie, (choć nieformalnie) akceptuje prowadzenie przez niego prac na placu budowy.

Każdy taki przypadek trzeba jednak analizować indywidualnie, a podstawową trudnością jest wykazanie, że inwestor w sposób dorozumiany wyraził zgodę na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą. Może być to wykazywane za pomocą różnych dowodów, w tym również korespondencji między stronami (także korespondencji mailowej), notatek ze spotkań, zeznań świadków, list obecności, dzienników budowy itp.

CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA OBEJMUJE RÓWNIEŻ DOSTAWCÓW ?

Tak jak wspomniano wcześniej, zgodnie z art. 647(1) § 5 K.c. „inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.” Oznacza to, że inwestor nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe z tytułu umów sprzedaży lub dostawy towarów, a tylko w ograniczonym zakresie odpowiada za zobowiązania wynikające z umów o dzieło. Składy budowlane, hurtownie i innego rodzaju dostawcy materiałów budowlanych dostarczonych na budowę, nie mogą więc zwrócić się do inwestora - na zasadzie odpowiedzialności solidarnej - z żądaniem zapłaty za dostarczony towar. Dla takich firma nasza Kancelaria przygotowała ofertę windykacji w branży budowlanej.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG KANCELARII EFFECT W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI OD INWESTORA I WYKONAWCY ?

Pomimo stosownych przepisów, jak i wyroków sądów, korzystnych dla podwykonawców, inwestorzy oraz wykonawcy bardzo często kwestionują swoją odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców. Zdecydowana większość tego typu spraw wymaga skierowania na drogę sądową, dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Kancelaria Effect jako firma windykacyjna połączona z kancelarią prawną posiada wieloletnie, poparte sukcesami, doświadczenie w windykacji należności w branży budowlanej, w tym również w dochodzeniu roszczeń na zasadzie odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Nasze wynagrodzenie zawsze ustalamy jako prowizję od kwoty skutecznie wyegzekwowanych należności. Nie pobieramy żadnych zaliczek, opłat wstępnych czy też kosztów operacyjnych związanych z wykonywaniem zlecenia windykacji należności. Podpisując z nami umowę Klient ma więc pewność, iż płaci wyłącznie za skuteczną windykację należności. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie i zależy od wysokości dochodzonych należności, okresu ich przeterminowania oraz skali współpracy z Klientem. Warto zaznaczyć, że analiza i wycena sprawy jest zawsze szybka i bezpłatna.

JAK ZLECIĆ NAM USŁUGĘ WINDYKACJI NALEŻNOŚCI NA ZASADZIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SOLIDARNEJ INWESTORA LUB WYKONAWCY?

Jeżeli Państwa kontrahent nie chce zapłacić za wykonaną usługę i chcą Państwo dochodzić zapłaty od inwestora lub generalnego wykonawcy, to na pewno warto się z nami skontaktować:

  • telefonicznie, pod numerami: 690 453 226 lub 12 631 14 51;
  • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Jesteśmy doświadczoną i skuteczną firmą windykacyjną ! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !


Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.
Windykacja Kraków

Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 8 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.